แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างเหมาเพิ่มประสิทธิภาพระบบคลังข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Big data) เพื่อบูรณาการพัฒนาจังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/06/2023
จ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดสระแก้ว ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๘๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/06/2023
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/06/2023
จ้างซ่อมแซมห้องปฏิบัติงานผู้เชี่ยวชาญด้านวินัย ชั้น 6 อาคารดำรงราชานุสรณ์ และห้องเก็บเอกสาร ชั้น 3 อาคารดำรงราชานุภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/06/2023
จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ TOYOTA รุ่น FORTUNER หมายเลขทะเบียน ๕ กฮ ๔๙๒๙ กทม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/06/2023
จ้างเหมาทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/06/2023
จ้างโครงการค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ กิจกรรมย่อยเพิ่มประสิทธิภาพระบบคลังข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Big data) เพื่อบูรณาการพัฒนาจังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/06/2023
เช่าติดตั้งอินเตอร์ชั่วคราว ในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานแอปพลิเคชั่น Traffy fonudue ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/06/2023
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อใช้ซ่อมแซมภายในอาคารศาลากลางจังหวัดสตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/06/2023
จ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดปราจีนบุรี 20 ปี และจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/06/2023
จ้างรายงานขออนุมัติจ้างทำป้ายไวนิล พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/06/2023
ซื้อวัสดุ โครงการรณรงค์ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดแบบบูรณาการจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี ๒๕๖๖ กิจกรรมที่ ๒ รวมพลคนสุพรรณร่วมต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ของทุกปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/06/2023
จ้างจ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/06/2023
จ้างจ้างจัดทำเอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็นและจัดทำวัตถุประสงค์และทิศทางการพัฒนาในอนาคตกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/06/2023
จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ชล 680 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/06/2023
จ้างซ่อมลิฟต์อาคารศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/06/2023
จ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้พร้อมพนักงานขับรถ และค่าน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/06/2023
เช่าเช่าห้องประชุมพร้อมอุปกรณ์สำหรับประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็นและจัดทำวัตถุประสงค์และทิศทางการพัฒนาในอนาคตกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/06/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/06/2023
ซื้อวัสดุหมึกคอมพิวเตอร์สำหรับประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็นและจัดทำวัตถุประสงค์และทิศทางการพัฒนาในอนาคตกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/06/2023
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่