แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างเหมาซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่ประตู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/06/2023
ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/06/2023
จ้างทำอาหาร (ข้าวต้ม) เครื่องดื่ม อาหารว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/06/2023
ซื้อซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน จำนวน 5 รายการ เพื่อใช้ในภารกิจของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดและสำนักงานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/06/2023
ซื้อโต๊ะทำงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/06/2023
ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในภารกิจงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/06/2023
จ้างเหมาดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยว โดย จัดทำหนังสือประชาสัมพันธ์ ?ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดระยอง? โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/06/2023
จ้าง โครงการพัฒนาพื้นที่สาธารณะเพื่อสุขภาวะที่ดีอย่างยั่งยืนกิจกรรมหลัก ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการจังหวัดสุพรรณบุรี กิจกรรมที่ ๒ เสริมสร้างลานสร้างสรรค์ร่วมต้านยาเสพติด จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/06/2023
จ้างจัดงานฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/06/2023
จ้างจัดทำป้ายไวนิลและพระรูปสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชฯ สำหรับการจัดงานฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/06/2023
จ้างเหมาจัดทำเอกสาร ตามโครงการพัฒนาพื้นที่สาธารณะเพื่อสุขภาวะที่ดีอย่างยั่งยืน กิจกรรมหลัก ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการจังหวัดสุพรรณบุรี กิจกรรมที่ ๑ เสริมสร้างเครือข่ายคนดีศรีสุพรรณ ร่วมต่อต้านยาเสพติด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/06/2023
จ้างเหมาจัดสถานที่ โครงการรณรงค์ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดแบบบูรณาการจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี ๒๕๖๖ กิจกรรมที่ ๒ รวมพลคนสุพรรณ ร่วมต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (๒๖ มิถุนายน) ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/06/2023
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/06/2023
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/06/2023
ซื้อวัสดุ โครงการพัฒนาพื้นที่สาธารณะเพื่อสุขภาวะที่ดีอย่างยั่งยืน กิจกรรมหลัก ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการจังหวัดสุพรรณบุรี กิจกรรมที่ ๑ เสริมสร้างเครือข่ายคนดีศรีสุพรรณ ร่วมต่อต้านยาเสพติด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/06/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/06/2023
ซื้อวัสดุสำนักงานที่ใช้ในราชการประจำสำนักงานจังหวัดนครนายก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/06/2023
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/06/2023
ซื้อวัสดุสำนักงานที่ใช้ในราชการประจำสำนักงานจังหวัดนครนายก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/06/2023
ซื้อกล่องพลาสติก มีล้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/06/2023
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่