แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างโครงการประชาสัมพันธ์การดำเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยภูมิปัญญาผ้าไทย และงานหัตถกรรมชุมชน ของกระทรวงมหาดไทย (กิจกรรมที่ 5) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/05/2023
จ้างโครงการประชาสัมพันธ์การดำเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยภูมิปัญญาผ้าไทย และงานหัตถกรรมชุมชน ของกระทรวงมหาดไทย (กิจกรรมที่ 6) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/05/2023
จ้างโครงการประชาสัมพันธ์การดำเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยภูมิปัญญาผ้าไทย และงานหัตถกรรมชุมชน ของกระทรวงมหาดไทย (กิจกรรมที่ 7) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/05/2023
จ้างโครงการประชาสัมพันธ์การดำเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยภูมิปัญญาผ้าไทย และงานหัตถกรรมชุมชน ของกระทรวงมหาดไทย (กิจกรรมที่ 8) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/05/2023
จ้างโครงการประชาสัมพันธ์การดำเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยภูมิปัญญาผ้าไทย และงานหัตถกรรมชุมชน ของกระทรวงมหาดไทย (กิจกรรมที่ 9) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/05/2023
จ้างเหมาจัดทำของใส่บาตรเพื่อใช้ในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/05/2023
ซื้อกระดาษถ่ายเอกสารและพิมพ์งานทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/05/2023
ซื้อวัสดุน้ำดื่มประจำเดือนมิถุนายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/05/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/05/2023
จ้างเหมาซ่อมแซมแสงสว่างด้านหน้าศาลากลางจังหวัดนครนายก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/05/2023
จ้างเหมาถ่ายเอกสารของจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำเดือนมิถุนายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/05/2023
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ภายในห้องประชุมศรีสองรัก ชั้น 5 ของสำนักงานจังหวัดเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/05/2023
จ้างเหมาประดับผ้าระบายสีม่วงและผ้าระบายสีขาวบริเวณรั้วรอบศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร และจัดทำฉากพร้อมประดับผ้าระบายสีม่วงและผ้าระบายสีขาว บริเวณโถงหน้าศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ชั้น ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/05/2023
จ้างเหมารถยนต์(รถตู้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/05/2023
จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องโปรเจคเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/05/2023
จ้างจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกจัดประดับตกแต่งสถานที่ จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/05/2023
จ้างทำป้ายโฟมบอร์ดตัวอักษร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/05/2023
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกจัดทำป้ายไวนิล เพื่อใช้ประกอบพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/05/2023
ซื้อแบตเตอรี่ สำหรับเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้า ๒๕KVA ยี่ห้อ IVECO หมายเลขครุภัณฑ์ ศสส.สป. ๕๘๒๐-๐๑๔-๐๐๑/๔๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/05/2023
ซื้อผ้าไตรจีวร เพื่อใช้ประกอบในพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/05/2023
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่