แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/09/2023
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมฝ้าเพดานด้านหน้าอาคารศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/09/2023
ซื้อเก้าอี้สำนักงานพนักพิงกลาง ภายในห้องประชุมศาลากลางจังหวัดนครนายก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/09/2023
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/09/2023
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในกลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานจังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/09/2023
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/09/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/09/2023
ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในการดำเนินงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัดสมุทรสาคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/09/2023
จ้างซ่อมแซมห้องน้ำหญิง ชั้น 1 (ด้านหลัง) และห้องน้ำชาย ชั้น 2 (ด้านหน้า) อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/09/2023
จ้างทำความสะอาดและซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/09/2023
จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/09/2023
ซื้อระบบเสียง (ไมค์) เพื่อใช้สำหรับห้องประชุมชั้น ๕ (พิมานปฐม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/09/2023
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน เพื่อทดแทนครุภัณฑ์สำนักงานเดิมที่ใช้งานมานาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในส่วนต่างๆ ให้เป็นสัดส่วนมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย และเกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/09/2023
จ้างเหมาจัดสถานที่โครงการรณรงค์ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดแบบบูรณาการจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี ๒๕๖๖ กิจกรรมที่ ๑ เสริมสร้างลานดนตรี-กีฬา สร้างกระแสร่วมต้านยาเสพติดจังหวัดสุพรรณบุรี กิจกรรมย่อยที่ ๑.๒ การประกวดวงดนตรี ?เยาวชนต้านยาเสพติด? จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/09/2023
จ้างเหมาบริการปรับปรุงและซ่อมแซมฝ้าเพดานห้องประชุมสิรินธรวัลลี อาคารศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/09/2023
จ้างเหมาบริการปรับปรุงและซ่อมแซม อาคารศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ (หลังคา,ห้องน้ำ ชั้น 1 ภายในอาคาร,ห้องน้ำ ชั้น 4 ภายในอาคาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/09/2023
จ้างเหมาบริการปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารหอประชุมจังหวัดบึงกาฬ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/09/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/09/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน ประเภท หมึกพิมพ์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/09/2023
ซื้อหมึกพิมพ์และหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/09/2023
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่