แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้อผ้าไตรและเทียน กิจกรรมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/06/2023
ซื้อวัสดุสำนักงานที่ใช้ในราชการประจำกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สำนักงานจังหวัดนครนายก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/06/2023
ซื้อวัสดุสำนักงานที่ใช้ในราชการประจำสำนักงานจังหวัดนครนายก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/06/2023
ซื้อผ้าออแกนซ่าสีขาว-ม่วง กิจกรรมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/06/2023
ซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/06/2023
ซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/06/2023
จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ในวันที่ 3 มิถุนายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/06/2023
จ้างจัดหาพัสดุ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/06/2023
จ้างทำดอกไม้สดประดับตกแต่งสถานที่ เพื่อใช้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/06/2023
จ้างจ้างเหมาจัดทำอาหารและเครื่องดื่มสำหรับเจ้าหน้าที่อารักขาความปลอดภัยในการเตรียมการรับผู้แทนพระองค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/05/2023
ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน มิถุนายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/05/2023
จ้างซ่อมแซมกันซึม ฝ้าเชิงชาย และงานติดตั้งท่อระบายน้ำทิ้ง อาคารดำรงราชานุสรณ์ และอาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/05/2023
จ้างทำธงบริเวณหน้าอาคารศาลากลางจังหวัดพิจิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/05/2023
จ้างเหมาบริการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/05/2023
จ้างโครงการประชาสัมพันธ์การดำเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ด้วยภูมิปัญญาผ้าไทย และงานหัตถกรรมชุมชน ของกระทรวงมหาดไทย (กิจกรรมที่ 1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/05/2023
จ้างโครงการประชาสัมพันธ์การดำเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยภูมิปัญญาผ้าไทย และงานหัตถกรรมชุมชน ของกระทรวงมหาดไทย (กิจกรรมที่ 10) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/05/2023
จ้างโครงการประชาสัมพันธ์การดำเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยภูมิปัญญาผ้าไทย และงานหัตถกรรมชุมชน ของกระทรวงมหาดไทย (กิจกรรมที่ 11) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/05/2023
จ้างโครงการประชาสัมพันธ์การดำเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ด้วยภูมิปัญญาผ้าไทย และงานหัตถกรรมชุมชน ของกระทรวงมหาดไทย (กิจกรรมที่ 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/05/2023
จ้างโครงการประชาสัมพันธ์การดำเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยภูมิปัญญาผ้าไทย และงานหัตถกรรมชุมชน ของกระทรวงมหาดไทย (กิจกรรมที่ 3) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/05/2023
จ้างโครงการประชาสัมพันธ์การดำเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยภูมิปัญญาผ้าไทย และงานหัตถกรรมชุมชน ของกระทรวงมหาดไทย (กิจกรรมที่ 4) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/05/2023
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่