แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างทำป้ายไวนิลคัทเอาท์ประชาสัมพันธ์พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/09/2023
จ้างเหมาโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำคลื่นลูกใหม่ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/09/2023
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/09/2023
ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์สำหรับใช้ในราชการสำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด หมายเลขทะเบียน นข 2228 รอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/09/2023
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/09/2023
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ราชการ ยี่ห้อ Nissan ทะเบียน ๑กช ๑๕๕๐ กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/09/2023
จ้างผลิตและออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม จังหวัดสมุทรสาคร (ปฏิทินตั้งโต๊ะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/09/2023
จ้างรายงานขออนุมัติจัดจ้างพิมพ์หนังสือรายงานผลการดำเนินงานของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/09/2023
จ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ โครงการพัฒนาพื้นที่สาธารณะเพื่อสุขภาวะที่ดีอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2566 กิจกรรมหลัก ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการจังหวัดสุพรรณบุรี กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมการกีฬาเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/09/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/09/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/09/2023
จ้างจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกของสำนักงานจังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/09/2023
ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร CANON รุ่น NPG-๙๐ เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของจังหวัดในการสนับสนุนการบริหารงานของกลุ่มจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/09/2023
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องถ่ายเอกสาร CANON รุ่น iR๒๙๓oi เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของจังหวัดในการสนับสนุนการบริหารงานของกลุ่มจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/09/2023
ซื้อเครื่องพิมพ์ ที่ใช้ในราชการประจำกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด สำนักงานจังหวัดนครนายก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/09/2023
ซื้อโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานแบบบูรณาการ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 กิจกรรมการพัฒนาประสิทธิภาพและส่งเสริมคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ การประชาสัมพันธ์เพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัดบึงกาฬในทุกช่องทาง เช่น การประชาสัมพันธ์ บนสื่อโทรทัศน์ วิทยุป้ายประชาสัมพันธ์ สื่อสังคมออนไลน์ และพัฒนาเว็บไซต์ ของจังหวัดบึงกาฬ รวมทั้งสนับสนุนในการขับเ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/09/2023
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/09/2023
ซื้อวัสดุสำนักงานสนับสนุนการบริหารงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/09/2023
ซื้อกล้อง อุปกรณ์พร้อมติดตั้งระบบ cctv ประตูทางออกศาลากลางจังหวัดนครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/09/2023
จ้างจัดทำป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคู่กับพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี , ป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และธงชาติไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/09/2023
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่