แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (ผงหมัึกเครื่องถ่ายเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/07/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/07/2023
จ้างซ่อมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ (กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด) จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/07/2023
ประกวดราคาซื้อค่าจัดหาระบบประชุมวีดิทัศน์ทางไกลแบบเคลื่อนที่สำหรับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและจังหวัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 03/07/2023
ประกวดราคาจ้างค่าปรับปรุงและพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยสารสนเทศและการสื่อสารของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ระยะที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 03/07/2023
จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศาลากลางจังหวัดนครนายก ๒ ชั้น และอาคารศาลากลางจังหวัดนครนายก ๕ ชั้น บริเวณพื้นที่ส่วนรวม โดยรอบศาลากลางจังหวัดนครนายก และหอประชุมสุพรรณิการ์ อาคารศูนย์อาหารปลอดภัย และนันทนาการบริการประชาชน รวมทั้งบริเวณพื้นที่โดยรอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (เดือนกรกฎาคม - สิงหาคม ๒๕๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/07/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/07/2023
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ๘ กฮ ๔๙๑๓ กรุงเทพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/06/2023
ซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์เอกสารแบบเลเซอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/06/2023
จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/06/2023
จ้างตรวจเช็คซ่อมบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ ของกองคลัง สป. จำนวน 6 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/06/2023
เช่าตู้คอนเทนเนอร์สำนักงานและตู้ห้องสุขาชั่วคราว โครงการแก้ไขปัญหาการขนส่งสินค้าบริเวณจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว (เพิ่มเติม) รอบที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/06/2023
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/06/2023
จ้างเหมาบำรุงรักษาลิฟต์อาคารศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (เดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/06/2023
เช่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำเดือนมิถุนายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/06/2023
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/06/2023
จ้างจัดจ้างรื้อถอนและติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (ห้องประชุมสิงหนาท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/06/2023
จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ ยี่ห้อโตโยต้าหมายเลขทะเบียน กฉ-๗๖๗๗ เพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/06/2023
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ในการปฏิบัติงาน และการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดชัยนาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/06/2023
ซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/06/2023
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่