แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/08/2023
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/08/2023
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประจำกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/08/2023
จ้างซ่อมแซมเครื่องกลเติมอากาศ ภายในพระราชวังสนามจันทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/08/2023
จ้างซ่อมแซมลิฟต์ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/08/2023
จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่พัดลมไอเย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/08/2023
จ้างล้างเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/08/2023
จ้างบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/08/2023
จ้างเหมารถยนต์โดยสารไม่ประจำทางปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๕ ที่นั่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/08/2023
จ้างขยายเขตไฟฟ้าบ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยและบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/08/2023
ซื้อผ้าโทเรสีขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/08/2023
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/08/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/08/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน และวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/08/2023
จ้างจัดเตรียมเอกสารและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการพัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์แก่บุคลากรของจังหวัดลพบุรี ในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/08/2023
จ้างเหมาจัดทำโล่ห์รางวัล และใบประกาศ โครงการรณรงค์ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดแบบบูรณาการจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี ๒๕๖๖ กิจกรรมที่ ๑ เสริมสร้างลานดนตรี-กีฬา สร้างกระแสร่วมต้านยาเสพติดจังหวัดสุพรรณบุรี กิจกรรมย่อยที่ ๑.๒ การประกวดวงดนตรี เยาวชนต้านยาเสพติด จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/08/2023
จ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ โครงการรณรงค์ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดแบบบูรณาการจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2566 กิจกรรมที่ ๑ เสริมสร้างลานดนตรี กีฬา สร้างกระแสร่วมต้านยาเสพติดจังหวัดสุพรรณบุรี กิจกรรมย่อยที่ ๑.๒ การประกวดวงดนตรี เยาวชนต้านยาเสพติด จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/08/2023
ซื้อวัสดุ โครงการรณรงค์ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดแบบบูรณาการจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี ๒๕๖๖ กิจกรรมที่ ๑ เสริมสร้างลานดนตรี กีฬา สร้างกระแสร่วมต้านยาเสพติดจังหวัดสุพรรณบุรี กิจกรรมย่อยที่ ๑.๒ การประกวดวงดนตรี เยาวชนต้านยาเสพติด จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/08/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/08/2023
จ้างซ่อมแซม/บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/08/2023
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่