แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
เช่าเช่าห้องประชุมพร้อมอุปกรณ์สำหรับประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็นและจัดทำวัตถุประสงค์และทิศทางการพัฒนาในอนาคตกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/06/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/06/2023
ซื้อวัสดุหมึกคอมพิวเตอร์สำหรับประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็นและจัดทำวัตถุประสงค์และทิศทางการพัฒนาในอนาคตกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/06/2023
จ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดสระแก้ว ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๘๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/06/2023
จ้างการจ้างเหมาผลิตสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อเผยแพร่ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ผ่านการแข่งขันชกมวยไทยโลก Thai Fight ภายใต้โครงการประชาสัมพันธ์ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทราด้านการท่องเที่ยว ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/06/2023
จ้างซ่อมลิฟต์ศาลากลางจังหวัด ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/06/2023
จ้างผูกผ้าระบายสีเหลืองและสีขาว บริเวณ รั้วศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในการจัดงานฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/06/2023
ซื้อเพื่อให้การประดับธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์ (ว.ป.ร) และธงตราสัญลักษณ์ (สมเด็จพระสังฆราช) บริเวณอาคารศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสมพระเกียรติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/06/2023
จ้างเปลี่ยนยางรถยนต์ ยี่ห้อ Toyota Fortuner หมายเลขทะเบียน ๖กศ๗๗๘๖ กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/06/2023
จ้างซ่อมรถยนต์ TOYOTA FORTUNER เลขทะเบียน ๕กจ ๒๑๙๘ กทม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/06/2023
จ้างซ่อมรถยนต์ TOYOTA VIGO เลขทะเบียน กค ๕๓๔๖ ยล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/06/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/06/2023
ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/06/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงหลังคาบ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา และปรับปรุงบ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13/06/2023
จ้างจ้างเหมาเอกชนประดับผ้าระบายสีเหลืองร่วมกับผ้าระบายสีขาวบริเวณรั้วศูนย์ราชการจังหวัดสิงห์บุรี ความยาว 258.50 เมตร ระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน 2566 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/06/2023
จ้างทำป้ายโรลอัพต่อต้านยาเสพติด (การแจ้งเบาะแสยาเสพติด,กฎหมายยาเสพติดใหม่) ขนาดกว้าง 80 เซนติเมตร ยาว 200 เซนติเมตร กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เสริมสร้างจิตสำนึกเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/06/2023
จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ลิฟท์อาคารศาลากลางจังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/06/2023
จ้างซ่อมแซมบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัด จำนวน 2 หลัง โครงการสนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการ กิจกรรมสนับสนุนงานบริหารจัดการภาครัฐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/06/2023
จ้างเหมาซ่อมลิฟต์ศาลากลางจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/06/2023
ประกวดราคาจ้างโครงการประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีทางการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ เทศกาลอ่าวนางบีทเฟสติวัล (AONANG BEAT FESTIVAL) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12/06/2023
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่