แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้อวัสดุไฟฟ้า เพื่อประดับตกแต่งบริเวณโดยรอบศาลากลางจังหวัดนครพนม ในงานประเพณีไหลเรือไฟและงานกาชาดจังหวัดนครพนม ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/09/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/09/2023
ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดและบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/09/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน และวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/09/2023
จ้างเหมาจัดทำของที่ระลึก กิจกรรม ขับเคลื่อนนโยบายสำคัญน่้องเหน่ออัตลักษณ์จังหวัดสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/09/2023
จ้างจัดจ้างทำรายงานประจำปี พ.ศ. 2565 ? 2566 ?การพัฒนาจังหวัดพังงา สู่เมืองพังงาผาสุก? จำนวน 800 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/09/2023
จ้างเหมาบำรุงรักษาลิฟต์อาคารศาลากลางจังหวัดพิจิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/09/2023
จ้างเปลี่ยนยางรถยนต์ราชการ ยี่ห้ออีซูซุ รุ่น MU-X๓ หมายเลขทะเบียน ๑ ขฮ ๗๐๔๗ กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/09/2023
จ้างจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด (ก.ธ.จ.) สมุทรสาคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/09/2023
จ้างซ่อมรถยนต์ทะเบียน นก ๑๘๑๘ พจ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/09/2023
จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส แห่งที่ ๒ ตำบลลำภู อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/09/2023
จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาเปลี่ยนสลิงลิฟต์โดยสารภายในอาคารศาลากลางจังหวัดราชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/09/2023
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/09/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในภารกิจของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/09/2023
ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/09/2023
ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/09/2023
ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/09/2023
ซื้อวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/09/2023
ซื้อหนังสือระเบียบงานสารบรรณและคู่มือการเขียนหนังสือราชการ สำหรับใช้ในการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเขียนหนังสือราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/09/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในวิทยาลัยมหาดไทย ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14/09/2023
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่