แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาลิฟต์โดยสารภายในอาคารศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 09/11/2023
จ้างเหมาทำความสะอาดสถานที่ราชการและจ้างเหมาบำรุงรักษาลิฟต์ ของส่วนราชการในภูมิภาคประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ 01/11/2023
จ้างเหมาทำความสะอาดบริเวณศาลากลางจังหวัดหนองคาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗) 01/11/2023
จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศาลากลางจังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 31/10/2023
จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 26/10/2023
โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ในเรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยของจังหวัดฉะเชิงเทรา ?สมุดภาพฉะเชิงเทรา? 26/10/2023
จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 26/10/2023
จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและสถานที่ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ 2567 26/10/2023
จ้างเหมาทำความสะอาดบริเวณศาลากลางจังหวัดหนองคาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗) 25/10/2023
จ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่ภายในศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม อาคารศาลากลางจังหวัดนครปฐม และอาคารศาลากลางจังหวัดนครปฐม (ส่วนต่อขยาย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ระยะเวลาจ้าง ๑๐ เดือน (เดือนธันวาคม ๒๕๖๖ - เดือนกันยายน ๒๕๖๗) 20/10/2023
จ้างเหมาทำความสะอาดศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ระยะเวลา 10 เดือน 18/10/2023
จ้างเหมาทำความสะอาดศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ระยะเวลา 10 เดือน 18/10/2023
จ้างเหมาการประกวดนางนพมาศ ในงานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย ประจำปี พ.ศ.2566 16/10/2023
จ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่ภายในศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม อาคารศาลากลางจังหวัดนครปฐม และอาคารศาลากลางจังหวัดนครปฐม (ส่วนต่อขยาย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ 16/10/2023
จ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่ภายในศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม อาคารศาลากลางจังหวัดนครปฐม และอาคารศาลากลางจังหวัดนครปฐม (ส่วนต่อขยาย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ 16/10/2023
จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศาลากลาง และอาคารหอประชุม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง (เดือนตุลาคม) 11/10/2023
จ้างดูแลและบำรุงรักษาลิฟต์ประจำอาคารศาลากลางจังหวัดชุมพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 11/10/2023
จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศาลากลางจังหวัดชุมพร อาคารประชุมจังหวัดชุมพร และบริเวณโดยรอบอาคารศาลากลางจังหวัดชุมพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 11/10/2023
จ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่ทำการอาคารศาลากลางจังหวัดอ่างทอง และพื้นที่ภายนอกอาคาร 09/10/2023
จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2566 - เดือนกันยายน 2567) 06/10/2023
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้อวัสดุสำนักงาน ตามโครงการอำนวยการและบริหารจัดการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุทัยธานี (ศอ.ปส.จ.อน.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/03/2024
จ้างเหมาซ่อมแซมอุปกรณ์ควบคุมระดับน้ำในถังพักน้ำ อาคาร 5 ชั้น ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/03/2024
จ้างจัดทำสมุดทำเนียบหัวหน้าส่วนราชการและผู้บริหารภาคส่วนต่าง ๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/03/2024
จ้างจ้างเหมาปรับปรุงทางเดินบริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/03/2024
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/03/2024
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/03/2024
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/03/2024
ซื้อวัสดุสำนักงานกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด จำนวน ๒๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/03/2024
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๙ รายการ เพื่อใช้ในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านการท้องเที่ยวจังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/03/2024
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ การบริการภาครัฐ และการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ของจังหวัดสุโขทัยสู่ความเป็นเลิศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/03/2024
ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/03/2024
ซื้อวัสดุสำนักงานกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด จำนวน ๒๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/03/2024
จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร CANON Imagerunner 2530w เพื่อใช้ในการบำรุงรักษาครุภัณฑ์เครื่องถ่ายเอกสาร OSM (ขก 7430-0304-580002) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/03/2024
จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศห้องปฏิบัติราชการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรม จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/03/2024
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/03/2024
จ้างซ่อมแซมบ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม (จวนผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/03/2024
จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กข ๑๕๖๗ ลพบุรี จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/03/2024
จ้างเหมาติดตั้งเครื่องปรับอากาศห้องปฏิบัติราชการรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/03/2024
ซื้อวัสดุสำนักงาน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/03/2024
ซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้สำหรับการปฏิบัติงานและขับเคลื่อนการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/03/2024
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างเหมาตกแต่งและจัดสถานที่ กิจกรรมสักการะหลวงพ่อทอง หลวงพ่อขาว รูปเหมือนหลวงปู่บุดดา และองค์พระพุทธมงคลวิมลบูรพาโสภิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/02/2024
จ้างเหมาเฝ้าบูทหลวงพ่อทอง หลวงพ่อขาว และรูปเหมือนหลวงปู่บุดดา งานสืบสานวัฒนธรรมเบื้องบูรพา และงานกาชาดจังหวัดสระแก้ว ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/02/2024
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/02/2024
ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/02/2024
ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/02/2024
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับการปฏิบัติงานและขับเคลื่อนการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำ ห้องปฏิบัติงานเลขานุการผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ห้องปฏิบัติงานเลขานุการรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ห้องปฏิบัติงานสำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด และหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำเดือนธันวาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/02/2024
ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ เพื่อใช้ในภารกิจกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/02/2024
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพังงา หมายเลข FCU 28-29 จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/02/2024
ซื้อวัสดุสำนักงาน โครงการสนับสนุนการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/02/2024
จ้างปรับปรุงห้องรับรองกรมหลวงประจักษศิลปาคม (เพิ่มเติม) ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดหนองคาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/02/2024
เช่าห้องประชุมเพื่อใช้ในการฝึกอบรมโครงการยกระดับค่าคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) จังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/02/2024
จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/02/2024
จ้างจัดทำเล่มแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ฉบับปรับปรุง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/02/2024
จ้างจัดทำเล่มแผนงานโครงการที่จังหวัดขอรับการสนับสนุนจากกระทรวง/กรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (แบบ จ.๓) จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/02/2024
ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานสำนักงานจังหวัดหนองคาย จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/02/2024
ซื้อธงชาติขนาดใหญ่ เพื่อใช้ในการเชิญธงชาติสำหรับการจัดกิจกรรมการเสริมสร้างความมั่นคงด้านการสร้างความรักความสามัคคี ของคนในชาติ และการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/02/2024
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/02/2024
จ้างซ่อมแซมอาคารและห้องสุขา อาคาร 5 ชั้น และอาคาร 3 ชั้น ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/02/2024
จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/02/2024
จ้างเหมาซ่อมแซมท่อน้ำประปาห้องน้ำชาย ชั้น 2 และฝ้าเพดานห้องน้ำชาย ชั้น 1 (ฝั่งทิศตะวันออก) อาคาร 5 ชั้น ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/02/2024
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่