แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการดำเนินงานของ สำนักงานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดราชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/09/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/09/2023
จ้างซ่อมแซมท่อเมนน้ำประปา ชั้น 8 อาคารดำรงราชานุสรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/09/2023
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กข 6666 ลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/09/2023
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน นข 2888 ลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/09/2023
จ้างซ่อมบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/09/2023
จ้างซ่อมรถยนต์ TOYOTA FORTUNER เลขทะเบียน ๔กฎ ๓๔๐๓ กทม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/09/2023
จ้างซ่อมรถยนต์ TOYOTA FORTUNER เลขทะเบียน ๕กจ ๒๑๙๘ กทม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/09/2023
จ้างซ่อมรถยนต์ TOYOTA VIGO เลขทะเบียน กค ๖๕๕๓ ยล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/09/2023
จ้างซ่อมระบบเครื่องเสียงภายในอาคารหอประชุมจังหวัดพิจิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/09/2023
จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์กระเป๋าและแผ่นพับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/09/2023
จ้างเหมางานเครื่องบวงสรวงงานประเพณไหลเรือไฟ จังหวัดนครพนม ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/09/2023
ซื้อครุภัณฑ์ ที่ใช้ในราชการประจำกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด สำนักงานจังหวัดนครนายก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/09/2023
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็กเก็บเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/09/2023
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น การรับเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/09/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/09/2023
ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/09/2023
ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/09/2023
ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/09/2023
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อบริหารจัดการในการเตรียมงานประเพณีไหลเรือไฟและงานกาชาดจังหวัดนครพนม ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/09/2023
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่