แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/06/2023
จ้างเหมาตรวจเช็คล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/06/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/06/2023
จ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศประจำสำนักงานจังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/06/2023
จ้างจัดทำป้ายบอร์ดประชาสัมพันธ์อะคริลิค ป้ายอะคริลิคติดสติ๊กเกอร์สัญลักษณ์คนพิการ และป้ายสติ๊กเกอร์ติดพื้นทางขึ้น ? ลงบันได และทางต่างระดับพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/06/2023
จ้างปรับปรุง - ซ่อมแซมพื้นทางเดินเข้าอาคารศูนย์ราชการจังหวัดพิจิตร (หน้าเสาธง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/06/2023
จ้างก่อสร้างอาคารโรงอาหาร ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม ตำบลถนนขาด อำเภอเมืองนครปฐน จังหวัดนครปฐม โดยวิธีคัดเลือก 26/06/2023
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์เลเซอร์) จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/06/2023
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ และวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/06/2023
จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ดีด โอลิมเปีย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/06/2023
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ และวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/06/2023
จ้างพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดสุรินทร์ ระยะที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/06/2023
จ้าง โครงการพัฒนาพื้นที่สาธารณะเพื่อสุขภาวะที่ดีอย่างยั่งยืน กิจกรรมหลัก ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการจังหวัดสุพรรณบุรี กิจกรรมที่ ๑ เสริมสร้างเครือข่ายคนดีศรีสุพรรณ ร่วมต่อต้านยาเสพติด จัดฝึกอบรม ?เยาวชนคนดีศรีสุพรรณ ร่วมต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2566? โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/06/2023
จ้างเหมาดำเนินการออกแบบและจัดทำหนังสือ Catalog OTOP SMEs และผลิตภัณฑ์ชุมชน ของดีนครนายก จำนวน ๒,๐๐๐ เล่ม ภายใต้โครงการสื่อสร้างสรรค์ Catalog OTOP SMEs และผลิตภัณฑ์ชุมชน ของดีนครนายก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/06/2023
ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/06/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี(หลังใหม่) ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23/06/2023
จ้างเหมาประกอบอาหาร และเตรียมเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ ตามโครงการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์วันต่อต้านยาเสพติดโลก (๒๖ มิถุนายน) จังหวัดสุรินทร์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/06/2023
จ้างซ่อมรถยนต์ TOYOTA VIGO เลขทะเบียน กค ๕๓๔๖ ยล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/06/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/06/2023
จ้างเหมาบริการติดตั้งจอ LED และกล้องจำนวน ๓ ตัว พร้อมเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์เชื่อมต่อผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ระบบซูม (Zoom) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/06/2023
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่