แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ ยี่ห้อโตโยต้าหมายเลขทะเบียน กฉ-๗๖๗๗ เพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/06/2023
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ในการปฏิบัติงาน และการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดชัยนาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/06/2023
ซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/06/2023
จ้างจ้างเหมาทำป้ายนิทรรศการของหน่วยงานต้นแบบในการบริหารจัดการเรื่องร้องทุกข์ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดราชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/06/2023
จ้างซ่อมแซมห้องปฏิบัติการ 1567 ศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/06/2023
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องสำรองไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/06/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการบริหารงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/06/2023
จ้างโครงการปรับปรุงหลังคาอาคารศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ โดยวิธีคัดเลือก 28/06/2023
จ้างจ้างเหมาจัดทำอาหารและเครื่องดื่มสำหรับเตรียมการรับเสด็จฯ ระหว่างวันที่ ๗ - ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/06/2023
เช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/06/2023
จ้างที่ปรึกษาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 (พ.ศ.2566-2570) ฉบับทบทวนใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 และโครงการสำคัญตามแผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/06/2023
เช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/06/2023
จ้างโครงการประชาสัมพันธ์การดำเนินการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า (กิจกรรมที่ 1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/06/2023
จ้างซ่อมระบบประปา บ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/06/2023
จ้างถ่ายเอกสาร ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/06/2023
ซื้อวัสดุหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/06/2023
จ้างโครงการประชาสัมพันธ์การดำเนินการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า (กิจกรรมที่ 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/06/2023
จ้างเหมาตรวจเช็คล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/06/2023
จ้างตรวจเช็คสภาพ/ซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ (นั่งสามตอน) ยี่ห้อเชฟโรเลต เทรลเบลเซอร์ (สีดำ) หมายเลขทะเบียน 5กย 3454 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/06/2023
ซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือน กรกฎาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/06/2023
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่