แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำอาคารศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร (หลังเก่า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/09/2023
จ้างจ้างทำเอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็นและทบทวนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 5 ปีและแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2568 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/09/2023
จ้างจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศาลากลางจังหวัดชัยนาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/09/2023
จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาลิฟต์โดยสารภายในอาคารศาลากลางจังหวัดราชบุรี (เปลี่ยน Resistor) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/09/2023
จ้างเหมาบำรุงรักษาลิฟต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/09/2023
เช่าเช่าห้องประชุมพร้อมอุปกรณ์สำหรับประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็นและทบทวนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 5 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2568 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/09/2023
เช่าอินเตอร์เน็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/09/2023
เช่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิก ระบบภาพ ระบบเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/09/2023
ซื้อจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 ขนาด 80 แกรม จำนวน 46 กล่อง (230 รีม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/09/2023
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาส (One Stop Service OSS) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/09/2023
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาส (One Stop Service OSS) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/09/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/09/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/09/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/09/2023
ซื้อวัสดุหมึกคอมพิวเตอร์สำหรับประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็นและทบทวนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 5 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2568 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/09/2023
ประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการบริการและสินค้าทางการท่องเที่ยวจังหวัดนครพนม กิจกรรมพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน ?ต้องเที่ยว (Unseen)? จังหวัดนครพนม ภายใต้แผนบูรณาการการท่องเที่ยวสมัยใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22/09/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน (งานบ้านงานครัว) ประจำเดือนกันยายน สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักงานจังหวัดหนองคาย จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/09/2023
จ้างจัดทำหนังสือส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดนราธิวาส ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ภายใต้สโลแกน ชิม ช้อป แชร์ ท่องเที่ยวนราธิวาส โดยวิธีคัดเลือก 22/09/2023
จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาลิฟต์ อาคารศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร (หลังเดิม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/09/2023
จ้างซ่อมแซมระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในศูนย์ราชการจังหวัดระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/09/2023
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่