แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างเหมาประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/08/2023
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/08/2023
ประกวดราคาจ้างกิจกรรม วิจิตรธานี ถิ่นนี้อุทัย ๑๙๐ ปี บ้านสะแกกรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04/08/2023
จ้างปรับปรุงพื้นห้องประชุมทุ่งดอกกระเจียว ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/08/2023
จ้างผลิตคลิปวิดีโอ และผลิตอินโฟกราฟฟิก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/08/2023
ซื้อจัดซื้อผ้าสีฟ้า และสีขาว จำนวน 10 ชุด เพื่อใช้ในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/08/2023
จ้างรายงานขอจ้างเหมารถยนต์สำหรับใช้เป็นพาหนะในการเดินทางไปสอดส่องโครงการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/08/2023
จ้างเหมาจัดสถานที่ โครงการรณรงค์ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดแบบบูรณาการจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี ๒๕๖๖ กิจกรรมที่ ๑ เสริมสร้างลานดนตรี-กีฬา สร้างกระแสร่วมต้านยาเสพติดจังหวัดสุพรรณบุรี กิจกรรมย่อยที่ ๑.๑ จัดการแข่งขันฟุตบอลต้านยาเสพติดจังหวัดสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/08/2023
ซื้อวัสดุหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/08/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 2 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 03/08/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 03/08/2023
จ้างจัดทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/08/2023
ซื้อวัสดุสำนักงานที่ใช้ในราชการประจำสำนักงานจังหวัดนครนายก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/08/2023
จ้างทำพวงมาลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/08/2023
จ้างทำพวงมาลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/08/2023
จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/07/2023
ซื้อครุภัณฑ์โทรทัศน์พร้อมติดตั้งระบบ HDMI โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/07/2023
จ้างทำไวนิลประชาสัมพันธ์ (การป้องกัน/บำบัด/แจ้งเบาะแส) ขนาดกว้าง 1.20 เมตร ยาว 2.40 เมตร กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เสริมสร้างจิตสำนึกเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดสตูล ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/07/2023
จ้างทำไวนิลพร้อมติดตั้งขาตั้ง ขนาดกว้าง 1.20 เมตร ยาว 2.40 เมตร กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เสริมสร้างจิตสำนึกเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดสตูล ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/07/2023
จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ โครงการพัฒนาพื้นที่สาธารณะเพื่อสุขภาวะที่ดีอย่างยั่งยืน กิจกรรมหลัก ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการจังหวัดสุพรรณบุรี กิจกรรมที่ ๒ ค่ายแกนนำเยาวชนห่างไกลยาเสพติดจังหวัดสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/07/2023
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่