แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/07/2023
ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/07/2023
ซื้อวัสดุหมึกคอมพิวเตอร์สำหรับประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็นและจัดทำวัตถุประสงค์และทิศทางการพัฒนาในอนาคตกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/07/2023
จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ของทางราชการ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/07/2023
จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ (กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/07/2023
จ้างซ่อมลิฟต์โดยสารประจำอาคารศาลากลางจังหวัดชุมพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/07/2023
จ้างบุคคลภายนอกประดับดอกไม้สด ในการจัดงานรัฐพิธีวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/07/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องปริ้นเตอร์และวัสดุคอมพิวเตอร์) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/07/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/07/2023
จ้างเหมาซ่อมแซมลิฟต์โดยสาร อาคารศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด (หลัง 5 ชั้น) จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/07/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/07/2023
จ้างเหมารถทัวร์ปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/07/2023
ซื้อจัดซื้อกระเป๋าใส่เอกสารสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมในการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน พ.ศ. 2566 - 2570 และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/07/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน พ.ศ. 2566 - 2570 และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/07/2023
จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน กข ๗๔๔๗ อุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/07/2023
จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาเปลี่ยนยางรถยนต์ส่วนกลางใช้ในราชการสำนักงานจังหวัดราชบุรี ยี่ห้อโตโยต้า หมายเลขทะเบียน กบ๕๖๓๙ราชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/07/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/07/2023
จ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องประชุมวิเศษชัยชาญ โดยวิธีคัดเลือก 06/07/2023
จ้างที่ปรึกษาประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการตามแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง พ.ศ. 2561-2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/07/2023
จ้างเหมาบริการปรับปรุง ซ่อมแซม ห้องน้ำภายในอาคารศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ เพื่อให้บริการประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/07/2023
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่