แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/08/2023
ซื้อวัสดุใช้ในพิธีสงฆ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/08/2023
จ้างก่อสร้างศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ระยะที่ 4 โดยวิธีคัดเลือก 09/08/2023
จ้างติดตั้งโคมไฟดาวน์ไลท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/08/2023
จ้างเหมาจัดพิมพ์หนังสือศิลปะสกุลช่างลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/08/2023
จ้างเหมาจัดสถานที่ โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี ๒๕๖๖ กิจกรรมที่ ๒ เสริมสร้างศักยภาพเครือข่าย สตรีสุพรรณบุรี ปลอดยาเสพติดจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/08/2023
ซื้อวัสดุหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/08/2023
จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำชาย-หญิง อาคารศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม (หลังใหม่) ครั้งที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/08/2023
จ้างเหมาปูพรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/08/2023
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/08/2023
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/08/2023
ซื้อผ้าไตรครอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/08/2023
ซื้อหมึกพิมพ์ HP 85A โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/08/2023
จ้างเหมาทำสื่อประชาสัมพันธ์การรับเรื่องผ่านระบบทราฟฟี่ฟองดูว์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/08/2023
จ้างเหมารถปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวน 3 คัน กิจกรรมศึกษาดูงานน้อมนำพระปณิธาน สืบสาน รักษา ต่อยอด เพื่อพัฒนาจังหวัดสุพรรณบุรี ณ จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วันที่ 15-17 สิงหาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/08/2023
จ้างงานขยายเขตไฟฟ้าบริเวณบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร (หลังใหม่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/08/2023
จ้างจ้างตรวจเช็คสภาพ/ซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ (นั่งสามตอน) ยี่ห้อ TOYOTA CAMRY (สีดำ) หมายเลขทะเบียน 7กข 95 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/08/2023
จ้างเหมาประดับผ้าระบายสีฟ้าและผ้าระบายสีขาวบริเวณรั้วรอบศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร และจัดทำฉากพร้อมประดับผ้าระบายสีฟ้าและผ้าระบายสีขาว บริเวณโถงหน้าศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/08/2023
จ้างเหมารถยนต์ตู้โดยสารไม่ประจำทางปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/08/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/08/2023
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่