แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ Brother รุ่น T810W และ รุ่น T700W ประจำกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสตูล จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/08/2023
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (จำนวน 20 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/08/2023
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศาลากลางจังหวัดสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/08/2023
ซื้อผ้าไตรถวายพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ ในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/08/2023
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน และวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/08/2023
ซื้อหมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/08/2023
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือนสิงหาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/08/2023
จ้างทำป้ายโฟมบอรืดตัวอักษร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/08/2023
ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/08/2023
ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในภารกิจงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/08/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงศูนย์อารยธรรม 3 แผ่นดิน (ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ 2 ชั้น หลังเก่า) ตำบลเมืองเหนือ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10/08/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องประชุมและห้องสำนักงานจังหวัดภายในศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10/08/2023
ซื้อผ้าไตรจีวร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/08/2023
จ้างจัดดอกไม้สด และจ้างจัดสถานที่ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/08/2023
จ้างจัดสถานที่ ประกอบด้วย จัดตั้งเวที เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/08/2023
จ้างเหมาบุคลากรปฏิบัติงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/08/2023
ซื้อผ้าเยซี่สีฟ้าและผ้าเยซี่สีขาว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม ๒๕๖6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/08/2023
จ้างเหมาบุคลากรปฏิบัติงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/08/2023
ซื้อเครื่องไทยธรรม เพื่อใช้ในการจัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/08/2023
ซื้อน้ำดื่ม (แบบขวด) เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/08/2023
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่