แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้อวัสดุสำนักงาน และวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/08/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการดำเนินงานการขับเคลื่อนภารกิจของศูนย์ปฎิบัติการต่อต้านการทุจริตของจังหวัด และการดำเนินงานโครงการการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/08/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/08/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/08/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/08/2023
ซื้อวัสดุหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/08/2023
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ทางราชการ หมายเลขทะเบียน กข ๑๙๑ อำนาจเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/08/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการประชุมระดมความคิดเห็นการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/08/2023
จ้างจัดทำเอกสารการประชุมระดมความคิดเห็นการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/08/2023
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/08/2023
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักงานจังหวัดหนองคาย จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/08/2023
ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน จำนวน 18 รายการ เพื่อใช้ในภารกิจของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดและสำนักงานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/08/2023
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/08/2023
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/08/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กลุ่มงานสูนย์ดำรงธรรมจังหวัด) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/08/2023
ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดหนองคาย (สคบ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/08/2023
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/08/2023
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศาลากลางจังหวัดสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/08/2023
จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ยี่ห้อโตโยต้า หมายเลขทะเบียน นก 2992 ลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/08/2023
จ้างรถยนต์สำหรับใช้เป็นพาหนะในการเดินทางไปสอดส่องโครงการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/08/2023
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่