แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างซ่อมแซม/บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/08/2023
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/08/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/08/2023
จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ศส 9773 กท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/08/2023
จ้างล้างทำความสะอาดและซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/08/2023
จ้างเหมาออกแบบและจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การให้บริการของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูน จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/08/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/08/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18/08/2023
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวัสดุสื่อสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/08/2023
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/08/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/08/2023
จ้างเหมาถ่ายเอกสาร (ขาว - ดำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/08/2023
จ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ กิจกรรม จ้างเหมาทำสื่อประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/08/2023
จ้างเหมาออกแบบและจัดทำหนังสือรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของจังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/08/2023
ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน และวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/08/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/08/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน วัสดุคอมพิวเตอร์ และวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/08/2023
ซื้อวัสดุหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/08/2023
จ้างที่ปรึกษาจัดทำเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี 20 ปี (พ.ศ. 2566 - 2585) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/08/2023
จ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ กิจกรรม จ้างเหมาทำสื่อประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/08/2023
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่