แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างเหมาศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานด้านการท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/07/2023
ซื้อผ้าประดับสีฟ้า และสีเหลือง เพื่อใช้ในการจัดงานพิธี งานรัฐพิธี และกิจกรรมในวันสำคัญต่าง ๆ ตลอดซึ่งจะใช้ประดับบริเวณรั้วศาลากลางจังหวัด อาคารศาลากลางจังหวัด และบริเวณจัดงานพิธี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/07/2023
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/07/2023
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/07/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และสวนสุขภาพบริเวณเรือนรับรองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24/07/2023
จ้างงานเสริมความมั่นคงโครงสร้างหลังคาอาคารศาลากลางจังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีคัดเลือก 24/07/2023
จ้างจัดดอกไม้และตกแต่งสถานที่การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/07/2023
จ้างเหมาศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานด้านการท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/07/2023
จ้างเหมาศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานด้านการท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/07/2023
จ้างเหมาศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานด้านการท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/07/2023
จ้างเหมาศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานด้านการท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/07/2023
จ้างผลิตป้ายไวนิล การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/07/2023
จ้างเหมาทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/07/2023
ซื้อจัดซื้อวัสดุครุภัรฑ์สำหรับไฟส่องสว่างพระบรมฉายาลักษณ์บริเวณหน่้าศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ (หลังเก่า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/07/2023
จ้างจัดทำป้ายนิทรรศการ (โฟมบอร์ด) พร้อมโครงไม้ ขนาด ๘๐x๑๒๐ ซม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/07/2023
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/07/2023
ประกวดราคาเช่าเช่ารถโดยสาร 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 51 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21/07/2023
ประกวดราคาจ้างค่าปรับปรุงและพัฒนาระบบปรับอากาศห้องเครื่องมือสื่อสารของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21/07/2023
จ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/07/2023
จ้างเหมจัดนิทรรศการ โครงการรณรงค์ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดแบบบูรณาการจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 256๖ กิจกรรมที่ ๗ รณรงค์ประชาสัมพันธ์ ร่วมต่อต้านยาเสพติดจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี ๒๕๖๖ กิจกรรมย่อยที่ ๗.๒ จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ ๗๑ พรรษา ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชการที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/07/2023
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่