แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้อจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในงานระบบไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/08/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/08/2023
ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน เพื่อใช้ในภารกิจของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดและสำนักงานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดพังงา จำนวน ๑6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/08/2023
ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ในภารกิจงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/08/2023
จ้างถ่ายเอกสารประจำเดือนกันยายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/08/2023
ซื้อน้ำดื่มประจำเดือนกันยายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/08/2023
จ้างทำกระเป๋าผ้าพร้อมสกีนโลโก้พังงาผาสุก จำนวน 170 ใบ สำหรับประชุมเชิงปฏิบัติการ การทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดพังงา ในวันที่ 4- 5 กันยายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/08/2023
จ้างกำจัดปลวก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/08/2023
จ้างซ่อมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่สลิงลิฟต์ของศาลากลางจังหวัดชัยนาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/08/2023
จ้างเหมาเปลี่ยนยางรถยนต์ของสำนักงานจังหวัดสุโขทัย หมายเลขทะเบียน นข 666 สุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/08/2023
ซื้อเครื่องทองน้อย เพื่อใช้ในการจัดงานพิธี งานรัฐพิธี และกิจกรรมใน วันสำคัญต่าง ๆ ตลอดทั้งปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/08/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาส (One Stop Service OSS) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/08/2023
จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ (พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง) และรถตู้ vip ปรับอากาศ (พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง) เพื่อใช้ในการดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ. 2566 ? 2570 ฉบับทบทวน พ.ศ. 2568 และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/08/2023
ซื้อเครื่องทำน้ำร้อนน้ำเย็นประจำศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/08/2023
ซื้อวัสดุสำนักงานกลุ่มงานอำนวยการ จำนวน ๓๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/08/2023
ซื้อวัสดุ สำหรับใช้ในการดำเนินโครงการพัฒนาเมืองสุขภาวะที่ดี การศึกษาเท่าเทียม สู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/08/2023
จ้างจัดทำป้ายไวนิล เพื่อใช้ในการจัดการประชุมกรมการจังหวัดมหาสารคาม ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/08/2023
จ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/08/2023
จ้างซ่อมบำรุงยานพาหนะรถยนต์สื่อสารดาวเทียม คันหมายเลขทะเบียน ๕๑-๖๘๖๑ กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/08/2023
จ้างเพื่อใช้ในการดำเนินงาน ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี ๒๕๖๖ กิจกรรมที่ ๓ การติดตามและขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/08/2023
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่