แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการ ของผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา/รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา และสำนักงานจังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/09/2023
จ้างเช็คระยะ ๔๔๐,๐๐ กม.พร้อมซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน กข ๗๑๙๒ สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/09/2023
จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/08/2023
จ้างต่อเนื่องบำรุงรักษาลิฟต์โดยสาร จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/08/2023
จ้างล้างและซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/08/2023
จ้างซ่อมแซม/บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/08/2023
ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนกันยายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/08/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/08/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในกลุ่มงานอำนวยการสำนักงานจังหวัดหนองคาย จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/08/2023
ซื้อหนังสือพิมพ์รายสัปดาห์ ประจำเดือน กันยายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/08/2023
จ้างเช็คระยะ ๘๐,๐๐๐ กม.พร้อมซ่อมบำรุงรักษาและเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน ฮร ๓๖๗๘ กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/08/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน (งานบ้านงานครัว) ประจำเดือนสิงหาคม สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักงานจังหวัดหนองคาย จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/08/2023
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ ยี่ห้อ นิสสัน หมายเลขทะเบียน 1 กช 1538 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/08/2023
จ้างทำป้ายโต๊ะสแตนบูธ และตัวการ์ตูนสแตนดี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/08/2023
จ้างเหมารถตู้พร้อมคนขับและน้ำมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/08/2023
ซื้อวัสดุสำนักงานโครงการนครปลอดภัยจากยาเสพติด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/08/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/08/2023
ซื้อซื้อกระเป๋าใส่เอกสารเพื่อใช้ในโครงการอำนวยการ บริหารงาน กำกับและติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/08/2023
จ้างซ่อมชุดควบคุมสลิงเสาธงชาติศาลากลางจังหวัดนราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/08/2023
จ้างซ่อมบำรุงรักษาลิฟต์ประจำอาคารศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/08/2023
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่