แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในการดำเนินงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัดสมุทรสาคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/09/2023
จ้างซ่อมแซมห้องน้ำหญิง ชั้น 1 (ด้านหลัง) และห้องน้ำชาย ชั้น 2 (ด้านหน้า) อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/09/2023
จ้างทำความสะอาดและซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/09/2023
จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/09/2023
ซื้อระบบเสียง (ไมค์) เพื่อใช้สำหรับห้องประชุมชั้น ๕ (พิมานปฐม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/09/2023
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน เพื่อทดแทนครุภัณฑ์สำนักงานเดิมที่ใช้งานมานาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในส่วนต่างๆ ให้เป็นสัดส่วนมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย และเกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/09/2023
จ้างเหมาจัดสถานที่โครงการรณรงค์ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดแบบบูรณาการจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี ๒๕๖๖ กิจกรรมที่ ๑ เสริมสร้างลานดนตรี-กีฬา สร้างกระแสร่วมต้านยาเสพติดจังหวัดสุพรรณบุรี กิจกรรมย่อยที่ ๑.๒ การประกวดวงดนตรี ?เยาวชนต้านยาเสพติด? จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/09/2023
จ้างเหมาบริการปรับปรุงและซ่อมแซมฝ้าเพดานห้องประชุมสิรินธรวัลลี อาคารศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/09/2023
จ้างเหมาบริการปรับปรุงและซ่อมแซม อาคารศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ (หลังคา,ห้องน้ำ ชั้น 1 ภายในอาคาร,ห้องน้ำ ชั้น 4 ภายในอาคาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/09/2023
จ้างเหมาบริการปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารหอประชุมจังหวัดบึงกาฬ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/09/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/09/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน ประเภท หมึกพิมพ์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/09/2023
ซื้อหมึกพิมพ์และหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/09/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าส่องสว่าง (เสาไฟฟ้าและระบบสายไฟ) ภายในวิทยาลัยมหาดไทย ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04/09/2023
จ้างเช็คระยะ ๓๗๐,๐๐๐ กม.พร้อมซ่อมบำรุงและเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน กข ๕๖๔๙ สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/09/2023
จ้างซ่อมแซม/บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/09/2023
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/09/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้เจ้าหน้าที่ของรัฐจังหวัดกระบี่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/09/2023
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์ สำหรับใช้ประดับตกแต่งสถานที่ เพื่อจัดกิจกรรมและจัดงานรัฐพิธีต่างๆ ของจังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/09/2023
ซื้อตลับหมึกเครื่องพิมพ์ จำนวน ๒ รายการ ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการอำนวยการบริหารงานราชการและการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดลำพูน ปี ๒๕๖6 ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/09/2023
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่