แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้อผ้าเยซี่สีม่วง ผ้าเยซี่สีเหลือง ผ้าเยซี่สีขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/09/2023
ซื้อวัสดุ จำนวน ๖ รายการ เพื่อใช้ในงานประเพณีไหลเรือไฟและงานกาชาดจังหวัดนครพนม และงานมหกรรมไหลเรือไฟในวันออกพรรษา ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/09/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/09/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/09/2023
จ้างติดตั้งพรมลิฟต์โดยสารศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/09/2023
จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มสันกาว รายงานผลการปฎิบัติงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาล จังหวัดสมุทรปราการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/09/2023
จ้างทำป้ายไวนิล พระปฐมบรมราชโองการ ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกฯ หน้าศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/09/2023
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด บ้านพักหัวหน้าสำนักงานจังหวัดตราด และบ้านพักข้าราชการระดับ ๗ - ๘ สำนักงานจังหวัดตราด ถนนบ้านล่าง - ดอนจวน ตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/09/2023
จ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้เพื่อสอดส่องโครงการของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดนครศรีธรรมราชในวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๖ เเละ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/09/2023
จ้างจัดจ้างตรวจเช็คระบบและซ่อมเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้าสำรอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/09/2023
จ้างล้างทำความสะอาดและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ที่ใช้งานในสำนักงานจังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/09/2023
จ้างเหมาจัดทำเอกสารสรุปผลการดำเนินงาน ตามโครงการรณรงค์ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดแบบบูรณาการจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี ๒๕๖๖ กิจกรรมที่ ๕ ติดตามประเมินและสรุปผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดสุพรรณบุรีแบบบูรณาการ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/09/2023
จ้างเหมาติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV อาคารศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี (ชั้น2 และชั้น3) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เพิ่มเติม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/09/2023
จ้างเหมาถ่ายเอกสาร พร้อมเข้าเล่มเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด ๒๐ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๕ แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/09/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน โครงการเพิ่มศักยภาพการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกระบี่ ภายใต้แนวทางระบบราชการ 4.0 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/09/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน เป็นเงิน 10,925.80 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/09/2023
ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในงานสำนักงานจังหวัดสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/09/2023
ซื้ออุปกรณ์การกีฬา โครงการพัฒนาพื้นที่สาธารณะเพื่อสุขภาวะที่ดีอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ กิจกรรมหลัก ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการจังหวัดสุพรรณบุรี กิจกรรมที่ ๒ ส่งเสริมการกีฬาเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/09/2023
จ้างจัดทำชุดอุปกรณ์ออกบูธของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/09/2023
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและโปรเจคเตอร์ในห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/09/2023
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับปฏิบัติงานตามโครงการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/07/2019
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับปฏิบัติงานตามโครงการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/07/2019
จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ เพื่อเชิญร่วมพิธีทำน้ำอภิเษกของจังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/06/2019
จ้างเหมาประกอบพิธีการพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ พิธีทำน้ำอภิเษก และพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษกของจังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/05/2019
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/05/2019
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/05/2019
จ้างเหมาซ่อมแซมป้ายโครงเหล็กของจังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/03/2019
จ้างเหมาบริการจัดสถานที่การจัดนิทรรศการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนของไทยในปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/03/2019
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการดำเนินงานตามโครงการปลูกจิตสำนึกจริยธรรมและคุณธรรมด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/03/2019
จ้างเหมาบริการทำอาหารกล่อง สำหรับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ต้อนรับและอำนวยความสะดวกคณะของนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) ในการตรวจราชการพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/03/2019
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อใช้ในการดำเนินการตรวจราชการของนายกรัฐมนตรีและคณะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/03/2019
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่และการดำเนินงานของสำนักงานจังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/02/2019
จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ภายในห้องปฏิบัติงานของผู้บริหารของจังหวัดมุกดาหาร และห้องควบคุมระบบเครื่องเสียงประจำห้องประชุมแก้วกินรี ชั้น ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/02/2019
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/02/2019
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมระบบท่อประปาและเปลี่ยนอุปกรณ์ภายในห้องน้ำบริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ทั้ง ๒ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/02/2019
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่และการดำเนินงานของสำนักงานจังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/02/2019
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมระบบท่อประปาและเปลี่ยนอุปกรณ์ภายในห้องน้ำบริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ทั้ง ๒ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/01/2019
จ้างเหมาทำพัสดุดอกไม้สด เพื่อใช้จัดพิธีวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช และวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/01/2019
จ้างจ้างทำไวนิลฉากพระฉายาลักษณ์และข้อความ พร้อมติดตั้ง เพื่อใช้จัดพิธีวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช และวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/01/2019
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่