แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างบำรุงรักษาลิฟต์ อาคารศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี ๕ ชั้น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/09/2023
จ้างเหมาทำหนังสือรายงานสรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/09/2023
ซื้อโต๊ะพับสแตนเลส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/09/2023
ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/09/2023
ซื้อวัสดุหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/09/2023
จ้างเหมาจัดกิจกรรมพิธีเปิดงานของดีเมืองนรา ประจำปี ๒๕๖๖ ในวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๖ โดยวิธีคัดเลือก 13/09/2023
จ้างกำจัดปลวกระบบอัดสารเคมีเข้าท่อ ณ บ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/09/2023
จ้างซ่อมแซมระบบท่อน้ำดีประปาแตกรั่ว อาคารศาลากลางจังหวัดลพบุรี จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/09/2023
จ้างดูแลข้อมูลระบบและเว็บไซต์จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/09/2023
จ้างเหมาติดตั้งเครื่องเสียงและระบบสัญญาณภาพพร้อมผู้ควบคุมดูแล การรับเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/09/2023
จ้างเครื่องเสียง เวทีกลาง ขนาด ๑๒x๖ เมตร เพื่อใช้ในงานประเพณีไหลเรือไฟและงานกาชาดจังหวัดนครพนม ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/09/2023
จ้างจัดเตรียมสถานที่ เวทีกลาง ในงานประเพณีไหลเรือไฟและงานกาชาดจังหวัดนครพนม ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/09/2023
จ้างจ้างเครื่องเสียง ขนาด ๑๒x๖ เมตร เพื่อใช้ในงานประเพณีไหลเรือไฟและงานกาชาดจังหวัดนครพนม ประจำปี ๒๕๖๖ ในระหว่างวันที่ ๒๐ ตุลาคม ถึงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ ณ ณ ลานพนมนาคา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/09/2023
จ้างปรับปรุงห้องน้ำภายในศาลากลางจังหวัดนครนายก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/09/2023
จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ตรวจการณ์ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด หมายเลขทะเบียน 6 กศ 7781 กทม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/09/2023
จ้างเหมาบริการนำทางศึกษาดูงาน โครงการพัฒนาพื้นที่สาธารณะเพื่อสุขภาวะที่ดีอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ กิจกรรมหลัก ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการจังหวัดสุพรรณบุรี กิจกรรมที่ ๑ ชุมชนนำร่องเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/09/2023
จ้างเหมาบำรุงรักษาลิฟต์ ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/09/2023
จ้างเหมาบำรุงรักษาลิฟต์อาคารศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/09/2023
จ้างเหมาออกแบบและผลิตสื่อประชาสัมพันธ์แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง พ.ศ. 2566-2570 ในรูปแบบวิดีโอโมชัน กราฟิก (Motion Graphic) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/09/2023
เช่าห้องประชุมเพื่อจัดประชุมการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/09/2023
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างเหมาทำไวนิลพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/06/2021
ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/01/2021
ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/01/2021
จ้างเหมาบริการสนับสนุนงานบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/11/2020
จ้างเหมาบริการเพื่อสนับสนุนงานสำนักงานจังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/09/2020
จ้างเหมาบริการสนับสนุนงานสำนักงานจังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/09/2020
ซื้อแบตเตอรี่สำหรับระบบไฟฟ้าของลิฟต์ อาคารศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร (หลังเดิม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/09/2020
จ้างเหมาติดตั้งอุปกรณ์และเชื่อมระบบอินเตอร์เน็ต Fiber Obitc (ศาลากลางจังหวัดมุกดาหารกับหอประชุม ๒๕๐ ปี มุกดาหาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/09/2020
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/07/2020
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/05/2020
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/04/2020
จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มเอกสารประกอบการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/01/2020
ซื้อเครื่องฉายโปรเจคเตอร์พร้อมอุปกรณ์สนับสนุนห้องประชุมแก้วกินรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/09/2019
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่และการดำเนินงานของสำนักงานจังหวัด มุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/09/2019
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการดำเนินงานการขับเคลื่อนภารกิจของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตจังหวัด (ศปท.จ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของจังหวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/09/2019
จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มเอกสารประกอบการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมศักยภาพบุคลากร และผู้ประกอบการด้านการเกษตรฯ กิจกรรม ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/09/2019
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือนกันยายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/09/2019
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวพื้นห้องปฏิบัติงานรองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร (รองฯ ๑ และรองฯ ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/08/2019
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/08/2019
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/08/2019
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่