แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
จ้างเหมาก่อสร้างผังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบจวนผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ๑ แห่ง 23/02/2024
ปรับปรุงห้องน้ำภายในห้องปฏิบัติราชการของสำนักงานจังหวัดสกลนคร ชั้น 2 อาคารศาลากลางจังหวัดสกลนคร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 แห่ง 23/02/2024
ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการสำนักงานจังหวัดชุมพร ตำบลท่าตะเภา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 22/02/2024
จ้างปรับปรุงและตกแต่งห้องประชุมปกาสัย ศาลากลางจังหวัดกระบี่ (หลังเก่า) 22/02/2024
จ้างก่อสร้างหลังคาจั่ว 22/02/2024
จ้างเหมาก่อสร้างผังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบจวนผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ๑ แห่ง 22/02/2024
ชุดไมค์พร้อมอุปกรณ์ประจำห้องประชุมศาลากลางจังหวัดเลย 21/02/2024
ปรับปรุงห้องน้ำศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี (หลังใหม่) ชั้น 1,4 และ 5 ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 21/02/2024
จัดจ้างปรับปรุงระบบบำบุดน้ำเสียของศาลากลางจังหวัดเลย 21/02/2024
งานปรับปรุงตาข่ายกันนก อาคารศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ 21/02/2024
จ้างเหมาปรับปรุงระบบปรับอากาศอาคารอเนกประสงค์ ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย ตำบลธานี อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ๑ แห่ง 20/02/2024
จ้างเหมาก่อสร้างรั้วบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย ๒ แห่ง 20/02/2024
โครงการปรับปรุงห้องประชุมพระพิพิธโภไคย 19/02/2024
จ้างจัดทำอาหารและเครื่องดื่มสำหรับเจ้าหน้าที่อารักขาความปลอดภัยในการรับเสด็จฯ ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๖ 16/02/2024
การจ้างที่ปรึกษาในการวิเคราะห์ทบทวน และจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดกาญจนบุรี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับทบทวนใหม่ รอบปี พ.ศ. ๒๕๖๙ และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ และแผนรองรับระเบียงเศรษฐกิจพิเศษกาญจนบุรี พ.ศ. ๒๕๖๙ 12/02/2024
โครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก จังหวัดอุทัยธานี ประจำปี 2567 12/02/2024
เหมาออกแบบและตกแต่งมุมถ่ายภาพ (จุดเช็คอิน) และตกแต่งเวทีกลาง งานมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์ ประจำปี ๒๕๖๗ 09/02/2024
เหมาจัดพิธีเปิดงานมะขามหวาน นครบาลเพชรบูรณ์ ประจำปี ๒๕๖๗ ในวันเสาร์ที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๗ ณ เวทีกลางงานมะขามหวาน นครบาลเพชรบูรณ์ ประจำปี ๒๕๖๗ 09/02/2024
ประกอบพิธีบวงสรวงศาลเจ้าพ่อหลักเมืองเพชรบูรณ์ งานมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์ ประจำปี ๒๕๖๗ ณ บริเวณศาลเจ้าพ่อหลักเมืองเพชรบูรณ์ 09/02/2024
จัดทำเครื่องบวงสรวง ในพิธีการบวงสรวงศาลเจ้าพ่อหลักเมืองเพชรบูรณ์ งานมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์ ประจำปี ๒๕๖๗ ณ บริเวณศาลเจ้าพ่อหลักเมืองเพชรบูรณ์ 09/02/2024
ประกาศราคากลาง
วันที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร (รองฯ2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04/12/2020
ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศาลากลางจังหวัด และบริเวณโดยรอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11/09/2020
ประกวดราคาจ้างพิมพ์หนังสืออนุสรณ์ 250 ปี จังหวัดมุกดาหาร และ e-book ออนไลน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11/09/2020
ประกวดราคาซื้อซื้อพร้อมติดตั้งจอแสดงผลคุณภาพสูง (Video Wall) เพิ่มประสิทธิภาพห้องประชุมแก่งกะเบา ชั้น ๓ อาคารศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 03/09/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร (รอง ๓) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02/04/2020
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศาลากลางจังหวัดและบริเวณโดยรอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ห้วงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19/09/2019
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องน้ำอาคารศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร (หลังเก่า) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 06/06/2019
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกวดราคาเช่าเช่าใช้อุปกรณ์สื่อสารชนิดมือถือ สำหรับสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ประชาชน และการถวายความปลอดภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28/04/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างบ้านพักหัวหน้าสำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27/04/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ตำบลท่าประดู่ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21/04/2023
ประกวดราคาจ้างค่าพัฒนาระบบแพลตฟอร์มกลางข้อมูลกระทรวงมหาดไทย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20/04/2023
ประกวดราคาจ้างค่าปรับปรุงและพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยสารสนเทศและการสื่อสารของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ระยะที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20/04/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 2 หลัง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18/04/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบน้ำประปาและระบบสุขาภิบาลอาคารศาลากลางจังหวัดนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12/04/2023
ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศาลากลางจังหวัด และอาคารหอประชุม (ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13/09/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการสำนักงานจังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29/03/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการสำนักงานจังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22/03/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการสำนักงานจังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11/03/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร (รองฯ2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04/12/2020
ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศาลากลางจังหวัด และบริเวณโดยรอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11/09/2020
ประกวดราคาจ้างพิมพ์หนังสืออนุสรณ์ 250 ปี จังหวัดมุกดาหาร และ e-book ออนไลน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11/09/2020
ประกวดราคาจ้างพิมพ์หนังสืออนุสรณ์ 250 ปี จังหวัดมุกดาหาร และ e-book ออนไลน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08/09/2020
ประกวดราคาซื้อซื้อพร้อมติดตั้งจอแสดงผลคุณภาพสูง (Video Wall) เพิ่มประสิทธิภาพห้องประชุมแก่งกะเบา ชั้น ๓ อาคารศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 03/09/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร (รอง ๓) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02/04/2020
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศาลากลางจังหวัดและบริเวณโดยรอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ห้วงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19/09/2019
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องน้ำอาคารศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร (หลังเก่า) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 06/06/2019
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/03/2024
จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/03/2024
จ้างเหมาถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/03/2024
ซื้อวัสดุอุปกรณ์งานบ้านงานครัว ครั้งที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/03/2024
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ และเครื่องใช้สำนักงาน โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/03/2024
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ของทางราชการของสำนักงานจังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/03/2024
จ้างเหมาถ่ายเอกสาร พร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/03/2024
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/03/2024
จ้างขอจัดจ้างทำป้ายไวนิล พระบรมฉายาลักษณ์ และพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระเจ้าวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานให้แก่ข้าราชบริพานในพระองค์ เมื่อ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/03/2024
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/03/2024
จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กง 2339 กพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/03/2024
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/03/2024
จ้างโครงการสมุดภาพประวัติศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา (จัดพิมพ์เพิ่มเติม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/03/2024
จ้างจัดจ้างโครงการสืบสาน รักษาและต่อยอดน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ เพื่อมุ่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 กระทรวงมหาดไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/03/2024
จ้างทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ โถงกลาง ชั้น 1 อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/03/2024
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/03/2024
ซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/03/2024
จ้างเหมาบุคคล ราย นางสาวจุฑามาศ แก้วเขียว จำนวน ๓ เดือน ตั้งแต่ เดือนมีนาคม ถึง เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/03/2024
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/03/2024
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/03/2024
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้อวัสดุก่อสร้าง,วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 110 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/03/2024
จ้างก่อสร้างป้ายเฉลิมพระเกียรติบริเวณหน้าศูนย์ราชการจังหวัดสระแก้ว ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/03/2024
จ้างเหมาซ่อมแซม/เปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้า และสุขภัณฑ์ห้องน้ำพร้อม อุปกรณ์ประกอบ บริเวณอาคารศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ และพื้นที่โดยรอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/03/2024
จ้างเหมาปรับปรุงลานจอดรถด้านหน้าอาคารศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี (หลังใหม่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/03/2024
จ้างเหมาจัดทำผ้าคลุมโต๊ะ ห้องประชุมมหาเจดีย์ชัยมงคล ชั้น ๕ และห้องประชุมข้าวหอมมะลิ ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/03/2024
จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้ารูปเล่มแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ฉบับปรับปรุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/03/2024
จ้างเหมาจัดทำผ้าคลุมโต๊ะ ห้องประชุมมหาเจดีย์ชัยมงคล ชั้น ๕ และห้องประชุมข้าวหอมมะลิ ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/03/2024
จ้างที่ปรึกษาการจ้างที่ปรึกษาในการวิเคราะห์ทบทวน และจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดกาญจนบุรี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับทบทวนใหม่ รอบปี พ.ศ. ๒๕๖๙ และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ และแผนรองรับระเบียงเศรษฐกิจพิเศษกาญจนบุรี พ.ศ. ๒๕๖๙ โดยวิธีคัดเลือก 01/03/2024
จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนอะไหล่กล้องวงจรปิดและอุปกรณ์กระจายสัญญาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/02/2024
จ้างก่อสร้างระบบจัดเก็บน้ำเพื่อสนับสนุนกิจกรรมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนป่าเขาซับแกงไก่ หมู่ที่ 5 ตำบลเขาน้อย อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/02/2024
จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนอะไหล่กล้องวงจรปิดและอุปกรณ์กระจายสัญญาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/02/2024
จ้างจัดทำป้ายและตรายางรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีภายใต้โครงการค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/02/2024
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/02/2024
จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม เอกสารประกอบการชี้แจงคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ วุฒิสภา และเอกสารประกอบการชี้แจงต่อคณะอนุกรรมาธิการด้านการปกครองในคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ สภาผู้แทนราษฎร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/02/2024
ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานสำนักงานจังหวัดหนองคาย จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/02/2024
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมลิฟต์ ศาลากลางจังหวัดเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/02/2024
จ้างจัดทำป้ายและสติ๊กเกอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/02/2024
ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการจัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/02/2024
จ้างกำจัดปลวกบ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/02/2024
จ้างจัดสถานที่ จัดดอกไม้ และเย็บผ้าม่านสีม่วง สำหรับกิจกรรมแสดงพลังความจงรักภักดี แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/02/2024
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่