แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 12 (สงขลา) 28/03/2024
โครงการซ่อมแซมหลังคาอาคารศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน (หลังเก่า) 28/03/2024
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) จำนวน 14 เครื่อง 28/03/2024
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวทางเลือกของจังหวัดกระบี่ 28/03/2024
ปรับปรุงบ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 แห่ง 27/03/2024
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในศูนย์ราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 27/03/2024
ปรับปรุงระบบประปา - ระบบสุขาภิบาล อาคารศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 27/03/2024
โครงการก่อสร้างบ้านพักหัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร 27/03/2024
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารวิมลคุณากร ศาลากลางจังหวัดชัยนาท 26/03/2024
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารวิมลคุณากร ศาลากลางจังหวัดชัยนาท 26/03/2024
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารวิมลคุณากร ศาลากลางจังหวัดชัยนาท 26/03/2024
โครงการก่อสร้างบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร 26/03/2024
ก่อสร้างบ้านพักหัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม 25/03/2024
ก่อสร้างบ้านพักหัวหน้าสำนักงานจังหวัดตาก ตำบลหนองหลวง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 25/03/2024
โครงการ Maha Songkran World Water Festival 2024 เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ ๒๕๖๗ จังหวัดภูเก็ต 22/03/2024
จัดซื้ิอเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด ๒๔,๐๐๐ BTU จำนวน ๒๐ เครื่อง และเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด ๒๔,๐๐๐ BTU จำนวน ๒ เครื่องประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ 22/03/2024
เช่าอุปกรณ์สนับสนุนการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูง 21/03/2024
Maha Songkran World Water Festival 2024 เย็นทั่วหล้ามหาสงกรานต์ 2567 20/03/2024
ก่อสร้างบ้านพักหัหน้าสำนักงานจังหวัดสงขลา ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 20/03/2024
ปรับปรุงซ่อมแซมจวนผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี บ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี และบ้านพักข้าราชการสำนักงานจังหวัดชลบุรีระดับ 7-8 ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 19/03/2024
ประกาศราคากลาง
วันที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู (รอง 2) จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31/05/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรั้วบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู จำนวน 2 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31/05/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างค่าปรับปรุงหลังคาหอประชุมและหลังคาทางเชื่อมระหว่างหอประชุมกับศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31/05/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเก็บพัสดุศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31/05/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างบ้านพักหัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31/05/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรั้วบ้านพักหัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31/05/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณลานกิจกรรม ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31/05/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องน้ำอาคารศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู ชั้น 1-4 ตำบลลำภู อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31/05/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโรงจอดรถยนต์และจักรยานยนต์ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31/05/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30/05/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงห้องประชุมพระพิพิธโภไคย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30/05/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงแท้งค์น้ำสำหรับเก็บน้ำในอาคารศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29/05/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงห้องทำงานผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ชั้น 2 อาคารศาลากลางจังหวัดนนทบุรี อาคาร 5 ชั้น ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29/05/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซุ้มประตูทางเข้า และก่อสร้างโรงจอดรถจวนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29/05/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงทาสีภายนอกอาคารศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29/05/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานทำผังบริเวณบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29/05/2024
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและระบบไฟส่องสว่างภายในอาคารศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29/05/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรั้วบริเวณบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ (รอง ๔) ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29/05/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28/05/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างบ้านพักหัหน้าสำนักงานจังหวัดสงขลา ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28/05/2024
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซุ้มประตูทางเข้า และก่อสร้างโรงจอดรถจวนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29/05/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงทาสีภายนอกอาคารศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29/05/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานทำผังบริเวณบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29/05/2024
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและระบบไฟส่องสว่างภายในอาคารศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29/05/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรั้วบริเวณบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ (รอง ๔) ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29/05/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28/05/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างบ้านพักหัหน้าสำนักงานจังหวัดสงขลา ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28/05/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำศาลากลางจังหวัดอทัยธานี ชั้น 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28/05/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27/05/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นและทางเท้าด้านหน้าอาคารศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ (หลังเก่า) ตำบล สะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27/05/2024
ประกวดราคาซื้อซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง (ระบบ Inverter) และแบบแยกส่วน รวมจำนวน ๔๐ เครื่อง ติดตั้งภายในศาลากลางจังหวัดนครปฐม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24/05/2024
ก่อสร้างบ้านพักหัวหน้าสำนักงานจังหวัดสงขลา ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 24/05/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องประชุมอาคารศาลาประชาคมจังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23/05/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักหัวหน้าสำนักงานจังหวัดนนทบุรี ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21/05/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมรั้วศาลากลางจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี จำงหวัดลพบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21/05/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงทาสีรั้วของศูนย์ราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21/05/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างรั้ว/ถนนทางเข้า/รางระบายน้ำ บ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท และบ้านพักหัวหน้าสำนักงานจังหวัดชัยนาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20/05/2024
ประกวดราคาจ้างจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องประชุมอาคารศาลาประชาคมจังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20/05/2024
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17/05/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าศาลากลางจังหวัดสกลนคร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17/05/2024
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ไฟฟ้าสำหรับปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในบ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/07/2024
จ้างซ่อมแซมโต๊ะไม้ และทำสีเก้าอี้พร้อมเปลี่ยนเบาะห้องรับรองผู้บริหารระดับสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/07/2024
จ้างเหมาซ่อมแซมท่อน้ำประปาด้านหน้าศูนย์ราชการจังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/07/2024
จ้างจัดสถานที่และเครื่องบวงสรวงสำหรับพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ และพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดนครนายก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/07/2024
จ้างรายงานขอจ้างพิมพ์หนังสือรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กลุ่มจังหวัด ภาคตะวันออก 2 ANNUAL REPORT 2023 Eastern Provincial Cluster 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/07/2024
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/07/2024
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/07/2024
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมโคมไฟส่องสว่างบริเวณรอบอาคารศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ๑ แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/07/2024
ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการจัดพิธีทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/07/2024
จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนหลังคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/07/2024
จ้างปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียของศาลากลางจังหวัดเลย โดยวิธีคัดเลือก 28/06/2024
ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน กรกฎาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/06/2024
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการ เพื่อใช้ในการประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็นการจัดทำโครงการตามแผนปฏิบัติการราชการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/06/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าศูนย์ราชการจังหวัดชุมพร ตำบลนาชะอัง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28/06/2024
ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28/06/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมพิพิธภัณฑ์เมืองฉะเชิงเทรา ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28/06/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการทาสีภายนอกอาคารศาลากลางจังหวัดชุมพร รั้วศูนย์ราชการจังหวัดชุมพร และรั้วบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ตำบลนาชะอัง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28/06/2024
จ้างจัดเตรียมเครื่องไทยธรรมสำหรับพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ และพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดนครนายก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/06/2024
จ้างจัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/06/2024
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมประตูทางเข้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/06/2024
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างชุมชนที่เข้มแข็งและมั่นคงตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาเมืองที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน (กิจกรรมที่ 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/06/2024
จ้างโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างชุมชนที่เข้มแข็งและมั่นคงตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาเมืองที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน (กิจกรรมที่ 3) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/06/2024
จ้างโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างชุมชนที่เข้มแข็งและมั่นคงตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาเมืองที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน (กิจกรรมที่ 4) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/06/2024
จ้างโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างชุมชนที่เข้มแข็งและมั่นคงตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาเมืองที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน (กิจกรรมที่ 1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/06/2024
จ้างโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างชุมชนที่เข้มแข็งและมั่นคงตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาเมืองที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน (กิจกรรมที่ 1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/06/2024
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/06/2024
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมรั้วและหลังคาบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/06/2024
จ้างเหมาบริการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/06/2024
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์) ของสำนักงานจังหวัดเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/06/2024
จ้างเหมาซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศและซ่อมแซมไฟฟ้าห้องศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/06/2024
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำหรับจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ?การทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดพังงา พ.ศ. 2566 - 2570 (ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569) และการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดพังงา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ระหว่างวันที่ 27 - 28 พฤษภาคม 2567 จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/06/2024
ซื้อกระดาษถ่ายเอกสารหรือพิมพ์งานทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/06/2024
ซื้อไทยธรรม เพื่อใช้ในกิจกรรมรวมพลังสร้างสัปปายะสู่วัดด้วยวิถี 5ส (Big Cleaning Day) พร้อมด้วยพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/06/2024
ซื้อวัสดุสำนักงาน,วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ,วัสดุก่อสร้าง จำนวน 66 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/06/2024
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติของผู้ปฏิบัติงานให้พร้อมต่อการใช้งานของทุกกลุ่มงาน และเพื่ออำนวยความสะดวก ในการปฏิบัติงานในสำนักงาน ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารจัดการของสำนักงานจังหวัดสตูล จำนวน 46 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/06/2024
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับการปฏิบัติงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/06/2024
ซื้อหมึกพิมพ์จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/06/2024
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/06/2024
ซื้อผ้าไตรจีวรและชุดไทยธรรม สำหรับการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/06/2024
จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน บล 5816 สงขลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/06/2024
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่