แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างเปลี่ยนยางรถยนต์ราชการ ยี่ห้ออีซูซุ รุ่น MU-X๓ หมายเลขทะเบียน ๑ ขฮ ๗๐๔๗ กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/09/2023
จ้างจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด (ก.ธ.จ.) สมุทรสาคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/09/2023
จ้างซ่อมรถยนต์ทะเบียน นก ๑๘๑๘ พจ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/09/2023
จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส แห่งที่ ๒ ตำบลลำภู อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/09/2023
จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาเปลี่ยนสลิงลิฟต์โดยสารภายในอาคารศาลากลางจังหวัดราชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/09/2023
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/09/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในภารกิจของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/09/2023
ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/09/2023
ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/09/2023
ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/09/2023
ซื้อวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/09/2023
ซื้อหนังสือระเบียบงานสารบรรณและคู่มือการเขียนหนังสือราชการ สำหรับใช้ในการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเขียนหนังสือราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/09/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในวิทยาลัยมหาดไทย ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14/09/2023
จ้างทำโล่ประกาศเกียรติคุณผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ. 2566 จำนวน 156 โล่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/09/2023
จ้างเหมาจัดทำหนังสือรายงานผลการดำเนินงานของจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/09/2023
จ้างเหมาซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ สนจ.รบ. ๒-๐๒-๐๓-๑๐๑๐/๖ และ สนจ.รบ. ๒-๐๒-๐๓-๑๐๑๐/๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/09/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/09/2023
จ้างการจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดอาคารศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี ๓ ชั้น และ ๕ ชั้น และทำความสะอาดพื้นที่ภายนอกอาคาร ลานจอดรถ สนามหญ้า บริเวณโดยรอบศูนย์ราชการจังหวัดสิงห์บุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/09/2023
จ้างจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี หลังใหม่ และหลังเก่า พร้อมทั้งบริเวณโดยรอบอาคาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/09/2023
จ้างทำดอกไม้ตกแต่งรถอัญเชิญไฟพระฤกษ์ ในงานประเพณีไหลเรือไฟจังหวัดนครพนม ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/09/2023
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (ทีวี 65 นิ้ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/04/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/04/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 41 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/04/2023
จ้างทำดอกไม้สดตกแต่งสถานที่และพานพุ่ม เพื่อใช้ในพิธีวันที่พระบาทพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/04/2023
จ้างทำระบบฐานข้อมูลโครงการและระบบค้นหาข้อมูลสำหรับการโอนสินทรัพย์ จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/03/2023
ซื้อวัสดุคิมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่และการดำเนินงานของสำนักงานจังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/09/2022
จ้างเหมารถโดยสารพร้อมพนักงานขับรถยนต์และน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อเดินทางศึกษาดูงานตามโครงการอนุรักษ์ป้องกันและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/08/2022
จ้างเหมารถโดยสารพร้อมพนักงานขับรถยนต์และน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อเดินทางศึกษาดูงานตามโครงการอนุรักษ์ป้องกันและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/08/2022
จ้างเหมาทำไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์ เพื่อใช้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/07/2022
ซื้ออุปกรณ์กล้องเว็บแคมและขาตั้งกล้อง เพื่อใช้ในการจัดเตรียมการประชุมรูปแบบออนไลน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/07/2022
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการดำเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด (ก.ธ.จ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/06/2022
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ห้องของสำนักงานจังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/06/2022
จ้างจ้างเหมาจัดสถานที่เพื่อจัดพิธีรับพระราชทานพระพลังแผ่นดินของจังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/06/2022
ซื้อผ้าประดับสีขาว - เหลือง เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล วันที่ 4 พฤษภาคม 2565 และของทุกปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/05/2022
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/02/2022
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่และการดำเนินงานของสำนักงานจังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/10/2021
จ้างเหมาปรับปรุงภายในห้องประชุมของจังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/09/2021
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการดำเนินการบริหารจัดการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการเฉพาะกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/08/2021
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน สนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/08/2021
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน สนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/08/2021
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่