แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างซ่อมรถยนต์ TOYOTA FORTUNER เลขทะเบียน ๕กจ ๒๑๙๘ กทม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/09/2023
จ้างซ่อมรถยนต์ TOYOTA VIGO เลขทะเบียน กค ๖๕๕๓ ยล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/09/2023
จ้างซ่อมระบบเครื่องเสียงภายในอาคารหอประชุมจังหวัดพิจิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/09/2023
จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์กระเป๋าและแผ่นพับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/09/2023
จ้างเหมางานเครื่องบวงสรวงงานประเพณไหลเรือไฟ จังหวัดนครพนม ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/09/2023
ซื้อครุภัณฑ์ ที่ใช้ในราชการประจำกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด สำนักงานจังหวัดนครนายก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/09/2023
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็กเก็บเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/09/2023
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น การรับเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/09/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/09/2023
ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/09/2023
ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/09/2023
ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/09/2023
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อบริหารจัดการในการเตรียมงานประเพณีไหลเรือไฟและงานกาชาดจังหวัดนครพนม ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/09/2023
จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ นิสสัน (รถตู้) หมายเลขทะเบียน นข ๒๐๕๐ กาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/09/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/09/2023
จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาลิฟต์อาคาร 4 ชั้น ของอาคารศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/09/2023
จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ นิสสัน (รถตู้) หมายเลขทะเบียน นข ๒๐๕๐ กาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/09/2023
จ้างทำความสะอาดสถานที่ราชการ ศูนย์ราชการจังหวัดภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/09/2023
จ้างเหมาดูแล บำรุงรักษาสนามหญ้า สวนหย่อม ต้นไม้ ทางเท้า ถนน และโรงจอดรถ บริเวณโดยรอบศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 4 (เดือนกันยายน 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/09/2023
จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี อาคารหอประชุม อาคารพัสดุ และพื้นที่ภายในศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 4 (เดือนกันยายน 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/09/2023
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้อโปรแกรมและแอพพลิเคชั่น Zoom สำหรับประชุมทางไกล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/04/2023
จ้างจัดดอกไม้ และประดับตกแต่งสถานที่ สำหรับงานพิธีในวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/04/2023
ซื้อวัสดุสำนักงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดชัยนาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/04/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สคบ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/04/2023
ซื้อเครื่องโทรสาร BROTHER FAX -2840 ของกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/04/2023
จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณทางเข้าศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/04/2023
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/04/2023
จ้างซ่อมลิฟต์ (เปลี่ยนอะไหล่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/04/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/04/2023
จ้างเหมาบริการเอกชน (บุคคลธรรมดา) เพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่เก็บบัตรเข้าชมอาคารพิพิธภัณฑ์พญาคันคาก ณ สถาที่ท่องเที่ยววิมานพญาแถนจังหวัดยโสธร (นางสาวสุชีรา ชะนะพิน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/04/2023
จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานกลุ่มงานอำนวยการ (งานด้านการเงินและบัญชี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/04/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/04/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/04/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี และบริเวณโดยรอบ ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21/04/2023
จ้างออกแบบจ้างออกแบบโครงการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี พ.ศ. 2569 กิจกรรมออกแบบผังแม่บทและรายละเอียดโครงการจัดสร้างพื้นที่จัดงานมหกรรมพืชสวนโลกอุดรธานี พ.ศ. 2569 โดยวิธีคัดเลือก 21/04/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/04/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/04/2023
จ้างที่ปรึกษาการจัดทำเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดลำปาง 20 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/04/2023
จ้างจ้างเหมาถ่ายเอกสารประกอบภารกิจการประชุมการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี และผู้ตรวจราชการกระทรวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/04/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการบริหารงานของสำนักงานจังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/04/2023
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่