แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างประดับตกแต่งสถานที่งานพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี ๒๕๖๕ และประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/12/2023
จ้างรายงานขอจ้างเหมาทำพัสดุดอกไม้ เพื่อการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/12/2023
ซื้อชุดไทยธรรม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/12/2023
ซื้อผ้าไตรจีวร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/12/2023
ซื้อผ้าไตรถวายพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ในงานรัฐพิธี วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/12/2023
จ้างทำดอกไม้สดประดับตกแต่งสถานที่และแจกันดอกไม้สด เพื่อใช้ประกอบกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/12/2023
ซื้อป้ายประกอบกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/12/2023
จ้างจัดทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/12/2023
จ้างจัดทำหนังสือประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน ๑,๐๐๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/12/2023
จ้างจ้างจัดดอกไม้สด เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเสริมสร้างความมั่นคงด้านการสร้างความรักความสามัคคี ของคนในชาติ และการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/12/2023
เช่าเช่าห้องประชุม สำหรับการจัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านคอร์รับชันสากล (ประเทศไทย) และการประชุมคณะกรรมการผลักดันการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัดนครนายก ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/12/2023
จ้างเหมาซ่อมแซมโรงจอดรถอาคารศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/12/2023
จ้างเหมาบุคคลภายนอกทำความสะอาด พื้นที่ภายในศูนย์ราชการ อาคารศาลากลางจังหวัดนครปฐม และอาคารศาลากลางจังหวัดนครปฐม (ส่วนต่อขยาย) ตั้งแต่วันที่ ๑-๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/12/2023
จ้างจังหวัดบึงกาฬ ได้กำหนดการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566 ณ บริเวณศาลาอเนกประสงค์ริมโขง ถนนข้าวเม่าริมโขง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ และหอประชุมจังหวัดบึงกาฬ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/12/2023
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกจัดประดับตกแต่งสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/12/2023
ซื้อ จังหวัดบึงกาฬ ได้กำหนดการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาท สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566 ณ บริเวณศาลาอเนกประสงค์ริมโขง ถนนข้าวเม่าริมโขง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/12/2023
จ้างจ้างจัดดอกไม้และประดับตกแต่งสถานที่.การจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/12/2023
จ้างทำป้ายโฟมบอร์ดตัวอักษร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/12/2023
จ้างเหมาซ่อมแซมโรงจอดรถอาคารศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/12/2023
จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม อาคารหอประชุม และบริเวณโดยรอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ระยะเวลา ๑๐ เดือน โดยวิธีคัดเลือก 30/11/2023
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้อธงตราสัญลักษณ์งานฉลองพระชนมายุ ๘ รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/06/2023
จ้างจัดทำป้ายไวนิลพร้อมติดตั้ง บริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดอุดรธานี เนื่องในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/06/2023
จ้างจัดดอกไม้และผ้าระบายตกแต่งสถานที่สำหรับกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/06/2023
จ้างจัดดอกไม้และผ้าระบายตกแต่งสถานที่สำหรับกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/06/2023
เช่าห้องประชุมพร้อมเครื่องเสียงและอุปกรณ์ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/06/2023
ซื้อเครื่องปั๊มน้ำอัติโนมัติบ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/06/2023
ซื้อผ้าไตรถวายพระสงฆ์ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา เมื่อวันเสาร์ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ ณ ศาลา ๖๐ พรรษามหาราช เทศบาลเมืองกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/06/2023
ซื้อจัดซื้อเครื่องโทรสาร จำนวน 1 เครื่อง เพื่อในภารกิจงานของสำนักงานจังหวัดพังงา (กลุ่มงานอำนวยการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/06/2023
จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ TOYOTA รุ่น VIGO หมายเลขทะเบียน กก ๑๑๖๖ กจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/06/2023
เช่าจ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ระยะเวลา ๖ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ เพื่อใช้บริหารงานภายในสำนักงานจังหวัดนครพนม จำนวน ๑ เครื่องๆละ ๔,๐๐๐ บาท/เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/06/2023
จ้างจ้างจัดทำรายละเอียดเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดอุดรธานี 20 ปี ในรูปแบบ Microsoft Word และสรุปนำเสนอในรูปแบบ Power Point Presentation โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/06/2023
จ้างเหมาตรวจเช็คล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/06/2023
จ้างบำรุงรักษาลิฟต์ เดือนเมษายน ๒๕๖๖ ถึงเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖ จำนวน ๒ เครื่อง อาคารศาลากลางจังหวัดนครพนม (หลังใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/06/2023
ซื้อพานดอกบัวประดิษฐ์ สำหรับจัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระรูปสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/06/2023
จ้างค่าตกแต่งขบวนรถแห่ งานพิธีเปิดศาลากลางจังหวัดนราธิวาส แห่งที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/06/2023
จ้างก่อสร้างอาคารโรงอาหาร ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม ตำบลถนนขาด อำเภอเมืองนครปฐน จังหวัดนครปฐม โดยวิธีคัดเลือก 22/06/2023
จ้างจัดสถานที่ งานพิธีเปิดศาลากลางจังหวัดนราธิวาส แห่งที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/06/2023
จ้างเหมาประดับผ้าสีเหลือง-ขาว เพื่อใช้จัดกิจกรรมงานฉลองพระชนมายุ ๘ รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/06/2023
จ้างเหมาทำสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อใช้ในงานสมโภชหลักเมืองและงานกาชาด ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/06/2023
เช่าติดตั้งอินเตอร์ชั่วคราว ในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานแอปพลิเคชั่น Traffy fonudue ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/06/2023
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่