แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/09/2023
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ราชการ ยี่ห้อ Nissan ทะเบียน ๑กช ๑๕๕๐ กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/09/2023
จ้างผลิตและออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม จังหวัดสมุทรสาคร (ปฏิทินตั้งโต๊ะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/09/2023
จ้างรายงานขออนุมัติจัดจ้างพิมพ์หนังสือรายงานผลการดำเนินงานของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/09/2023
จ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ โครงการพัฒนาพื้นที่สาธารณะเพื่อสุขภาวะที่ดีอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2566 กิจกรรมหลัก ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการจังหวัดสุพรรณบุรี กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมการกีฬาเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/09/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/09/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/09/2023
จ้างจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกของสำนักงานจังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/09/2023
ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร CANON รุ่น NPG-๙๐ เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของจังหวัดในการสนับสนุนการบริหารงานของกลุ่มจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/09/2023
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องถ่ายเอกสาร CANON รุ่น iR๒๙๓oi เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของจังหวัดในการสนับสนุนการบริหารงานของกลุ่มจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/09/2023
ซื้อเครื่องพิมพ์ ที่ใช้ในราชการประจำกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด สำนักงานจังหวัดนครนายก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/09/2023
ซื้อโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานแบบบูรณาการ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 กิจกรรมการพัฒนาประสิทธิภาพและส่งเสริมคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ การประชาสัมพันธ์เพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัดบึงกาฬในทุกช่องทาง เช่น การประชาสัมพันธ์ บนสื่อโทรทัศน์ วิทยุป้ายประชาสัมพันธ์ สื่อสังคมออนไลน์ และพัฒนาเว็บไซต์ ของจังหวัดบึงกาฬ รวมทั้งสนับสนุนในการขับเ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/09/2023
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/09/2023
ซื้อวัสดุสำนักงานสนับสนุนการบริหารงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/09/2023
ซื้อกล้อง อุปกรณ์พร้อมติดตั้งระบบ cctv ประตูทางออกศาลากลางจังหวัดนครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/09/2023
จ้างจัดทำป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคู่กับพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี , ป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และธงชาติไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/09/2023
ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/09/2023
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมฝ้าเพดานด้านหน้าอาคารศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/09/2023
ซื้อเก้าอี้สำนักงานพนักพิงกลาง ภายในห้องประชุมศาลากลางจังหวัดนครนายก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/09/2023
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/09/2023
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กค ๓๐๙๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/04/2023
จ้างจัดทำกระเป๋าผ้าสำหรับใสเอกสารประกอบการฝึกอบรม เพื่อใช้ในโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้และประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อจัดทำเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๘๕) จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/04/2023
จ้างเหมางานซ่อมบำรุงยานพาหนะ ทะเบียน กฉ 1931 เลย ของสำนักงานจังหวัดเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/04/2023
จ้างเหมาตกแต่งสถานที่ วันข้าราชการพลเรือน ประจำปี ๒๕๖๖ ณ หอประชุมจังหวัดปราจีนบุรี จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/04/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/04/2023
จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/04/2023
จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนราชการ หมายเลขทะเบียน นค 9 นว เพื่อเป็นการบำรุงรักษาในส่วนที่จำเป็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/04/2023
ซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/04/2023
จ้างจัดทำเอกสารฯ จำนวน ๑๖๑ เล่ม เพื่อใช้ในโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้และประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๖๘) จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/04/2023
ซื้อซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ฝึกอบรม โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการรักษาวินัยของข้าราชการ จังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/04/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/04/2023
ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (ทีวี 65 นิ้ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/04/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/04/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 41 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/04/2023
จ้างทำดอกไม้สดตกแต่งสถานที่และพานพุ่ม เพื่อใช้ในพิธีวันที่พระบาทพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/04/2023
จ้างทำระบบฐานข้อมูลโครงการและระบบค้นหาข้อมูลสำหรับการโอนสินทรัพย์ จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/03/2023
ซื้อวัสดุคิมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่และการดำเนินงานของสำนักงานจังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/09/2022
จ้างเหมารถโดยสารพร้อมพนักงานขับรถยนต์และน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อเดินทางศึกษาดูงานตามโครงการอนุรักษ์ป้องกันและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/08/2022
จ้างเหมารถโดยสารพร้อมพนักงานขับรถยนต์และน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อเดินทางศึกษาดูงานตามโครงการอนุรักษ์ป้องกันและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/08/2022
จ้างเหมาทำไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์ เพื่อใช้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/07/2022
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่