แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้ออุปกรณ์การกีฬา โครงการพัฒนาพื้นที่สาธารณะเพื่อสุขภาวะที่ดีอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ กิจกรรมหลัก ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการจังหวัดสุพรรณบุรี กิจกรรมที่ ๒ ส่งเสริมการกีฬาเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/09/2023
จ้างจัดทำชุดอุปกรณ์ออกบูธของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/09/2023
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและโปรเจคเตอร์ในห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/09/2023
จ้างจัดทำหนังสือสรุปผลการดำเนินงานโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงฯ บ้านป่าคา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/09/2023
จ้างรถโดยสารปรับอากาศ พร้อมพนักงานขับรถ และน้ำมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/09/2023
จ้างเหมาจัดทำเอกสารโครงการพัฒนาพื้นที่สาธารณะเพื่อสุขภาวะที่ดีอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ กิจกรรมหลัก ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการจังหวัดสุพรรณบุรี กิจกรรมที่ ๓ พัฒนาศักยภาพเยาวชนห่างไกลยาเสพติด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/09/2023
จ้างเหมาจัดสถานที่ โครงการพัฒนาพื้นที่สาธารณะเพื่อสุขภาวะที่ดีอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ กิจกรรมหลัก ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการจังหวัดสุพรรณบุรี กิจกรรมที่ ๓ พัฒนาศักยภาพเยาวชนห่างไกลยาเสพติด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/09/2023
จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี ๒๕๖๖ กิจกรรมที่ ๓ การติดตามและขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/09/2023
เช่าห้องประชุมสำหรับประชุมเชิงปฏิบัติการ วันที่ ๑๕ - ๑๖ กันยายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/09/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/09/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 51 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในสำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/09/2023
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/09/2023
จ้างเหมาบริการยานพาหนะ สำหรับเดินทางไปประชุมคณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนไทย - ลาว ครั้งที่ 20 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/09/2023
ซื้อวัสดุ โครงการพัฒนาพื้นที่สาธารณะเพื่อสุขภาวะที่ดีอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ๒๕๖๖ กิจกรรมหลัก ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการจังหวัดสุพรรณบุรี กิจกรรมที่ ๓ พัฒนาศักยภาพเยาวชนห่างไกลยาเสพติด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/09/2023
จ้างซ่อมแซม/บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/09/2023
จ้างซ่อมแซมเคาน์เตอร์อ่างล้างมือ ห้องปฏิบัติงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/09/2023
จ้างทำป้ายไวนิลคัทเอาท์ประชาสัมพันธ์พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/09/2023
จ้างเหมาโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำคลื่นลูกใหม่ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/09/2023
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/09/2023
ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์สำหรับใช้ในราชการสำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด หมายเลขทะเบียน นข 2228 รอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/09/2023
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างเหมาบริการเอกชน (บุคคลธรรมดา) เพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่เก็บบัตรเข้าชมอาคารพิพิธภัณฑ์พญาคันคาก ณ สถาที่ท่องเที่ยววิมานพญาแถนจังหวัดยโสธร (นางสาวสุชีรา ชะนะพิน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/04/2023
จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานกลุ่มงานอำนวยการ (งานด้านการเงินและบัญชี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/04/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/04/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/04/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี และบริเวณโดยรอบ ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21/04/2023
จ้างออกแบบจ้างออกแบบโครงการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี พ.ศ. 2569 กิจกรรมออกแบบผังแม่บทและรายละเอียดโครงการจัดสร้างพื้นที่จัดงานมหกรรมพืชสวนโลกอุดรธานี พ.ศ. 2569 โดยวิธีคัดเลือก 21/04/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/04/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/04/2023
จ้างที่ปรึกษาการจัดทำเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดลำปาง 20 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/04/2023
จ้างจ้างเหมาถ่ายเอกสารประกอบภารกิจการประชุมการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี และผู้ตรวจราชการกระทรวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/04/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการบริหารงานของสำนักงานจังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/04/2023
ซื้อวัสดุหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/04/2023
ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/04/2023
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของสำนักงานจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จำนวน ๖ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/04/2023
ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการบริหารงานของสำนักงานจังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/04/2023
ซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/04/2023
จ้างจัดทำป้ายไวนิล เพื่อใช้ในการจัดงานรัฐพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ในวันพฤหัสบดีที่ 6 เมษายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/04/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกลุ่มจังหวัด และการตรวจติดตามโครงการกลุ่มจังหวัดของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/04/2023
จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน 4 กฎ 3410 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/04/2023
จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/04/2023
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่