แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้สำหรับการปฏิบัติงานและขับเคลื่อนการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/12/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน 39 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/12/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/12/2023
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศห้องทำงาน กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/12/2023
จ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศห้องตรวจสอบภายในจังหวัดปราจีนบุรี ห้องสื่อสารมหาดไทย และห้องสำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/12/2023
จ้างจัดดอกไม้ประดับตกแต่งอนุสาวรีย์วีรไทย (ยุวชนทหาร) และจัดทำพวงมาลาดอกไม้สด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/12/2023
จ้างถ่ายเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 6/2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/12/2023
จ้างทำกรอบรูป PVC ใส่เกียรติบัตรฯ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/12/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/12/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/12/2023
ซื้อวัสดุสำหรับจัดงานพิธี ภายใต้โครงการค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/12/2023
จ้างจัดจ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ครั้งที่ 1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/12/2023
จ้างทำภัตตาหารพร้อมปิ่นโตสำหรับถวายพระสงฆ์ ในการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรม ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/12/2023
จ้างจัดทำป้าย Black Drop ไวนิลพร้อมโครงไม้ ประกอบการจัดกิจกรรมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดหนองคาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/12/2023
ซื้อผ้าไตรและไทยธรรม เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/12/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน ภายใต้โครงการค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/12/2023
จ้างจัดพานดอกไม้สด และจ้างจัดสถานที่ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/12/2023
จ้างจัดสถานที่ ประกอบด้วย จัดตั้งเวที เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/12/2023
จ้างเช็คระยะการใช้งานและซ่อมบำรุง รถยนต์หมายเลขทะเบียน กธ ๙๘๘๘ มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/12/2023
จ้างทำดอกไม้สดประดับตกแต่งสถานที่และพานพุ่ม เพื่อใช้ประกอบพิธีเนื่องในวันคล้าย วันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/12/2023
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างจ้างเหมาบุคลากร จำนวน 1 ราย เพื่อปฏิบัติงานสำนักงานจังหวัดอุดรธานี ได้แก่ นายเทพารักษ์ วงธิราช ที่อยู่ 9 หมู่ที่ 8 ต.ปะโค อ.กุดจับ จ.อุดรธานี ระยะเวลาในการจ้าง 4 เดือน ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566 เป็นจำนวนเงิน 60,000 บาท (หกหมื่นบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/06/2023
จ้างซ่อมพร้อมอุปกรณ์ อะไหล่ลิฟต์ศาลากลางจังหวัดชัยนาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/06/2023
จ้างเหมาทำป้ายปลูกต้นไม้ และป้ายสื่อความหมายต้นไม้ ภายในจวนผู้ว่าราชการจังหวัดเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/06/2023
จ้างเหมาบริการถยนต์ตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อสอดส่องโครงการของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดนครศรีธรรมราชในวันที่ 7 เเละ 13 มิถุนายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/06/2023
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/06/2023
ซื้อผ้าประดับตกแต่งการจัดกิจกรรมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระกุศล งานฉลองพระชนมายุ ๘ รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/06/2023
ซื้อวัสดุประกอบการฝึกอบรม กิจกรรมพัฒนาศักยภาพข้าราชการบรรจุใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/06/2023
จ้างเหมาผลิตกระเป๋าผ้าดิบ พร้อมพิมพ์โลโก้สี 1 ด้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/06/2023
ซื้อวัสสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/06/2023
ซื้อเครื่องไทยธรรมถวายพระสงฆ์ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ในวันเสาร์ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/06/2023
เช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/06/2023
จ้างประดับผ้าขาว-เหลือง และธงตราสัญญาลักษณ์ จำนวน 2 จุด หน้าศาลากลางจังหวัดสตูล และหน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล รวมผ้าและวัสดุในการจัดทำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/06/2023
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ และวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/06/2023
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/06/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 2 หลัง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27/06/2023
จ้างเหมาตรวจเช็คล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/06/2023
ซื้อเครื่องไทยธรรมถวายพระสงฆ์ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ในวันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/06/2023
จ้างจัดดอกไม้และผ้าระบายตกแต่งสถานที่สำหรับกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/06/2023
ซื้อเครื่องปั๊มน้ำอัติโนมัติบ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/06/2023
จ้างทำความสะอาดและซ่อมบำรุงรักษา เครื่องปรับอากาศภายในห้องรับรอง ชั้น ๔ อาคารศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/06/2023
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่