แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงรายเชิงสร้างสรรค์ Chiangrai City of arts and Culture โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/09/2023
จ้างบริการตัดแต่งกิ่งไม้ ภายในพระราชวังสนามจันทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/09/2023
จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบบ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี ตำบลบางพุทรา อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/09/2023
จ้างปรับปรุงห้องรับรองผู้ว่าราชการจังวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/09/2023
จ้างปรับปรุงห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/09/2023
จ้างเหมาจัดทำรายงานประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/09/2023
จ้างเหมาจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-BOOK) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/09/2023
จ้างเหมาจัดทำวารสารประชาสัมพันธ์เพื่อประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงาน (รายงานประจำปี) ของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2566 ทั้งแบบรูปเล่มและแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/09/2023
จ้างเหมาจัดทำหนังสือโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเลย ปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/09/2023
จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานจังหวัดนราธิวาส (กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/09/2023
จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานจังหวัดปัตตานี (กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/09/2023
จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ประจำกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานจังหวัดยะลา (กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/09/2023
จ้างเหมาบริการทำความสะอาดสถานที่ราชการศาลากลางจังหวัดปัตตานี ประจำปีงบปประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/09/2023
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำอาคารศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร (หลังเก่า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/09/2023
จ้างจ้างทำเอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็นและทบทวนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 5 ปีและแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2568 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/09/2023
จ้างจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศาลากลางจังหวัดชัยนาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/09/2023
จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาลิฟต์โดยสารภายในอาคารศาลากลางจังหวัดราชบุรี (เปลี่ยน Resistor) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/09/2023
จ้างเหมาบำรุงรักษาลิฟต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/09/2023
เช่าเช่าห้องประชุมพร้อมอุปกรณ์สำหรับประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็นและทบทวนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 5 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2568 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/09/2023
เช่าอินเตอร์เน็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/09/2023
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้อโปรแกรมและแอพพลิเคชั่น Zoom สำหรับประชุมทางไกล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/05/2023
จ้างตกแต่งสถานที่ประชุม โรงแรมน่านกรีนเลควิว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/05/2023
จ้างทำกระเป๋าใช้บรรจุเอกสารแผ่นพับประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/05/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/05/2023
จ้างเหมาซ่อมแซมระบบไฟฟ้าแสงสว่างและอุปกรณ์โสตฯ ห้องประชุมชั้น ๓ และชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดนครนายก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/05/2023
ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องเขียนเพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมพัฒนากลไกขับเคลื่อนเพื่อยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของส่วนราชการภูมิภาค อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/05/2023
จ้างเหมาบำรุงรักษาลิฟต์ศาลากลางจังหวัดสตูล จำนวน 2 ตัว (เม.ย.-มิ.ย.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/05/2023
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการอำนวยการบริหารงานราชการและการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดลำพูน ปี ๒๕๖๖ ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/05/2023
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ โตโยต้า ทะเบียน กข 3 ลำพูน พร้อมค่าแรง จำนวน ๑๕ รายการ งบดำเนินงาน ค่าตอบแทนใช้สอย และวัสดุ (ค่าใช้สอย) ค่าซ่อมรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/05/2023
ซื้ออุปกรณ์ซ่อมแซมไฟฟ้าอาคารศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/05/2023
จ้างจัดทำข้าวกล่องพร้อมเครื่องดื่มสำหรับเจ้าหน้าที่อารักขาความปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/05/2023
จ้างถอดย้ายและติดตั้งใหม่เครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/05/2023
จ้างเหมาเช่าระบบวีดีโอทางไกล(ZOOM) จำนวน 6 เดือน (วันที่ 16 เมษายน ถึง วันที่ 16 ตุลาคม 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/05/2023
จ้างถอดย้ายและติดตั้งใหม่เครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/05/2023
ซื้อวัสดุครภัณฑ์ก่อสร้าง สำหรับซ่อมแซมจวนผู้ว่าราชการจังหวัดเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/05/2023
จ้างเหมาบำรุงรักษาลิฟต์ศาลากลางจังหวัดลำพูน ประจำเดือนเมษายน ถึงเดือนมิถุนายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/05/2023
จ้างจัดทำแผ่นพับเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/05/2023
จ้างเช็คระยะและซ่อมบำรุง รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กก 123 มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/05/2023
จ้างเช็คระยะและซ่อมบำรุง รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กก 123 มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/05/2023
จ้างเหมาบริการตกแต่งสถานที่ เพื่อใช้สำหรับจัดงานวันข้าราชการพลเรือนดีเด่น พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/05/2023
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่