แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างทำอาหารพร้อมเครื่องดื่ม สำหรับเจ้าหน้าที่อารักขาความปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/09/2023
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างรอบรั้ว และทาสีรั้ว จวนผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ตำบลกุดป่อง อำเภอเมือง จังหวัดเลย จำนวน ๑ แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/09/2023
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์เรียนรู้ ๔ ดี วิถีพอเพียง ประจำอำเภอวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/09/2023
จ้างพิมพ์หนังสือ ใต้ร่มพระบารมี ปกเกล้าชาวภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/09/2023
จ้างเหมาซ่อมแซมห้องน้ำสาธารณะบริเวณจุดผ่อนปรนบ้านหนองปรือ ตำบลผ่านศึก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/09/2023
จ้างเหมาติดตั้งประตูสแตนเลสหอนาฬิกา ตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/09/2023
จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศาลากลางจังหวัดสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/09/2023
เช่าการเช่าใช้ระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/09/2023
เช่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/09/2023
เช่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารสำนักงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/09/2023
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 40,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง พร้อมรื้อถอนเครื่องปรับอากาศเดิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/09/2023
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ต่ำกว่าเกณฑ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/09/2023
จ้างทาสีผนังกำแพงบริเวณทางขึ้นบันไดหน้ามุข อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/09/2023
ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/09/2023
จ้างก่อสร้างโรงจอดรถ จำนวน 12 คัน ภายในศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/09/2023
จ้างโครงการงานเพื่มประสิทธิภาพของห้องประชุมทานตะวัน ชั้น ๕ อาคารศาลากลางจังหวัดลพบุรี เพื่อรองรับการประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/09/2023
จ้างจัดทำเล่มแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวนรอบปี พ.ศ. 2568 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/09/2023
จ้างจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกของสำนักงานจังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/09/2023
จ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนยางรถยนต์ส่วนกลาง ประจำจังหวัดขอนแก่น หมายเลขทะเบียน กพ 5620 ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/09/2023
จ้างถ่ายเอกสารแผนปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เล่มที่ ๑-๒ และจ้างถ่ายเอกสารโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/09/2023
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างเหมาปรับปรุงห้องศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดระยอง ชั้น 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/05/2023
จ้างจัดสถานที่ประดับตกแต่งในพิธีมอบเกี่ยรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/05/2023
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๖ ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการอำนวยการบริหารงานราชการและการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดลำพูน ปี ๒๕๖๖ ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/05/2023
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/05/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/05/2023
ซื้อวัสดุยานพาหนะยางรถยนต์ รถยนต์หมายเลขทะเบียน 1กช 1560 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/05/2023
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานการจัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของจังหวัดขอนแก่นแบบบูรณาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/05/2023
จ้างซ่อมเเซมศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี โครงการสนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการ กิจกรรมสนับสนุนงานบริหารจัดการภาครัฐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/05/2023
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมทรัพย์สินของสำนักงานจังหวัดพะเยา (ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา, ห้องประชุมภูกามยาว ชั้น ๕ และหลังคา (กระเบื้องหลังคา) อาคารศาลากลางจังหวัดพะเยา (หลังใหม่)) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/05/2023
จ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๕ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/05/2023
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/05/2023
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/05/2023
ซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/05/2023
จ้างจ้างเหมาซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ ห้องประชุม ห้องรับรองการประชุม และห้องควบคุมระบบสื่อสาร ภายในอาคารศาลากลางจังหวัดสระบุรี ภายใต้งบประมาณเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สินของสำนักงานจังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/05/2023
ซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/05/2023
ซื้อชุดไทยธรรม สำหรับถวายพระสงฆ์ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ กิจกรรมเนื่องในวันประสูติครบรอบ 100 ปีสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/05/2023
จ้างเหมาซ่อมแซมระบบไฟฟ้าแสงสว่างและอุปกรณ์โสตฯ ห้องประชุมชั้น ๓ และชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดนครนายก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/05/2023
จ้างเหมาจัดทำของใส่บาตรเพื่อใช้ในกิจกรรมงานพิธีเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ในวันเสาร์ที่ 6 พฤษภาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/05/2023
ซื้อผ้าไตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/05/2023
จ้างถ่ายเอกสารการประชุมจัดทำเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด 20 ปี จำนวน 60 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/05/2023
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่