แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้อชุดโต๊ะ ๔ ที่นั่ง สำหรับห้องรับรองชั้น ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/09/2023
ซื้อปั๊มไดโว่และติดตั้งระบบระบายน้ำบ่อบำบัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/09/2023
ซื้อวัสดุ จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/09/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำเดือนกันยายน 2566 ประจำกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/09/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำเดือนสิงหาคม 2566 ของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/09/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน วัสดุคอมพิวเตอร์ และวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 29 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/09/2023
จ้างที่ปรึกษาจ้างที่ปรึกษาตามโครงการเพิ่มพูนสมรรถนะนักบริหารการพัฒนา ศรีสะเกษ (นพศ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/09/2023
จ้างเหมาจัดทำรูปเล่มแผนปฏิบัติราชการประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จังหวัดเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/09/2023
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/09/2023
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/09/2023
ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ อาคารหอประชุมจังหวัดกาฬสินธุ์ พื้นที่สนามหญ้า ถนน และทางเท้า ค.ส.ล. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27/09/2023
จ้างจัดจ้างถ่ายเอกสารแผนปฏิบัติราชการประจำปี กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/09/2023
จ้างจ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด (พ.ศ. 2566 ? 2570) ฉบับทบทวนและแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/09/2023
จ้างจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร และบริเวณศาลากลางจังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/09/2023
จ้างจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาลิฟต์ ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี(หลังใหม่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/09/2023
จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาลิฟต์ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/09/2023
จ้างซ่อมบำรุงครุภัรฑ์คอมพิวเตอร์ และเครื่องโทรสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/09/2023
จ้างซ่อมรถยนต์ทะเบียน กง 5533 นฐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/09/2023
จ้างถ่ายเอกสารแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 พิมพ์ปกสีเลเซอร์พร้อมเข้าเล่มอัดสันกาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/09/2023
จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๑ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ (ฉบับทบทวน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และแผนปฏิบัติราชการประจำปีกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/09/2023
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมประตูรั้วเหล็กบานเลื่อน บริเวณทางเข้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น (ฝั่งธนาคารออมสิน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/05/2023
ซื้อผ้าสำหรับผูกประดับอาคาร สถานที่ เนื่องในพิธีเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ในวันเสาร์ที่ 6 พฤษภาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/05/2023
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซมรถตัดหญ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/05/2023
จ้างทำอาหารกล่องและน้ำดื่มในงานรับเสด็จฯ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา วันที่ ๙ ธันวาคา ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/05/2023
จ้างทำอาหารกล่องและน้ำดื่มในงานรับเสด็จฯ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/05/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/05/2023
จ้างปรับปรุงจวนผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/05/2023
จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศห้องประชุมกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/05/2023
จ้างทำแผ่นพับการจัดงานวันคุ้มครองผู้บริโภคไทย (จังหวัดมหาสารคาม) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อใช้ในการจัดงานวันคุ้มครองผู้บริโภคประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/05/2023
จ้างที่ปรึกษาประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการตามแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง พ.ศ. 2561-2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/05/2023
จ้างที่ปรึกษาประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการตามแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง พ.ศ. 2561-2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/05/2023
ซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/05/2023
จ้างซ่อมเครืองปรับอากาศ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/05/2023
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ ยี่ห้อ มิตซูบิชิ หมายเลขทะเบียน ป 7073 พิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/05/2023
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน และวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/05/2023
ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ประจำเดือน มกราคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/05/2023
ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/05/2023
ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ประจำเดือน มีนาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/05/2023
จ้างติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในห้องเซิฟเวอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/05/2023
ซื้อชุดผ้าไตร ชุดไทยธรรม และน้ำปานะถวายพระสงฆ์สมณศักดิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/05/2023
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่