แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างทำความสะอาดสถานที่ราชการ ศูนย์ราชการจังหวัดภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/09/2023
จ้างเหมาดูแล บำรุงรักษาสนามหญ้า สวนหย่อม ต้นไม้ ทางเท้า ถนน และโรงจอดรถ บริเวณโดยรอบศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 4 (เดือนกันยายน 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/09/2023
จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี อาคารหอประชุม อาคารพัสดุ และพื้นที่ภายในศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 4 (เดือนกันยายน 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/09/2023
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงานใช้ประจำกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อบริหารงาน และขับเคลื่อนศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดให้สามารถปฏิบัติภารกิจหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/09/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/09/2023
จ้างจ้างเหมาดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมห้องปฏิบัติราชการผู้ว่าราชการจังหวัด ศรีสะเกษ ชั้น 5 อาคารศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/09/2023
จ้างทำป้ายไม้และป้ายอะคริลิค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/09/2023
จ้างทำหนังสือรายงานผลการปฎิบัติงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ขนาด A๕ พิมพ์ ๔ สี ทุกแผ่นทั้งเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/09/2023
จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กร 6721 สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/09/2023
จ้างพิธีเปิดงานประเพณีไหลเรือไฟและงานกาชาดจังหวัดนครพนม ประจำปี ๒๕๖๖ ในวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ ณ บริเวณเวทีกลางสนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครพนม และพิธีเปิดงานมหกรรมไหลเรือไฟ ในวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๖ ณ ลานตะวันเบิกฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/09/2023
จ้างจัดสวนดอกไม้ประดับตกแต่งพร้อมดูแลในงานประเพณีไหลเรือไฟและงานกาชาดจังหวัดนครพนม ประจำปี ๒๕๖๖ ในวันที่ ๒๐-๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ ณ เวทีกลาง ศาลากลางจังหวัดนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/09/2023
จ้างทำป้ายตั้งโต๊ะแบบสามเหลี่ยม ผู้ว่าราชการจังหวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/09/2023
จ้างเรือไฟโบราณพร้อมป้ายราศีนักษัตรย์และเครื่องบวงสรวงในงานประเพณีไหลเรือไฟจังหวัดนครพนม ณ ลานพนมนาคา ถนนสุนทรวิจิตร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ในระหว่างวันที่ ๒๐-๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/09/2023
จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนกุญแจมือจับประตู กลอนประตู และลูกบิดประตู ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ อาคารราชบุรีเกมส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/09/2023
ซื้อโต๊ะประกอบ สติกเกอร์ซีทรู และชุดแบคดรอป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/09/2023
ซื้อวัสดุฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Traffy Fondue โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/09/2023
ซื้อวัสดุไฟฟ้า เพื่อประดับตกแต่งบริเวณโดยรอบศาลากลางจังหวัดนครพนม ในงานประเพณีไหลเรือไฟและงานกาชาดจังหวัดนครพนม ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/09/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/09/2023
ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดและบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/09/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน และวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/09/2023
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้ออุปกรณ์ซ่อมแซมไฟฟ้าอาคารศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/05/2023
จ้างจัดทำข้าวกล่องพร้อมเครื่องดื่มสำหรับเจ้าหน้าที่อารักขาความปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/05/2023
จ้างถอดย้ายและติดตั้งใหม่เครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/05/2023
จ้างเหมาเช่าระบบวีดีโอทางไกล(ZOOM) จำนวน 6 เดือน (วันที่ 16 เมษายน ถึง วันที่ 16 ตุลาคม 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/05/2023
จ้างถอดย้ายและติดตั้งใหม่เครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/05/2023
ซื้อวัสดุครภัณฑ์ก่อสร้าง สำหรับซ่อมแซมจวนผู้ว่าราชการจังหวัดเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/05/2023
จ้างเหมาบำรุงรักษาลิฟต์ศาลากลางจังหวัดลำพูน ประจำเดือนเมษายน ถึงเดือนมิถุนายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/05/2023
จ้างจัดทำแผ่นพับเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/05/2023
จ้างเช็คระยะและซ่อมบำรุง รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กก 123 มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/05/2023
จ้างเช็คระยะและซ่อมบำรุง รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กก 123 มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/05/2023
จ้างเหมาบริการตกแต่งสถานที่ เพื่อใช้สำหรับจัดงานวันข้าราชการพลเรือนดีเด่น พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/05/2023
จ้างซ่อมแซม/บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/05/2023
จ้างจ้างเหมารถยนต์ตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/05/2023
ซื้ออุปกรณ์และสีสำหรับทาฟุตบาธบริเวณอาคารศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/05/2023
ซื้ออุปกรณ์ซ่อมแซมไฟฟ้าอาคารศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/05/2023
จ้างจัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับกิจกรรมเฉลิมฉลองเนื่องในวาระครบ ๑๐๐ ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ วันเสาร์ที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ณ วัดอุดมธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/05/2023
ซื้อผ้าออแกนซ่าสีขาว-เหลือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/05/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อเป็นวัสดุสำหรับใช้ในการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานจัดทำเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด 20 ปี พ.ศ. 2566 - 2585 จังหวัดยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/05/2023
จ้างจัดทำป้ายไวนิล จัดงานพิธีเฉลิมฉลองวาระครบรอบ ๑๐๐ ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้า พี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ในวันเสาร์ที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/05/2023
จ้างปรับปรุงห้องศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดจันทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/05/2023
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่