แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างจัดทำทำเนียบส่วนราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/12/2023
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน และวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/12/2023
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ราชการ (หมายเลขทะเบียน ขจย 136 ร้อยเอ็ด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/12/2023
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ห้องปฏิบัติการรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/12/2023
ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/12/2023
ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการจัดเตรียมการประชุมราชการ ประชุมปรึกษาหารือข้อราชการ ประชุมขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญของจังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/12/2023
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/12/2023
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/12/2023
จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ จำนวน 2 เครื่อง ซึ่งใช้ในงานราชการห้องปฏิบัติงานผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/12/2023
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศและล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ บ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา บ้านเลขที่ 999 หมู่ที่ 3 ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมืองพังงา จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/12/2023
ซื้อผ้าไตรและไทยธรรม เนื่องในวันคล้ายวันปราบดาภิเษกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/12/2023
จ้างเหมาประดับตกแต่งสถานที่ในพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/12/2023
จ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์และเครื่องคอมพิวเตอร์ ของกลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานจังหวัดพะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/12/2023
จ้างจัดจ้างทำบอรืดนิทรรศการและตกแต่งสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/12/2023
จ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้และน้ำมันเชื้อเพลิง พร้อมพนักงานขับรถ (ก.ธ.จ.สกลนคร) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/12/2023
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถยนต์) สำหรับรถยนต์ใช้ในราชการสำนักงานจังหวัดสระบุรี หมายเลขทะเบียน นก 8118 สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/12/2023
จ้างเหมาซ่อมเสาธงชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/12/2023
ซื้อของขวัญวันเด็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/12/2023
ซื้อจัดซื้อยางรถยนต์ พร้อมบริการเปลี่ยนและติดตั้ง สำหรับรถสื่อสารดาวเทียม ยี่ห้อ MERCEDES-BENZ หมายเลขทะเบียน 51-6860 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/12/2023
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า เพื่อปรับปรุงระบบห้องประชุมกัลปพฤกษ์ อาคารราชบุรีเกมส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/12/2023
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างเหมาศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานด้านการท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/07/2023
จ้างซ่อมแซมปรับปรุงประตูรั้วศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ ด้านฝั่งขวาติดกับธนาคารกรุงไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/07/2023
ซื้อวัสดุใช้ในโครงการ ส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมตามแนวทางพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/07/2023
จ้างประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับการจ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอกาศเนื่องจากชำรุด ณ ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/07/2023
จ้างทำไวนิลพร้อมติดตั้งขาตั้ง ขนาดกว้าง 1.20 เมตร ยาว 2.40 เมตร กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เสริมสร้างจิตสำนึกเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดสตูล ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/07/2023
เช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำกลุ่มงานอำนวยการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๖ เดือน (เมษายน-กันยายน ๒๕๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/07/2023
ซื้อธงตราสัญลักษณ์ฉลองพระชนมายุ ๘ รอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/07/2023
จ้างเหมาจัดดอกไม้สดประดับเวที จัดทำพวงมาลาดอกไม้สด จัดประดับดอกไม้สดโต๊ะเคียงประธาน จัดประดับดอกไม้สดโต๊ะหมู่บูชา และจัดดอกไม้สดประดับโพเดียม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/07/2023
จ้างเหมาป้องกันและกำจัดปลวก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/07/2023
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/07/2023
ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/07/2023
ซื้อหมึกพิมพ์ Brother TN ๒๖๑ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/07/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน กิจกรรมพัฒนาศักยภาพข้าราชการบรรจุใหม่ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/07/2023
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมลิฟต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/07/2023
จ้างเหมาบริการยานพาหนะ สำหรับเดินทางไปประชุมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานเพื่อจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง พ.ศ. 2566-2570 (ฉบับทบทวน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/07/2023
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (คอมพิวเตอร์) ประจำกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/07/2023
จ้างพิมพ์เเผ่นพับประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับระเบียบข้อกฎหมายการคุ้มครองผู้บริโภค ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/07/2023
จ้าง จ้างเหมาบริการซ่อมแซมบำรุงรักษายานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/07/2023
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปรับปรุงภูมิทัศน์ศาลาริมน้ำเฉลิมเกียรติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/07/2023
จ้างเปลี่ยนยางล้อรถยนต์ หมายเลขทะเบียน นข 1574 จันทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/07/2023
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่