แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ปรับปรุงระบบเครื่องปรับอากาศ ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ อาคาร ๑ ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน ๑ แห่ง 01/03/2024
ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาคลุมทางเท้าศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ (ถนนทางเข้าศาลากลางจังหวัด) ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน ๑ แห่ง 01/03/2024
ปรับปรุงทางเท้าด้านข้างอาคารศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์(หลังเก่า) ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน ๑ แห่ง 01/03/2024
ซ่อมแซมห้องน้ำสาธารณะ ภายในศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน ๑ แห่ง 01/03/2024
งานปรับปรุงห้องหน่วยตรวจสอบภายใน และห้องสำนักงานจังหวัดลำปาง 29/02/2024
ปรับปรุงพื้นทางเดินรอบอาคารศาลากลางจังหวัดลำปาง 29/02/2024
โครงการก่อสร้างผังบริเวณศาลากลางจังหวัดนราธิวาส แห่งที่ ๒ ตำบลลำภู อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 28/02/2024
โครงการงานก่อสร้างผังบริเวณอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ สำนักงานจังหวัดนราธิวาสและทางเชื่อมระหว่างอาคารศาลากลางจังหวัดนราธิวาส แห่งที่ 2 ตำบลลำภู อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 28/02/2024
โครงการปรับปรุงป้าย รั้ว และส่วนประกอบ ณ บริเวณจวนผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ถนนสุริยะประดิษฐ์ ตำบลบางนาค อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 28/02/2024
โครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ บริหารระดับต้น รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ตำบลลำภู อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 28/02/2024
โครงการปรับปรุงป้าย รั้ว และส่วนประกอบ ณ บริเวณจวนผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ถนนสุริยะประดิษฐ์ ตำบลบางนาค อำเภอเมืองนราธิวาส 28/02/2024
โครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ บริหารระดับต้น รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ตำบลลำภู อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 28/02/2024
โครงการงานผังบริเวณและอาคารประกอบบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ตำบลลำภู อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 28/02/2024
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ตำบลบางนาค อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส (ข้างวัดบางนรา) 28/02/2024
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส (วงเวียนนก) ตำบลบางนาค อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 28/02/2024
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักหัวหน้าสำนักงานจังหวัดนนทบุรี ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 28/02/2024
ปรับปรุงบ้านพักหัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุดรธานี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 27/02/2024
จัดจ้างโครงการสืบสาน รักษาและต่อยอดน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ เพื่อมุ่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 กระทรวงมหาดไทย 23/02/2024
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมรั้วบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี และบ้านพักหัวหน้าสำนักงานจังหวัดกาญจนบุรี 23/02/2024
ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการและก่อสร้างกำแพงบ้านพักข้าราชการสำนักงานจังหวัดพัทลุง ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 23/02/2024
ประกาศราคากลาง
วันที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานซ่อมแซมอาคารหอประชุมจังหวัดตาก (งานฝ้าเพดาน และระบบไฟฟ้า) ตำบลหนองหลวง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 05/07/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องประชุมหลวงยกกระบัตร ศาลากลางจังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28/06/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหลังคาศาลากลางจังหวัดนครนายก (อาคาร 5 ชั้น) ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21/06/2023
ประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเทียวขยายผลจากงานประเพณีบุญบั้งไฟลู่การจำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ ผลิตภัณฑ์จากกลุ่มอาชีพต่าง ๆ และการแสดงศิลปวัฒนธรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19/06/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี(หลังใหม่) ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13/06/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักหัวหน้าสำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07/06/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และสวนสุขภาพบริเวณเรือนรับรองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31/05/2023
ประกวดราคาจ้างค่าปรับปรุงและพัฒนาระบบปรับอากาศห้องเครื่องมือสื่อสารของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25/05/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงหลังคาบ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา และปรับปรุงบ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19/05/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรั้วศูนย์ราชการจังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12/05/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี(หลังใหม่) ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 01/05/2023
ประกวดราคาจ้างการพัฒนาระบบแพลตฟอร์มข้อมูลเมืองเพื่อการวางแผนและบริหารจัดการข้อมูลเมืองอัจฉริยะ จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28/04/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างบ้านพักหัวหน้าสำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27/04/2023
ประกวดราคาจ้างค่าพัฒนาระบบแพลตฟอร์มกลางข้อมูลกระทรวงมหาดไทย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20/04/2023
ประกวดราคาจ้างค่าปรับปรุงและพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยสารสนเทศและการสื่อสารของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ระยะที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20/04/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบน้ำประปาและระบบสุขาภิบาลอาคารศาลากลางจังหวัดนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12/04/2023
ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศาลากลางจังหวัด และอาคารหอประชุม (ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13/09/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการสำนักงานจังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29/03/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการสำนักงานจังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22/03/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการสำนักงานจังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11/03/2022
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องประชุมหลวงยกกระบัตร ศาลากลางจังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28/06/2023
ประกวดราคาจ้างโครงการ ประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีทางการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ กิจกรรม Krabi Get More Season 2 (กระบี่มีอะไรมากกว่าที่คิด ปี 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23/06/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหลังคาศาลากลางจังหวัดนครนายก (อาคาร 5 ชั้น) ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21/06/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหลังคาศาลากลางจังหวัดนครนายก (อาคาร 5 ชั้น) ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21/06/2023
ประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเทียวขยายผลจากงานประเพณีบุญบั้งไฟลู่การจำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ ผลิตภัณฑ์จากกลุ่มอาชีพต่าง ๆ และการแสดงศิลปวัฒนธรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19/06/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างบ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14/06/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องประชุมโนรา ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดพัทลุง ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13/06/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี(หลังใหม่) ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13/06/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักหัวหน้าสำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07/06/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมความมั่นคงโครงสร้างหลังคาศาลากลางจังหวัดราชบุรี (หลังเก่า) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 01/06/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 2 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 01/06/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และสวนสุขภาพบริเวณเรือนรับรองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31/05/2023
ประกวดราคาเช่าเช่ารถโดยสาร 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 51 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31/05/2023
ประกวดราคาจ้างค่าปรับปรุงและพัฒนาระบบปรับอากาศห้องเครื่องมือสื่อสารของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25/05/2023
ประกวดราคาจ้างโครงการประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีทางการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ เทศกาลอ่าวนางบีทเฟสติวัล (AONANG BEAT FESTIVAL) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19/05/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงหลังคาบ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา และปรับปรุงบ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19/05/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงหลังคาบ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา และปรับปรุงบ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19/05/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรั้วศูนย์ราชการจังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12/05/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี(หลังใหม่) ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 01/05/2023
ประกวดราคาจ้างการพัฒนาระบบแพลตฟอร์มข้อมูลเมืองเพื่อการวางแผนและบริหารจัดการข้อมูลเมืองอัจฉริยะ จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28/04/2023
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในสำนักงานจังหวัดหนองคาย กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/03/2024
จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศห้องสำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/03/2024
ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน เพื่อใช้ในภารกิจกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/03/2024
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และวัสดุสำนักงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/03/2024
จ้างถ่ายเอกสารประกอบการชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษางบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 วุฒิสภา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/03/2024
จ้างจัดการแสดงรำบวงสรวง พร้อมวงปี่พาทย์ พิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๔ รัชกาลที่ ๕ รัชกาลที่ ๖ และรัชกาลที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/03/2024
ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน ธันวาคม 2566 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/03/2024
ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงานเพื่อใช้งาน คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดมหาสารคาม จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/03/2024
จ้างเหมาตรวจเช็คระบบแอร์และซ่อมบำรุงแอร์รถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อโตโยต้า หมายเลขทะเบียน กจ 7988 ราชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/03/2024
จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ ของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/03/2024
จ้างจ้างเหมาถ่ายเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัด (กรอ.จังหวัด.) ครั้งที่ 2/2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/03/2024
จ้างทำป้าย พร้อมฐาน เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการสำนักงานจังหวัดพะเยา และเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินการตามภารกิจของสำนักงานในด้านการขับเคลื่อนการพัฒนา จังหวัดพะเยา ตามนโยบายรัฐบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/03/2024
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประจำไตรมาสที่ 2/2567 ครั้งที่ 1 ภายใต้โครงการค่าใช้จ่ายในการ บริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/03/2024
จ้างตรวจเช็คและเปลี่ยนระบบควบคุมไฟถนนจากไทม์เมอร์ เป็นระบบสวิทช์แสงแทน พร้อมแก้ไขสายเมนที่ขาด จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/03/2024
จ้างซ่อมแซมบ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม (จวนผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/03/2024
ซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/03/2024
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศภายในห้องทำงานกลุ่มงานยุทธศาสตร์และห้องปฏิบัติงานผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/03/2024
ซื้อวัสดุสำนักงาน/เครื่องเขียนแบบพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/03/2024
จ้างซ่อมแซม/บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/03/2024
จ้างปรับปรุงระบบทำความเย็นภายในห้องปฏิบัติงานกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/03/2024
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างทำตรายาง จำนวน ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/03/2024
จ้างเหมาประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับทหารมหาดเล็ก ข้าราชบริพารที่ตามเสด็จฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/03/2024
จ้างผลิตเอกสารประกอบการชี้แจง (แผนงานพื้นฐานและแผนงานยุทธศาสตร์) เสนอต่อคณะอนุกรรมาธิการด้านการปกครอง ฯ จำนวน 60 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/03/2024
จ้างจัดจ้างถ่ายเอกสารประกอบการชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญํติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 วุฒิสภา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/03/2024
ซื้อผ้าออแกนซ่าสีม่วง ขนาด 44/45 x 60 หลา จำนวน 5 ม้วน พร้อมประดับผ้าระบายสีม่วงบริเวณเวทีกลาง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ในการจัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/03/2024
ซื้อจัดซื้ออุปกรณ์แปลงภาพและเสียง เพื่อใช้ประจำ ห้องประชุมโต๊ะพญาวัง ห้องประชุมโต๊ะหยงกง และห้องประชุมวัฒนโกเมร ศาลากลางจังหวัดสตูล จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/03/2024
จ้างจัดจ้างเหมาบริการเช่ารถตู้และน้ำมันเชื้อเพลิงพร้อมพนักงานขันรถ.เพื่อใช้ในโครงการ.สนับสนุนการฝึกอนรมวิทยวกรเพื่อทำหน้าที่ผู้ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกันประวัติศาสตร์ชาติไทยประจำท้องถิ่น ประจำมึงบประมาณ.พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/03/2024
จ้างทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับโครงการส่งเสริมพัฒนากลไกการขับเคลื่อนเพื่อยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของส่วนราชการส่วนภูมิภาค อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/03/2024
ซื้อวัสดุน้ำดื่ม ประจำเดือนตุลาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/03/2024
จ้างจ้างถ่ายเอกสารสีและเข้าเล่มในการประชุมสำหรับคณะอนุกรรมการทรัพยากรจังหวัดขอนแก่น และผู้เข้าร่วมประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/03/2024
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/03/2024
จ้างผลิตโล่รางวัลโครงการศึกษาอบรมหลักสูตร นปส. 81 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/03/2024
จ้างผลิตโล่รางวัลโครงการศึกษาอบรมหลักสูตร นปส. รุ่นที่ 80 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/03/2024
ซื้อวัสดุไฟฟ้า เพื่อใช้ในสำนักงานจังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/03/2024
จ้างจัดทำเล่มเอกสารชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ สภาผู้แทนราษฎร จำนวน ๑๑๐ เล่ม เอกสารเพิ่มเติม จำนวน ๑๑๐ เล่ม และเอกสารข้อมูลการนำเสนอ จำนวน ๑๑๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/03/2024
จ้างเหมาถ่ายทอดเสียงและบรรยากาศงานเทศกาลประจำปี งานสืบสานวัฒนธรรมเบื้องบูรพาและงานกาชาดจังหวัดสระแก้ว ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/03/2024
จ้างเหมาถ่ายทอดเสียงและบรรยากาศงานเทศกาลประจำปี งานสืบสานวัฒนธรรมเบื้องบูรพาและงานกาชาดจังหวัดสระแก้ว ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/03/2024
ซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/03/2024
ซื้อวัสดุก่อสร้าง,วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 110 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/03/2024
ซื้อวัสดุก่อสร้าง,วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 110 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/03/2024
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่