แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน นข 2888 ลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/09/2023
จ้างซ่อมบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/09/2023
จ้างซ่อมรถยนต์ TOYOTA FORTUNER เลขทะเบียน ๔กฎ ๓๔๐๓ กทม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/09/2023
จ้างซ่อมรถยนต์ TOYOTA FORTUNER เลขทะเบียน ๕กจ ๒๑๙๘ กทม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/09/2023
จ้างซ่อมรถยนต์ TOYOTA VIGO เลขทะเบียน กค ๖๕๕๓ ยล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/09/2023
จ้างซ่อมระบบเครื่องเสียงภายในอาคารหอประชุมจังหวัดพิจิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/09/2023
จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์กระเป๋าและแผ่นพับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/09/2023
จ้างเหมางานเครื่องบวงสรวงงานประเพณไหลเรือไฟ จังหวัดนครพนม ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/09/2023
ซื้อครุภัณฑ์ ที่ใช้ในราชการประจำกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด สำนักงานจังหวัดนครนายก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/09/2023
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็กเก็บเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/09/2023
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น การรับเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/09/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/09/2023
ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/09/2023
ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/09/2023
ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/09/2023
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อบริหารจัดการในการเตรียมงานประเพณีไหลเรือไฟและงานกาชาดจังหวัดนครพนม ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/09/2023
จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ นิสสัน (รถตู้) หมายเลขทะเบียน นข ๒๐๕๐ กาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/09/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/09/2023
จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาลิฟต์อาคาร 4 ชั้น ของอาคารศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/09/2023
จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ นิสสัน (รถตู้) หมายเลขทะเบียน นข ๒๐๕๐ กาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/09/2023
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๕ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/05/2023
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/05/2023
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/05/2023
ซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/05/2023
จ้างจ้างเหมาซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ ห้องประชุม ห้องรับรองการประชุม และห้องควบคุมระบบสื่อสาร ภายในอาคารศาลากลางจังหวัดสระบุรี ภายใต้งบประมาณเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สินของสำนักงานจังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/05/2023
ซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/05/2023
ซื้อชุดไทยธรรม สำหรับถวายพระสงฆ์ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ กิจกรรมเนื่องในวันประสูติครบรอบ 100 ปีสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/05/2023
จ้างเหมาซ่อมแซมระบบไฟฟ้าแสงสว่างและอุปกรณ์โสตฯ ห้องประชุมชั้น ๓ และชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดนครนายก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/05/2023
จ้างเหมาจัดทำของใส่บาตรเพื่อใช้ในกิจกรรมงานพิธีเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ในวันเสาร์ที่ 6 พฤษภาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/05/2023
ซื้อผ้าไตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/05/2023
จ้างถ่ายเอกสารการประชุมจัดทำเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด 20 ปี จำนวน 60 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/05/2023
ซื้อโปรแกรมและแอพพลิเคชั่น Zoom สำหรับประชุมทางไกล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/05/2023
จ้างตกแต่งสถานที่ประชุม โรงแรมน่านกรีนเลควิว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/05/2023
จ้างทำกระเป๋าใช้บรรจุเอกสารแผ่นพับประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/05/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/05/2023
จ้างเหมาซ่อมแซมระบบไฟฟ้าแสงสว่างและอุปกรณ์โสตฯ ห้องประชุมชั้น ๓ และชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดนครนายก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/05/2023
ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องเขียนเพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมพัฒนากลไกขับเคลื่อนเพื่อยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของส่วนราชการภูมิภาค อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/05/2023
จ้างเหมาบำรุงรักษาลิฟต์ศาลากลางจังหวัดสตูล จำนวน 2 ตัว (เม.ย.-มิ.ย.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/05/2023
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการอำนวยการบริหารงานราชการและการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดลำพูน ปี ๒๕๖๖ ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/05/2023
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ โตโยต้า ทะเบียน กข 3 ลำพูน พร้อมค่าแรง จำนวน ๑๕ รายการ งบดำเนินงาน ค่าตอบแทนใช้สอย และวัสดุ (ค่าใช้สอย) ค่าซ่อมรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/05/2023
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่