แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างจัดดอกไม้สด เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเสริมสร้างความมั่นคงด้านการสร้างความรักความสามัคคี ของคนในชาติ และการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/12/2023
จ้างจัดทำป้ายไวนิล กิจกรรมการเสริมสร้างความมั่นคงด้านการสร้างความรักความสามัคคีของคนในชาติ และการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ ณ หอประชุมจังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/12/2023
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายในคอมพิวเตอร์) เพื่อใช้สำหรับการปฏิบัติงานและขับเคลื่อนการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/12/2023
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายในคอมพิวเตอร์) เพื่อใช้สำหรับการปฏิบัติงานและขับเคลื่อนการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/12/2023
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า เพื่อใช้ในการซ่อมแซมภายในอาคารศาลากลางจังหวัดสตูล จำนวน 27 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/12/2023
จ้างจ้างทำป้ายทองเหลืองและตัวอักษรฉลุของรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา (นายภูธนะ ชมภูมิ่ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/12/2023
ซื้อวัสดุสำหรับดำเนินโครงการค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) ประจำห้องสำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/12/2023
จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/12/2023
จ้างตรวจซ่อมและบำรุงรักษาตามรอบระยะเวลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/12/2023
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/12/2023
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/12/2023
จ้างผลิตเอกสารประกอบการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 วาระ 1 ของ มท. และ สป.มท. และประเด็นที่คาดว่าจะถูกซักถาม ต่อสภาผุ้แทนราษฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/12/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/12/2023
จ้างตรวจซ่อมและบำรุงรักษาตามรอบระยะเวลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/12/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/12/2023
จ้างผลิตหนังสือข้อมูลสำคัญของจังหวัดภูเก็ตและกระเป๋าผ้าแสดงเอกลักษณ์วัฒนธรรมของจังหวัดภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/12/2023
ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/12/2023
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/12/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/12/2023
ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/12/2023
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างจัดดอกไม้และประดับตกแต่งสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/08/2023
จ้างพิมพ์ป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์และกรอบหลุยส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/08/2023
จ้างโครงการการบริหารจัดการน้ำ ลดความเสี่ยงจากสถานการณ์ ภัยแล้งและอุทกภัย (กิจกรรมที่ 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/08/2023
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/08/2023
ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/08/2023
ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องสำรองไฟ และเครื่องขยายสัญญาณ Wi-Fi จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/08/2023
จ้างจ้างเหมาทำพานบายศรีและเครื่องบวงสรวง (ขันหมากเบ็ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/08/2023
ซื้อวัสดุหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/08/2023
ซื้อวัสดุสำนักงานที่ใช้ในราชการประจำกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนา สำนักงานจังหวัดนครนายก (หมึกพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/08/2023
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมพัฒนากลไกขับเคลื่อน เพื่อยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของส่วนราชการภูมิภาค อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/07/2023
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมพัฒนากลไกขับเคลื่อน เพื่อยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของส่วนราชการภูมิภาค อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/07/2023
จ้างรถยนต์สำหรับใช้เป็นพาหนะในการเดินทางไปสอดส่องโครงการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/07/2023
จ้างเหมาศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานด้านการท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/07/2023
จ้างกำจัดปลวกศาลากลางจังหวัดพัทลุง , บ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง , บ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง และอาคารหอประชุมจังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/07/2023
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่และการดำเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/07/2023
ซื้อเครื่องไทยธรรม ปิ่นโต และปัจจัยถวายพระ สำหรับการจัดพิธีห่มผ้าพระพุทธสมปรารถนา ประจำปี ๒๕๖๖ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/07/2023
จ้างเหมาศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานด้านการท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/07/2023
จ้างเหมาศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานด้านการท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/07/2023
ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/07/2023
จ้างเหมาศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานด้านการท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/07/2023
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่