แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างซ่อมแซมลิฟต์โดยสาร ณ ศาลากลางจังหวัดลำพูน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/09/2023
จ้างซ่อมรถยนต์ TOYOTA FORTUNER เลขทะเบียน ๕กจ ๒๑๙๕ กทม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/09/2023
จ้างซ่อมรถยนต์ TOYOTA FORTUNER เลขทะเบียน ๕กจ ๒๑๙๘ กทม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/09/2023
จ้างซ่อมรถยนต์ TOYOTA FORTUNER เลขทะเบียน ๕กจ ๒๑๙๘ กทม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/09/2023
จ้างทำป้ายไวนิลพระราชดำรัส พระบาทสมเด็จสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/09/2023
จ้างปรับปรุงพื้นห้องประชุมอาคารศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/09/2023
จ้างปรับปรุงระบบประปาศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี หลังใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/09/2023
จ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี หลังใหม่ และหลังเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/09/2023
จ้างเหมาจัดทำเกียรติบัตรพร้อมแฟ้มสำหรับใส่เกียรติบัตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/09/2023
จ้างเหมาถ่ายเอกสาร พร้อมเข้าเล่มแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และแบบสรุปแผนงานโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ที่จังหวัดขอรับการสนับสนุนจากกระทรวง/กรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/09/2023
จ้างเหมาทำความสะอาดศาลากลางจังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/09/2023
จ้างเหมาบริการซ่อมเเซมระบบควบคุมลิฟต์โดยสารศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/09/2023
จ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาลิฟต์อาคารหอประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/09/2023
จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาลิฟต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ตุลาคม 2566 - ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/09/2023
จ้างเหมาบำรุงรักษาลิฟต์ ศาลากลางจังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/09/2023
จ้างเหมาบำรุงรักษาลิฟต์ อาคารศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/09/2023
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการดำเนินงานของ สำนักงานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดราชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/09/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/09/2023
จ้างซ่อมแซมท่อเมนน้ำประปา ชั้น 8 อาคารดำรงราชานุสรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/09/2023
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กข 6666 ลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/09/2023
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างที่ปรึกษาประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการตามแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง พ.ศ. 2561-2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/05/2023
จ้างที่ปรึกษาประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการตามแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง พ.ศ. 2561-2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/05/2023
ซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/05/2023
จ้างซ่อมเครืองปรับอากาศ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/05/2023
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ ยี่ห้อ มิตซูบิชิ หมายเลขทะเบียน ป 7073 พิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/05/2023
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน และวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/05/2023
ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ประจำเดือน มกราคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/05/2023
ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/05/2023
ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ประจำเดือน มีนาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/05/2023
จ้างติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในห้องเซิฟเวอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/05/2023
ซื้อชุดผ้าไตร ชุดไทยธรรม และน้ำปานะถวายพระสงฆ์สมณศักดิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/05/2023
จ้างเหมาปรับปรุงห้องศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดระยอง ชั้น 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/05/2023
จ้างจัดสถานที่ประดับตกแต่งในพิธีมอบเกี่ยรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/05/2023
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๖ ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการอำนวยการบริหารงานราชการและการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดลำพูน ปี ๒๕๖๖ ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/05/2023
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/05/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/05/2023
ซื้อวัสดุยานพาหนะยางรถยนต์ รถยนต์หมายเลขทะเบียน 1กช 1560 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/05/2023
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานการจัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของจังหวัดขอนแก่นแบบบูรณาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/05/2023
จ้างซ่อมเเซมศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี โครงการสนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการ กิจกรรมสนับสนุนงานบริหารจัดการภาครัฐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/05/2023
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมทรัพย์สินของสำนักงานจังหวัดพะเยา (ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา, ห้องประชุมภูกามยาว ชั้น ๕ และหลังคา (กระเบื้องหลังคา) อาคารศาลากลางจังหวัดพะเยา (หลังใหม่)) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/05/2023
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่