แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างจัดทำป้ายและตรายางผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/10/2023
ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/10/2023
ซื้อวัสุดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/10/2023
จ้างจัดทำป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/10/2023
จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กข ๗๔๔๗ อุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/10/2023
จ้างจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/10/2023
จ้างเช่าพื้นที่อินเตอร์เน็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/10/2023
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/10/2023
ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนจังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 03/10/2023
จ้างเหมาบริการทำชั้นวางทีวีพร้อมฐานโครงสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/10/2023
จ้างบำรุงรักษาลิฟต์ศาลากลางจังหวัดนครนายก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/10/2023
เช่าเครื่องถ่ายเอกสารภายในสำนักงานจังหวัดลพบุรี จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/10/2023
จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน 8กฮ 4604 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/10/2023
จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/10/2023
จ้างถ่ายเอกสาร ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/10/2023
ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนตุลาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/10/2023
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นเดือน ตุลาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/10/2023
จ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศในความดูแลของสำนักงานจังหวัดสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/10/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/10/2023
จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศาลากลางจังหวัดนครนายก ๒ ชั้น และอาคารศาลากลางจังหวัดนครนายก ๕ ชั้น บริเวณพื้นที่ส่วนรวม โดยรอบศาลากลางจังหวัดนครนายก และหอประชุมสุพรรณิการ์ อาคารศูนย์อาหารปลอดภัย และนันทนาการบริการประชาชน รวมทั้งบริเวณพื้นที่โดยรอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/09/2023
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างที่ปรึกษาจัดทำเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดลพบุรี 20 ปี พ.ศ.2566 - 2585 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/06/2023
จ้างกำจัดปลวกบ้านพักข้าราชการ จำนวน ๒ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/06/2023
จ้างปรับปรุงพื้นห้องปฏิบัติงานรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/06/2023
ซื้อวัสดุสำนักงานจังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/06/2023
จ้างออกแบบพร้อมติดตั้งฉากไวนิลประดิษฐานพระรูปสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุครบ ๘ รอบ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/06/2023
จ้างเหมารถตู้โดยสารปรับอากาศ พร้อมพนักงานขับรถ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าผ่านทางพิเศษ และค่าใช่จ่ายอื่นๆ เกี่ยวกับการเดินทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/06/2023
จ้างกำจัดปลวกบ้านพักข้าราชการ จำนวน ๒ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/06/2023
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อใช้ซ่อมแซมภายในอาคารศาลากลางจังหวัดสตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/06/2023
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อใช้ซ่อมแซมภายในอาคารศาลากลางจังหวัดสตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/06/2023
ซื้อเครื่องทองน้อย เทียนมหามงคล และเทียนสำหรับผู้เข้าร่วมพิธี สำหรับกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/06/2023
ซื้อเครื่องทองน้อย สำหรับใช้ประกอบรัฐพิธีและงานพิธีของจังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/06/2023
จ้างโครงการค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ กิจกรรมย่อยเพิ่มประสิทธิภาพระบบคลังข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Big data) เพื่อบูรณาการพัฒนาจังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/06/2023
จ้างจ้างเหมาบริการรถตู้ เพื่อนำคณะ ก.ธ.จ. ลงพื้นที่สอดส่องโครงการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒ ในวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/06/2023
จ้างทำป้ายโรลอัพต่อต้านยาเสพติด (การแจ้งเบาะแสยาเสพติด,กฎหมายยาเสพติดใหม่) ขนาดกว้าง 80 เซนติเมตร ยาว 200 เซนติเมตร กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เสริมสร้างจิตสำนึกเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/06/2023
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวเพื่อใช้ในการทำความสะอาดภายในอาคารศาลากลางจังหวัดนครพนมหลังใหม่และหลังเดิม ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/06/2023
จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/06/2023
จ้างเหมาประดับสถานที่และจัดดอกไม้โต๊ะหมู่บูชา สำหรับการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/06/2023
จ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดสระแก้ว ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๘๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/06/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/06/2023
ซื้อผ้าออแกนซ่าสีขาว-ม่วง กิจกรรมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/06/2023
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่