แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการสนับสนุนและการปฏิบัติงานของสำนักงานจังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/10/2023
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล สำหรับการจัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/10/2023
จ้างเหมาประดับตกแต่งสถานที่หอประชุมจังหวัดร้อยเอ็ด สำหรับการจัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/10/2023
จ้างออกแบบพร้อมติดตั้งฉากไวนิลประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันนวมินทรมหาราช วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/10/2023
จ้างออกแบบพร้อมติดตั้งฉากไวนิลประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันนวมินทรมหาราช วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/10/2023
จ้างจัดเตรียมอุปกรณ์ การจัดกิจกรรมเนื่องในวันนวมินทรมหาราช ณ เขื่อนขุนด่านปราการชล ตำบลหินตั้ง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก วันศุกร์ที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/10/2023
ซื้อน้ำดื่มสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและประชาชนผู้มาติดต่อราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/10/2023
จ้างเหมาถ่ายเอกสาร พร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/10/2023
จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศห้องประชุมศาลากลางจังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/10/2023
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ และบริเวณโดยรอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09/10/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมแฟลตข้าราชการสำนักงานจังหวัดตราด ถนนบ้านล่าง - ดอนจวน ตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 06/10/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/10/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/10/2023
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/10/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/10/2023
ซื้อวัสดุสำนักงานและอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานจังหวัดมุกดาหาร และสนับสนุนการปฏิบัติงานสำนักเลขานุการผู้บริหารของจังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/10/2023
จ้างโครงการสมุดภาพประวัติศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา โดยวิธีคัดเลือก 04/10/2023
จ้างเหมาทำพัสดุดอกไม้ประดิษฐ์ สำหรับใช้จัดงานวันนวมินทรมหาราช ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/10/2023
จ้างเหมาทำไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมโครงไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/10/2023
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/10/2023
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างจ้างจัดทำรายละเอียดเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดอุดรธานี 20 ปี ในรูปแบบ Microsoft Word และสรุปนำเสนอในรูปแบบ Power Point Presentation โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/06/2023
จ้างเหมาตรวจเช็คล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/06/2023
จ้างบำรุงรักษาลิฟต์ เดือนเมษายน ๒๕๖๖ ถึงเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖ จำนวน ๒ เครื่อง อาคารศาลากลางจังหวัดนครพนม (หลังใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/06/2023
ซื้อพานดอกบัวประดิษฐ์ สำหรับจัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระรูปสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/06/2023
จ้างค่าตกแต่งขบวนรถแห่ งานพิธีเปิดศาลากลางจังหวัดนราธิวาส แห่งที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/06/2023
จ้างก่อสร้างอาคารโรงอาหาร ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม ตำบลถนนขาด อำเภอเมืองนครปฐน จังหวัดนครปฐม โดยวิธีคัดเลือก 22/06/2023
จ้างจัดสถานที่ งานพิธีเปิดศาลากลางจังหวัดนราธิวาส แห่งที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/06/2023
จ้างเหมาประดับผ้าสีเหลือง-ขาว เพื่อใช้จัดกิจกรรมงานฉลองพระชนมายุ ๘ รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/06/2023
จ้างเหมาทำสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อใช้ในงานสมโภชหลักเมืองและงานกาชาด ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/06/2023
เช่าติดตั้งอินเตอร์ชั่วคราว ในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานแอปพลิเคชั่น Traffy fonudue ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/06/2023
เช่าติดตั้งอินเตอร์ชั่วคราว ในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานแอปพลิเคชั่น Traffy fonudue ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/06/2023
จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ Lennovo ใช้ประจำห้อง Smart Room โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/06/2023
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/06/2023
ซื้อวัสดุสำนักงานที่ใช้ในราชการประจำสำนักงานจังหวัดนครนายก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/06/2023
ซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/06/2023
จ้างกระเช้าของที่ระลึกในโอกาสเข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อเตรียมการประชุมคณะผู้บริหารระดับสูง ๓ ประเทศ ๙ จังหวัด (ไทย-ลาว-เวียดนาม) ที่ใช้เส้นทางหมายเลข ๘ และ ๑๒ ครั้งที่ ๒๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/06/2023
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน (หลังใหม่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/06/2023
จ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ 4 ทิศทาง ภายในห้องปฏิบัติงานกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด หมายเลขครุภัณฑ์ (FCU 59-61) จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/06/2023
จ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติราชการผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/06/2023
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบข้อมูลบุคลากรภาครัฐเพื่อส่งเสริมคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ จังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/06/2023
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่