แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกของสำนักงานจังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/09/2023
จ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนยางรถยนต์ส่วนกลาง ประจำจังหวัดขอนแก่น หมายเลขทะเบียน กพ 5620 ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/09/2023
จ้างถ่ายเอกสารแผนปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เล่มที่ ๑-๒ และจ้างถ่ายเอกสารโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/09/2023
จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงรายเชิงสร้างสรรค์ Chiangrai City of arts and Culture โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/09/2023
จ้างบริการตัดแต่งกิ่งไม้ ภายในพระราชวังสนามจันทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/09/2023
จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบบ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี ตำบลบางพุทรา อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/09/2023
จ้างปรับปรุงห้องรับรองผู้ว่าราชการจังวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/09/2023
จ้างปรับปรุงห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/09/2023
จ้างเหมาจัดทำรายงานประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/09/2023
จ้างเหมาจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-BOOK) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/09/2023
จ้างเหมาจัดทำวารสารประชาสัมพันธ์เพื่อประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงาน (รายงานประจำปี) ของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2566 ทั้งแบบรูปเล่มและแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/09/2023
จ้างเหมาจัดทำหนังสือโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเลย ปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/09/2023
จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานจังหวัดนราธิวาส (กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/09/2023
จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานจังหวัดปัตตานี (กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/09/2023
จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ประจำกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานจังหวัดยะลา (กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/09/2023
จ้างเหมาบริการทำความสะอาดสถานที่ราชการศาลากลางจังหวัดปัตตานี ประจำปีงบปประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/09/2023
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำอาคารศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร (หลังเก่า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/09/2023
จ้างจ้างทำเอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็นและทบทวนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 5 ปีและแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2568 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/09/2023
จ้างจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศาลากลางจังหวัดชัยนาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/09/2023
จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาลิฟต์โดยสารภายในอาคารศาลากลางจังหวัดราชบุรี (เปลี่ยน Resistor) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/09/2023
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างทำพานดอกไม้สด กิจกรรมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/06/2023
จ้างจัดทำป้ายไวนิลการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/06/2023
จ้างถ่ายเอกสารสำหรับการประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/06/2023
เช่าเต็นท์ จำนวน ๖ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/06/2023
ซื้องานจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงานจำนวน 1 รายการ 3 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/06/2023
จ้างเหมาทำพัดพลาสติก สกรีนหน้า-หลัง ด้ามจับสีขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/06/2023
เช่าห้องประชุมในการจัดอบรมโครงการการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริตจังหวัดสระบุรี ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 - 1 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุม สมปราถนา 1 ศูนย์ OTOP คอมเพล็กซ์พุแค สระบุรี ตำบลพุแค อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/06/2023
จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/06/2023
เช่าห้องประชุมในการจัดอบรมโครงการการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริตจังหวัดสระบุรี ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 - 1 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุม สมปราถนา 1 ศูนย์ OTOP คอมเพล็กซ์พุแค สระบุรี ตำบลพุแค อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/06/2023
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/06/2023
ซื้อผ้าไตรและเทียน กิจกรรมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/06/2023
จ้างซ่อมแซมห้องน้ำบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/06/2023
ซื้อเครื่องไทยธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/06/2023
ซื้อผ้าออแกนซ่าสีขาว-ม่วง กิจกรรมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/06/2023
จ้างเปลี่ยนท่อน้ำห้องน้ำศาลากลางจังหวัดจันทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/06/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/06/2023
เช่าอุปกรณ์ในการประกอบพิธีทางศาสนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/06/2023
ซื้อผ้าไตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/06/2023
จ้างเหมา ตรวจเช็ค ซ่อมแซม เปลี่ยนอะไหล่ และล้างทำความสะอาด เครื่องปรับอากาศ ห้องรองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี และห้องสำนักงานจังหวัดปทุมธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/06/2023
จ้างเหมา ซ่อมแซมฝ้าเพดาน เก็บสี และตรวจเช็ค ซ่อมแซม เปลี่ยนอะไหล่ ล้างทำความ สะอาดเครื่องปรับอากาศห้องผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/06/2023
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่