แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/09/2023
ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและการเผยแพร่ สำหรับห้องประชุมศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/09/2023
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/09/2023
ซื้อชุดโต๊ะ ๔ ที่นั่ง สำหรับห้องรับรองชั้น ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/09/2023
ซื้อปั๊มไดโว่และติดตั้งระบบระบายน้ำบ่อบำบัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/09/2023
ซื้อวัสดุ จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/09/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำเดือนกันยายน 2566 ประจำกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/09/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำเดือนสิงหาคม 2566 ของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/09/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน วัสดุคอมพิวเตอร์ และวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 29 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/09/2023
จ้างที่ปรึกษาจ้างที่ปรึกษาตามโครงการเพิ่มพูนสมรรถนะนักบริหารการพัฒนา ศรีสะเกษ (นพศ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/09/2023
จ้างเหมาจัดทำรูปเล่มแผนปฏิบัติราชการประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จังหวัดเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/09/2023
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/09/2023
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/09/2023
ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ อาคารหอประชุมจังหวัดกาฬสินธุ์ พื้นที่สนามหญ้า ถนน และทางเท้า ค.ส.ล. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27/09/2023
จ้างจัดจ้างถ่ายเอกสารแผนปฏิบัติราชการประจำปี กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/09/2023
จ้างจ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด (พ.ศ. 2566 ? 2570) ฉบับทบทวนและแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/09/2023
จ้างจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร และบริเวณศาลากลางจังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/09/2023
จ้างจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาลิฟต์ ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี(หลังใหม่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/09/2023
จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาลิฟต์ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/09/2023
จ้างซ่อมบำรุงครุภัรฑ์คอมพิวเตอร์ และเครื่องโทรสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/09/2023
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
เช่าติดตั้งอินเตอร์ชั่วคราว ในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานแอปพลิเคชั่น Traffy fonudue ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/06/2023
เช่าติดตั้งอินเตอร์ชั่วคราว ในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานแอปพลิเคชั่น Traffy fonudue ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/06/2023
จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ Lennovo ใช้ประจำห้อง Smart Room โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/06/2023
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/06/2023
ซื้อวัสดุสำนักงานที่ใช้ในราชการประจำสำนักงานจังหวัดนครนายก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/06/2023
ซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/06/2023
จ้างกระเช้าของที่ระลึกในโอกาสเข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อเตรียมการประชุมคณะผู้บริหารระดับสูง ๓ ประเทศ ๙ จังหวัด (ไทย-ลาว-เวียดนาม) ที่ใช้เส้นทางหมายเลข ๘ และ ๑๒ ครั้งที่ ๒๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/06/2023
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน (หลังใหม่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/06/2023
จ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ 4 ทิศทาง ภายในห้องปฏิบัติงานกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด หมายเลขครุภัณฑ์ (FCU 59-61) จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/06/2023
จ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติราชการผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/06/2023
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบข้อมูลบุคลากรภาครัฐเพื่อส่งเสริมคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ จังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/06/2023
จ้างที่ปรึกษาจัดทำเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดลพบุรี 20 ปี พ.ศ.2566 - 2585 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/06/2023
จ้างกำจัดปลวกบ้านพักข้าราชการ จำนวน ๒ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/06/2023
จ้างปรับปรุงพื้นห้องปฏิบัติงานรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/06/2023
ซื้อวัสดุสำนักงานจังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/06/2023
จ้างออกแบบพร้อมติดตั้งฉากไวนิลประดิษฐานพระรูปสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุครบ ๘ รอบ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/06/2023
จ้างเหมารถตู้โดยสารปรับอากาศ พร้อมพนักงานขับรถ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าผ่านทางพิเศษ และค่าใช่จ่ายอื่นๆ เกี่ยวกับการเดินทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/06/2023
จ้างกำจัดปลวกบ้านพักข้าราชการ จำนวน ๒ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/06/2023
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อใช้ซ่อมแซมภายในอาคารศาลากลางจังหวัดสตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/06/2023
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อใช้ซ่อมแซมภายในอาคารศาลากลางจังหวัดสตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/06/2023
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่