แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้อวัสดุหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/10/2023
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศาลากลางจังหวัดยโสธร อาคารหอประชุม และสวนหย่อม ศาลากลางจังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27/10/2023
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศาลากลาง และอาคารหอประชุม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27/10/2023
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นเดือน พฤศจิกายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/10/2023
จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ประจำห้องประชุมอัมพวา ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม (หลังใหม่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/10/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน กระดาษถ่ายเอกสาร A๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/10/2023
จ้างเหมากำจัดสิ่งปฏิกูล (ดูดส้วม) ของศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/10/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 20 รายการ ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการอำนวยการบริหารงานราชการ และการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดลำพูน ปี 2567 ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/10/2023
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า เพื่อใช้ในการซ่อมแซมภายในอาคารศาลากลางจังหวัดสตูล จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/10/2023
จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ขอแสดงความเสียใจฯ ท่านจุฬาราชมนตรีพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/10/2023
ซื้อเครื่องพิมพ์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/10/2023
ประกวดราคาจ้างค่าพัฒนาระบบแพลตฟอร์มกลางข้อมูลกระทรวงมหาดไทย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24/10/2023
จ้างเหมาจัดทำกรอบรูปสำหรับประดับห้องเกียรติยศ อาคารศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/10/2023
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/10/2023
ซื้อจัดซื้ออุปกรณ์หรืออะไหล่สำหรับก๊อกน้ำ และชุดฉีดชำระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/10/2023
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน และวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/10/2023
จ้างเหมาล้างเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/10/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน ๓๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/10/2023
จ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/10/2023
จ้างทำป้ายไวนิล พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/10/2023
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างทำอาหารพร้อมเครื่องดื่มสำหรับถวายพระสงฆ์ จำนวน ๙๗ รูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/07/2023
ซื้อแบตเตอรี่ สำหรับเครื่องดับเพลิงศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ อาคาร ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/07/2023
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาลิฟต์อาคารศาลากลางจังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/07/2023
เช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำเดือนมิถุนายน 2566 เพื่อใช้ในงานราชการของทุกกลุ่มงานสำนักงานจังหวัดสตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/07/2023
ซื้อผ้าไตรถวายพระสงฆ์ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ในวันเสาร์ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ ณ ศาลา ๖๐ พรรษามหาราช เทศบาลเมืองกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/07/2023
จ้างเปลี่ยนกระจกรถยนต์ TOYOTA รุ่น VIGO หมายเลขทะเบียน กก ๑๑๖๖ กาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/07/2023
จ้างเหมาบำรุงรักษาลิฟต์ อาคารศาลากลางจังหวัด อาคารหอประชุม และอาคารโรงจอดรถ ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/07/2023
จ้างบำรุงรักษาลิฟต์ ภายในอาคารศาลากลางจังหวัดพังงา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2 ตั้งแต่เดือน เมษายน - มิถุนายน 2566 จำนวน 3 งวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/07/2023
จ้างพิมพ์ใบประกาศนียบัตรโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ผู้บริหารระดับสูง กระทรวงมหาดไทย หลักสูตร ผู้นำนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลงสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ระดับกระทรวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/07/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/07/2023
จ้างยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/07/2023
ซื้อวัสดุโครงการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรของจังหวัดในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒธรรมพื้นถิ่นตามแผนพัฒนาจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/07/2023
จ้างเปลี่ยนยางล้อรถยนต์ หมายเลขทะเบียน นข 1574 จันทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/07/2023
จ้างซ่อมแซมห้องปฏิบัติงานผู้เชี่ยวชาญด้านวินัย ชั้น 6 อาคารดำรงราชานุสรณ์ และห้องเก็บเอกสาร ชั้น 3 อาคารดำรงราชานุภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/07/2023
ซื้อวัสดุ เพื่อใช้ในการอบรมสัมมนาสร้างการรับรู่้แนวทางและวิธีการจัดทำเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด 20 ปร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/07/2023
จ้างซ่อมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ (กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด) จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/07/2023
จ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดสระแก้ว ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๘๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/07/2023
จ้างที่ปรึกษาประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการตามแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง พ.ศ. 2561-2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/07/2023
จ้างจ้างเหมากำจัดปลวกอาคารศาลากลางจังหวัดยะลา และบ้านพักข้าราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/07/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน ภายใต้โครงการค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/07/2023
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่