แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองสำนักงาน จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/11/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/11/2023
จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาลิฟต์ศาลากลางจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ ? กันยายน ๒๕๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/11/2023
จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศาลากลางจังหวัดชัยนาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/11/2023
จ้างเหมาบำรุงรักษาลิฟต์ศาลากลางจังหวัดชัยนาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/11/2023
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/11/2023
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/11/2023
ซื้อวัสดุหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/11/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการอำนวยการบริหารงานราชการ และการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดลำพูน ปี 2567 ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/11/2023
ซื้อน้ำดื่มขนาด 330 มิลลิลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/11/2023
จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศาลากลางจังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/10/2023
เช่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/10/2023
จ้างถ่ายเอกสาร ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/10/2023
ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/10/2023
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/10/2023
เช่าเครื่องถ่ายเอกสารสำหรับสำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/10/2023
เช่าเครื่องถ่ายเอกสารสำหรับสำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/10/2023
ซื้อเครื่องพิมพ์ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/10/2023
จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ Canon Pixma G๔๐๑๐ และ Brother MFC-T๘๐๐W สำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/10/2023
จ้างจ้างเหมาบริการทำความสะอาดศาลากลางจังหวัดพะเยา อาคารหอประชุม และบริเวณโดยรอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (เดือนตุลาคม 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/10/2023
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/07/2023
ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/07/2023
ซื้อหมึกพิมพ์ Brother TN ๒๖๑ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/07/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน กิจกรรมพัฒนาศักยภาพข้าราชการบรรจุใหม่ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/07/2023
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมลิฟต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/07/2023
จ้างเหมาบริการยานพาหนะ สำหรับเดินทางไปประชุมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานเพื่อจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง พ.ศ. 2566-2570 (ฉบับทบทวน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/07/2023
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (คอมพิวเตอร์) ประจำกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/07/2023
จ้างพิมพ์เเผ่นพับประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับระเบียบข้อกฎหมายการคุ้มครองผู้บริโภค ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/07/2023
จ้าง จ้างเหมาบริการซ่อมแซมบำรุงรักษายานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/07/2023
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปรับปรุงภูมิทัศน์ศาลาริมน้ำเฉลิมเกียรติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/07/2023
จ้างเปลี่ยนยางล้อรถยนต์ หมายเลขทะเบียน นข 1574 จันทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/07/2023
เช่าห้องประชุมในการจัดอบรมโครงการการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริตจังหวัดสระบุรี ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 - 1 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุม สมปราถนา 1 ศูนย์ OTOP คอมเพล็กซ์พุแค สระบุรี ตำบลพุแค อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/07/2023
จ้างจัดทำป้ายไวนิล ในงานรัฐพิธีวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖ วันอังคารที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/07/2023
จ้างเหมาประดับตกแต่งสถานที่หอประชุม จัดดอกไม้โต๊ะหมู่บูชาและพวงมาลา สำหรับการจัดพิธีถวายราชสักการะวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนารายณ์มหาราช 11 กรกฎาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/07/2023
จ้างย้ายระบบกล้องวงจรปิด จากห้องศูนย์ดำรงธรรม (แห่งที่ ๑) มายังชั้น ๑ ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส (แห่งที่ ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/07/2023
จ้างเหมาบำรุงรักษาลิฟต์ ภายในอาคารศาลากลางจังหวัดพังงา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตั้งแต่เดือน เมษายน - กันยายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/07/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/07/2023
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล สำหรับการจัดพิธีถวายราชสักการะวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนารายณ์มหาราช 11 กรกฎาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/07/2023
จ้างจัดทำเอกสารและวัสดุประกอบการจัดทำโครงการจัดทำเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา 20 ปี (พ.ศ. 2566 - 2585) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/07/2023
ซื้อวัสดุโครงการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรของจังหวัดในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒธรรมพื้นถิ่นตามแผนพัฒนาจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/07/2023
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่