แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/11/2023
ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศาลากลางจังหวัด และอาคารหอประชุม จังหวัดกาญจนบุรี ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 06/11/2023
จ้างทำความสะอาดอาคารศาลากลางจังหวัดระนอง หอประชุมจังหวัดระนอง และพื้นที่บริเวณโดยรอบศูนย์ราชการจังหวัดระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/11/2023
จ้างปรับปรุงระบบทำความเย็นภายในห้องประชุม ศาลากลางจังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/11/2023
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/11/2023
จ้างปรับปรุงระบบทำความเย็นภายในห้องประชุม ศาลากลางจังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/11/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการอำนวยการบริหารงานราชการ และการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดลำพูน ปี 2567 ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/11/2023
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศห้องสำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/11/2023
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/11/2023
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/11/2023
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/11/2023
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/11/2023
จ้างเหมาซ่อมแซมระบบปั๊มน้ำบ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/11/2023
ซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/11/2023
ซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/11/2023
จ้างเหมาจัดการประกวดนางนพมาศสุโขทัย ในงานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีคัดเลือก 02/11/2023
จ้างจ้างเหมาทำความสะอาดสถานที่ราชการและจ้างเหมาบำรุงรักษาลิฟต์ ของส่วนราชการในภูมิภาคประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/11/2023
จ้างจ้างเหมาบริการกำจัดปลวกบ้านพักราชการ (บ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/11/2023
จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/11/2023
จ้างเหมาทำความสะอาดสถานที่ราชการและจ้างเหมาบำรุงรักษาลิฟต์ ของส่วนราชการในภูมิภาคประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/11/2023
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมพัฒนากลไกขับเคลื่อน เพื่อยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของส่วนราชการภูมิภาค อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/07/2023
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมพัฒนากลไกขับเคลื่อน เพื่อยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของส่วนราชการภูมิภาค อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/07/2023
จ้างรถยนต์สำหรับใช้เป็นพาหนะในการเดินทางไปสอดส่องโครงการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/07/2023
จ้างเหมาศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานด้านการท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/07/2023
จ้างกำจัดปลวกศาลากลางจังหวัดพัทลุง , บ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง , บ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง และอาคารหอประชุมจังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/07/2023
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่และการดำเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/07/2023
ซื้อเครื่องไทยธรรม ปิ่นโต และปัจจัยถวายพระ สำหรับการจัดพิธีห่มผ้าพระพุทธสมปรารถนา ประจำปี ๒๕๖๖ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/07/2023
จ้างเหมาศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานด้านการท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/07/2023
จ้างเหมาศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานด้านการท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/07/2023
ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/07/2023
จ้างเหมาศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานด้านการท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/07/2023
จ้างเหมาศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานด้านการท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/07/2023
จ้างซ่อมแซมปรับปรุงประตูรั้วศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ ด้านฝั่งขวาติดกับธนาคารกรุงไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/07/2023
ซื้อวัสดุใช้ในโครงการ ส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมตามแนวทางพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/07/2023
จ้างประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับการจ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอกาศเนื่องจากชำรุด ณ ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/07/2023
จ้างทำไวนิลพร้อมติดตั้งขาตั้ง ขนาดกว้าง 1.20 เมตร ยาว 2.40 เมตร กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เสริมสร้างจิตสำนึกเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดสตูล ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/07/2023
เช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำกลุ่มงานอำนวยการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๖ เดือน (เมษายน-กันยายน ๒๕๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/07/2023
ซื้อธงตราสัญลักษณ์ฉลองพระชนมายุ ๘ รอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/07/2023
จ้างเหมาจัดดอกไม้สดประดับเวที จัดทำพวงมาลาดอกไม้สด จัดประดับดอกไม้สดโต๊ะเคียงประธาน จัดประดับดอกไม้สดโต๊ะหมู่บูชา และจัดดอกไม้สดประดับโพเดียม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/07/2023
จ้างเหมาป้องกันและกำจัดปลวก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/07/2023
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่