แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนงน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/11/2023
ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/11/2023
ซื้อตลับหมึกเครื่องพิมพ์ จำนวน 3 รายการ ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการอำนวยการบริหารงานราชการและการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดลำพูน ปี 2567 ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/11/2023
ซื้อไมโครโฟนไร้สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/11/2023
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมระบบไฟส่องสว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/11/2023
ซื้อน้ำดื่มเพื่อบริโภคในสำนักงานจังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/11/2023
จ้างจัดทำปฏิทินประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/11/2023
จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน กข ๙๔๖๖ อุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/11/2023
จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ เพื่อติดตามความก้าวหน้าและเตรียมความพร้อมโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ครั้งที่ 1/2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/11/2023
เช่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/11/2023
จ้างจ้างเหมาทำความสะอาดศาลากลางจังหวัดและบริเวณโดยรอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/11/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 25 รายการ ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการอำนวยการบริหารงานราชการ และการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดลำพูน ปี 2567 ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/11/2023
จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ หน้าห้องปฏิบัติงานรองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด (นายณรงค์ เทพเสนา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/11/2023
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/11/2023
ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/11/2023
จ้างจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาลิฟต์โดยสารภายในอาคารศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/11/2023
จ้างทำเอกสารแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/11/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 25 รายการ ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการอำนวยการบริหารงานราชการ และการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดลำพูน ปี 2567 ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/11/2023
จ้างเหมาบริการล้างเเละซ่อมเเซมเครื่องปรับอากาศที่อยู่ในความดูเเลของสำนักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/11/2023
จ้างกำจัดสิ่งปฏิกูลในบ่อบำบัด ศาลากลางจังหวัดหนองคาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/11/2023
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงานและการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/08/2023
ซื้อชุดไทยธรรม สำหรับการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคล และถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/08/2023
จ้างรถยนต์สำหรับใช้เป็นพาหนะในการเดินทางไปสอดส่องโครงการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/08/2023
จ้างเหมาบุคลากรปฏิบัติงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/08/2023
จ้างถ่ายเอกสารราชการ เพ่ือใช้ในการประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานจัดกิจกรรมเนื่องในวันมหามงคลแห่งการสถาปนาเมืองอุบลราชธานี ครบ 231 ปี 16 กรกฎาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/08/2023
จ้างเหมาจัดทำรูปเล่มแผนพัฒนาจังหวัด 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ของจังหวัดเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/08/2023
ซื้อฝารองนั่งสุขภัณฑ์ จำนวน 20 ฝา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/08/2023
จ้างเหมาจัดนิทรรศการพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมจัดเวทีการแสดงเพลงพระราชนิพนธ์ สำหรับการจัดงาน ?ร้อยเอ็ดรวมใจเทิดไท้มหาราชา? โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/08/2023
จ้างเหมาจัดพิมพ์หนังสือศิลปะสกุลช่างลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/08/2023
ซื้อวัสดุงานรัฐพิธี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/08/2023
ซื้อผ้าระบายสีขาว และผ้าระบายสีม่วง สำหรับการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/08/2023
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 (จำนวน 2 เครื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/08/2023
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/08/2023
ซื้อขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/08/2023
จ้างเหมาถ่ายเอกสารจัดทำรูปเล่มประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณาทบทวนและปรับปรุงแผนพัฒนาจังหวัด 5 ปี (พ.ศ. 2566 -2570) ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของจังหวัดเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/08/2023
ซื้อจัดซื้อชุดไม้ง่ามระงับเหตุบุคคลคลุ้มคลั่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/08/2023
ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/08/2023
จ้างเหมารถยนต์ตู้โดยสารไม่ประจำทางปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/08/2023
จ้างเหมาบริการถ่ายภาพนิ่งพร้อมภาพเคลื่อนไหว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/08/2023
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/08/2023
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่