แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/11/2023
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับซ่อมแซมระบบไฟฟ้าบริเวณทางเดินขึ้นลงด้านข้างฝั่งศาลและภายในห้องน้ำชั้น 2-5 อาคาร1 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/11/2023
จ้างตรวจเช็คสภาพรถยนต์และซ่อมระบบการติดเครื่องยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/11/2023
จ้างจ้างทำความสะอาดอาคารสถานที่ศูนย์ราชการจังหวัดสงขขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/11/2023
จ้างจ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่ทำการอาคารศาลากลางจังหวัดอ่างทอง และพื้นที่ภายนอกอาคาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/11/2023
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/11/2023
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและสถานที่ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16/11/2023
จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ของทางราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/11/2023
ซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/11/2023
ซื้อวัสดุหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/11/2023
จ้างจัดทำปฏิทินตั้งโต๊ะเพื่อประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปี ๒๕๖๗ จำนวน ๑,๐๐๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/11/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/11/2023
ซื้อวัสดุหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/11/2023
จ้างจัดทำเอกสารแผนพัฒนาจังหวัดหนองบัวลำภู 5 ปี (พ.ศ. 2566 ? 2570) ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (เพิ่มเติม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/11/2023
จ้างเปลี่ยนเครื่องปั๊มน้ำและระบบท่อส่งน้ำ อาคารศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/11/2023
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และวัสดุสำนักงาน (กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/11/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน และวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/11/2023
ซื้อเครื่องพิมพ์เอกสารชนิกพิพม์สีเพื่อใช้งานในสำนักงานจังหวัดสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/11/2023
จ้างเหมาตรวจเช็คและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/11/2023
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้างและไฟฟ้า สำหรับซ่อมแซมศาลากลางจังหวัดเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/11/2023
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างทำภัตตาหารพร้อมปิ่นโตสำหรับถวายพระสงฆ์ในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/08/2023
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ อาคารศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/08/2023
จ้างเหมาบริการจัดกิจกรรมสรุปผลการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ ภายใต้ดครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ จังหวัดสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/08/2023
ซื้อผ้าออแกนซ่าและลวดขาวผูกผ้า กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/08/2023
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/08/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/08/2023
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ชุดรับแขก) ภายในห้องรองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/08/2023
ซื้อกระเป๋าสำหรับใช้ในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณาทบทวนและปรับปรุงแผนพัฒนาจังหวัด 5 ปี (พ.ศ.2566 - 2570) ของจังหวัดเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/08/2023
ซื้อกระเป๋าสำหรับใช้ในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณาทบทวนและปรับปรุงแผนพัฒนาจังหวัด 5 ปี (พ.ศ.2566 - 2570) ของจังหวัดเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/08/2023
ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดหนองคาย (สคบ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/08/2023
จ้างจ้างปรับปรุงชุดโปรแกรมบริหารความเสี่ยงของระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของจังหวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/08/2023
จ้างเหมาจัดทำรูปเล่มแผนพัฒนาจังหวัด 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ของจังหวัดเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/08/2023
จ้างเหมาจัดทำรูปเล่มแผนพัฒนาจังหวัด 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ของจังหวัดเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/08/2023
จ้างเหมาจัดทำรูปเล่มแผนพัฒนาจังหวัด 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ของจังหวัดเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/08/2023
ซื้อวัสดุสำนักงานประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดหนองคาย พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ประจำปิงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของจังหวัดหนองคาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/08/2023
ซื้อกระเป๋าสำหรับใช้ในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณาทบทวนและปรับปรุงแผนพัฒนาจังหวัด 5 ปี (พ.ศ.2566 - 2570) ของจังหวัดเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/08/2023
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศาลากลางจังหวัดสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/08/2023
จ้างจ้างเหมาผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/08/2023
จ้างจ้างปรับปรุงชุดโปรแกรมบริหารความเสี่ยงของระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของจังหวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/08/2023
ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/08/2023
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่