แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเสริมสร้างความมั่นคงด้านการสร้างความรักความสามัคคีของคนในชาติ และการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/11/2023
จ้างจัดดอกไม้สด เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเสริมสร้างความมั่นคงด้านการสร้างความรักความสามัคคีของคนในชาติ และการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าในวันเสาร์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/11/2023
จ้างจัดทำป้ายสติกเกอร์ฟิวเจอร์บอร์ด และพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าพร้อมกรอบ เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเสริมสร้างความมั่นคงด้านการสร้างความรักความสามัคคีของคนในชาติ และการเทิดทูนสถาบัน พระมหากษัตริย์ ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/11/2023
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเสริมสร้างความมั่นคงด้านการสร้างความรักความสามัคคีของคนในชาติ และการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/11/2023
จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมพาหนะ งานบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ตรวจการณ์ ยี่ห้อโตโยต้า รุ่น ฟอร์จูนเนอร์ สปอร์ติโว ทีอาร์ดี สีขาว หมายเลขทะเบียน กค-2777 พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/11/2023
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/11/2023
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (เดือนมกราคม 2567 - เดือนกันยายน 2567) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21/11/2023
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล) ของสำนักงานจังหวัดเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/11/2023
จ้างจัดหาพัสดุ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/11/2023
เช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๘ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖ - พฤษภาคม ๒๕๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/11/2023
จ้างเหมาดูแล บำรุงรักษาสนามหญ้า สวนหย่อม ต้นไม้ ทางเท้า ถนน และโรงจอดรถ บริเวณโดยรอบศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี (เดือนตุลาคม 2566 - เดือนพฤษภาคม 2567 รวม 8 เดือน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/11/2023
จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี อาคารหอประชุม อาคารพัสดุ และพื้นที่ภายในศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี (เดือนตุลาคม 2566 - เดือนพฤษภาคม 2567 รวม 8 เดือน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/11/2023
จ้างปรับเปลี่ยนผ้าม่าน สำหรับห้องปฏิบัติงานผู้บริหารจังหวัดนครนายก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/11/2023
จ้างเหมาทำความสะอาดบริเวณศาลากลางจังหวัดหนองคาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/11/2023
จ้างเหมาบำรุงรักษาลิฟต์ ภายในศาลากลางจังหวัดหนองคาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/11/2023
ซื้อผ้าไตรและไทยธรรม เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/11/2023
จ้างซ่อมแซมระบบน้ำประปา จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/11/2023
จ้างซ่อมบำรุงเครื่อง Printer โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/11/2023
จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน กข ๗๑๗ อุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/11/2023
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ปรับปรุงระบบน้ำประปา จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/11/2023
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างเหมาจัดทำป้ายสำหรับห้องประชุมภูเรือ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/08/2023
จ้างเหมาจัดทำบอร์ดแผนผังโครงสร้างสำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/08/2023
ซื้อเครื่องไทยธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/08/2023
ซื้อจัดซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/08/2023
ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/08/2023
จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ TOYOTA FORTONER หมายเลขทะเบียน ๖กศ๗๗๘๖ กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/08/2023
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/08/2023
จ้างเหมาปรับปรุงระบบสายสัญญาณและระบบสายไฟ ห้องปฏิบัติราชการสำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/08/2023
จ้างเหมาซ่อมแซมระบบสายสัญญาณห้องประชุมพระเวสสันดร ชั้น 3 อาคารศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/08/2023
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/08/2023
จ้างเหมาซ่อมจอประชาสัมพันธ์ LED บริเวณสี่แยกถนนมลิวรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/08/2023
จ้างถ่ายเอกสาร ของสำนักงานของสำนักงานจังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/08/2023
ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน และวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/08/2023
จ้างทำป้ายจอดรถบริเวณโรงจอดรถอาคารศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/08/2023
จ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ กิจกรรม จ้างเหมาทำสื่อประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/08/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/08/2023
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการอำนวยการบริหารงานราชการและการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดลำพูน ปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/08/2023
ซื้อวัสดุหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/08/2023
จ้างเหมาออกแบบและจัดทำหนังสือรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของจังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/08/2023
จ้างทำภัตตาหารพร้อมปิ่นโตสำหรับถวายพระสงฆ์ในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/08/2023
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่