แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้อวัสดุสำนักงาน ๓๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/10/2023
จ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/10/2023
จ้างทำป้ายไวนิล พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/10/2023
จ้างทำป้ายไวนิล พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/10/2023
ซื้อซื้อเครื่องปริ๊นเตอร์ ขาว-ดำ จำนวน 2 เครื่อง และซ่อมเครื่องปริ๊นเตอร์ ยี่ห้อ Brotherหมายเลขครุภัณฑ์ สนจ.สห. 01-042068-01/59 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/10/2023
จ้างเหมาจัดทำพระประทีปพระราชทาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/10/2023
จ้างจัดดอกไม้สด จ้างประดับตกแต่งสถานที่ และจ้างจัดสถานที่ ในวันจันทร์ที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/10/2023
ซื้อซื้อผ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/10/2023
จ้างเหมาจัดทำพระประทีปพระราชทาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/10/2023
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบท่อทิ้งและท่อน้ำดี อาคาร 3 ชั้น ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี (หลังเก่า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/10/2023
จ้างเหมาเอกชนจัดทำพานพุ่มทองดอกกุหลาบสีชมพู จำนวน 8 พาน และจัดทำพวงมาลาดอกไม้สดโทนสีชมพู ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 เมตร จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/10/2023
จ้างทำดอกไม้สดตกแต่งสถานที่และพวงมาลา เพื่อใช้ในพิธีวันปิยมหาราช ในวันที่ 23 ตุลาคม 2566 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/10/2023
จ้างเหมาเช่าเครื่องเสียง เพื่อใช้ในพิธีวันปิยมหาราช ในวันที่ 23 ตุลาคม 2566 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/10/2023
จ้างผลิตป้ายไวนิลพร้อมติดตั้งโครงเหล็ก วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันจันทร์ที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ ณ บริเวณหอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ นครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/10/2023
จ้างซ่อมเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ห้องประชุมพระปรางค์สามยอด ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดลพบุรี จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/10/2023
จ้างซ่อมเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ห้องประชุมพระปรางค์สามยอด ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดลพบุรี จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/10/2023
จ้างจัดดอกไม้ เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันจันทร์ที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ ๕ หน้าศาลากลางจังหวัด มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/10/2023
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกจัดทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/10/2023
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกจัดประดับตกแต่งสถานที่และจัดทำพวงมาลา พร้อมขาตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/10/2023
จ้างเหมาประดับผ้า จัดดอกไม้บริเวณพิธี จัดดอกไม้โต๊ะหมู่บูชา และพวงมาลาสำหรับประธาน สำหรับการจัดพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/10/2023
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้อวัสดุงานรัฐพิธี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/08/2023
ซื้อผ้าระบายสีขาว และผ้าระบายสีม่วง สำหรับการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/08/2023
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 (จำนวน 2 เครื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/08/2023
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/08/2023
ซื้อขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/08/2023
จ้างเหมาถ่ายเอกสารจัดทำรูปเล่มประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณาทบทวนและปรับปรุงแผนพัฒนาจังหวัด 5 ปี (พ.ศ. 2566 -2570) ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของจังหวัดเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/08/2023
ซื้อจัดซื้อชุดไม้ง่ามระงับเหตุบุคคลคลุ้มคลั่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/08/2023
ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/08/2023
จ้างเหมารถยนต์ตู้โดยสารไม่ประจำทางปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/08/2023
จ้างเหมาบริการถ่ายภาพนิ่งพร้อมภาพเคลื่อนไหว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/08/2023
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/08/2023
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/08/2023
จ้างทำอาหารกล่องและน้ำดื่ม สำหรับเจ้าหน้าที่อารักขาความปลอดภัย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 29-30 เมษายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/08/2023
ซื้อจัดซื้อผ้าสีฟ้า และสีขาว จำนวน 10 ชุด เพื่อใช้ในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/08/2023
จ้างบุคคลภายนอกประดับดอกไม้สด ในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/08/2023
จ้างจัดทำพานดอกไม้สด ประดับตกแต่งดอกไม้สด และจัดทำพวงมาลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/08/2023
จ้างเหมาประกอบอาหารและเครื่องดื่ม สำหรับทหารมหาดเล็กข้าราชบริพารที่ตามเสด็จฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/08/2023
ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในการประชุมคณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนไทย-ลาว จังหวัดน่าน-แขวงไชยบุรี ครั้งที่12 วันที่ 24-26 พฤษภาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/08/2023
จ้างทำพวงมาลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/08/2023
จ้างออกแบบหนังสือ ใต้ร่มพระบารมี ปกเกล้าชาวภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/08/2023
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่