แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้อเครื่องพิมพ์ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/10/2023
จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ Canon Pixma G๔๐๑๐ และ Brother MFC-T๘๐๐W สำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/10/2023
จ้างจ้างเหมาบริการทำความสะอาดศาลากลางจังหวัดพะเยา อาคารหอประชุม และบริเวณโดยรอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (เดือนตุลาคม 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/10/2023
ซื้อวัสดุหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/10/2023
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศาลากลางจังหวัดยโสธร อาคารหอประชุม และสวนหย่อม ศาลากลางจังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27/10/2023
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศาลากลาง และอาคารหอประชุม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27/10/2023
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นเดือน พฤศจิกายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/10/2023
จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ประจำห้องประชุมอัมพวา ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม (หลังใหม่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/10/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน กระดาษถ่ายเอกสาร A๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/10/2023
จ้างเหมากำจัดสิ่งปฏิกูล (ดูดส้วม) ของศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/10/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 20 รายการ ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการอำนวยการบริหารงานราชการ และการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดลำพูน ปี 2567 ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/10/2023
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า เพื่อใช้ในการซ่อมแซมภายในอาคารศาลากลางจังหวัดสตูล จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/10/2023
จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ขอแสดงความเสียใจฯ ท่านจุฬาราชมนตรีพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/10/2023
ซื้อเครื่องพิมพ์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/10/2023
ประกวดราคาจ้างค่าพัฒนาระบบแพลตฟอร์มกลางข้อมูลกระทรวงมหาดไทย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24/10/2023
จ้างเหมาจัดทำกรอบรูปสำหรับประดับห้องเกียรติยศ อาคารศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/10/2023
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/10/2023
ซื้อจัดซื้ออุปกรณ์หรืออะไหล่สำหรับก๊อกน้ำ และชุดฉีดชำระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/10/2023
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน และวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/10/2023
จ้างเหมาล้างเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/10/2023
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดหนองคาย (สคบ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/08/2023
จ้างจ้างปรับปรุงชุดโปรแกรมบริหารความเสี่ยงของระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของจังหวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/08/2023
จ้างเหมาจัดทำรูปเล่มแผนพัฒนาจังหวัด 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ของจังหวัดเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/08/2023
จ้างเหมาจัดทำรูปเล่มแผนพัฒนาจังหวัด 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ของจังหวัดเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/08/2023
จ้างเหมาจัดทำรูปเล่มแผนพัฒนาจังหวัด 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ของจังหวัดเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/08/2023
ซื้อวัสดุสำนักงานประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดหนองคาย พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ประจำปิงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของจังหวัดหนองคาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/08/2023
ซื้อกระเป๋าสำหรับใช้ในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณาทบทวนและปรับปรุงแผนพัฒนาจังหวัด 5 ปี (พ.ศ.2566 - 2570) ของจังหวัดเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/08/2023
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศาลากลางจังหวัดสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/08/2023
จ้างจ้างเหมาผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/08/2023
จ้างจ้างปรับปรุงชุดโปรแกรมบริหารความเสี่ยงของระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของจังหวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/08/2023
ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/08/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงานและการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/08/2023
ซื้อชุดไทยธรรม สำหรับการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคล และถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/08/2023
จ้างรถยนต์สำหรับใช้เป็นพาหนะในการเดินทางไปสอดส่องโครงการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/08/2023
จ้างเหมาบุคลากรปฏิบัติงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/08/2023
จ้างถ่ายเอกสารราชการ เพ่ือใช้ในการประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานจัดกิจกรรมเนื่องในวันมหามงคลแห่งการสถาปนาเมืองอุบลราชธานี ครบ 231 ปี 16 กรกฎาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/08/2023
จ้างเหมาจัดทำรูปเล่มแผนพัฒนาจังหวัด 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ของจังหวัดเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/08/2023
ซื้อฝารองนั่งสุขภัณฑ์ จำนวน 20 ฝา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/08/2023
จ้างเหมาจัดนิทรรศการพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมจัดเวทีการแสดงเพลงพระราชนิพนธ์ สำหรับการจัดงาน ?ร้อยเอ็ดรวมใจเทิดไท้มหาราชา? โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/08/2023
จ้างเหมาจัดพิมพ์หนังสือศิลปะสกุลช่างลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/08/2023
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่