แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างจัดทำหนังสือประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน ๑,๐๐๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/12/2023
จ้างจ้างจัดดอกไม้สด เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเสริมสร้างความมั่นคงด้านการสร้างความรักความสามัคคี ของคนในชาติ และการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/12/2023
เช่าเช่าห้องประชุม สำหรับการจัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านคอร์รับชันสากล (ประเทศไทย) และการประชุมคณะกรรมการผลักดันการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัดนครนายก ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/12/2023
จ้างเหมาซ่อมแซมโรงจอดรถอาคารศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/12/2023
จ้างเหมาบุคคลภายนอกทำความสะอาด พื้นที่ภายในศูนย์ราชการ อาคารศาลากลางจังหวัดนครปฐม และอาคารศาลากลางจังหวัดนครปฐม (ส่วนต่อขยาย) ตั้งแต่วันที่ ๑-๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/12/2023
จ้างจังหวัดบึงกาฬ ได้กำหนดการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566 ณ บริเวณศาลาอเนกประสงค์ริมโขง ถนนข้าวเม่าริมโขง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ และหอประชุมจังหวัดบึงกาฬ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/12/2023
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกจัดประดับตกแต่งสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/12/2023
ซื้อ จังหวัดบึงกาฬ ได้กำหนดการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาท สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566 ณ บริเวณศาลาอเนกประสงค์ริมโขง ถนนข้าวเม่าริมโขง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/12/2023
จ้างจ้างจัดดอกไม้และประดับตกแต่งสถานที่.การจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/12/2023
จ้างทำป้ายโฟมบอร์ดตัวอักษร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/12/2023
จ้างเหมาซ่อมแซมโรงจอดรถอาคารศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/12/2023
จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม อาคารหอประชุม และบริเวณโดยรอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ระยะเวลา ๑๐ เดือน โดยวิธีคัดเลือก 30/11/2023
จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสถานที่ และบริเวณโดยรอบศาลากลางจังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/11/2023
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าและวัสดุอื่นๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/11/2023
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมพาหนะ งานบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ตรวจการณ์ ยี่ห้อโตโยต้า (TOYOTA Fortuner) สีดำ หมายเลขทะเบียน กก 4994 พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/11/2023
ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนธันวาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/11/2023
จ้างจัดหาพัสดุ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/11/2023
จ้างเหมาบุคคลเป็นที่ปรึกษาเพื่อจัดทำข้อมูลพื้นฐาน การวิเคราห์ข้อมูลของจังหวัด เพื่อสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนจังหวัด 5 ปี ( 2566 - 2570 ) และกระบวนการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/11/2023
ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/11/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/11/2023
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างเหมาบำรุงรักษาลิฟต์ อาคารศาลากลางจังหวัดตาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/09/2023
ซื้อเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/09/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/09/2023
จ้างจัดหาชุดการแสดงที่เป็นการเผยแพร่ส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/09/2023
ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในภารกิจงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/08/2023
ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน เพื่อใช้ในภารกิจของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดและสำนักงานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดพังงา จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/08/2023
จ้างออกแบบพร้อมติดตั้งฉากไวนิลประดิษฐานพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินินาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/08/2023
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ณ บ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/08/2023
จ้างเหมาซ่อม บำรุง รักษาระบบเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/08/2023
จ้างซ่อมแซมแก้ไขลิฟท์โดยสาร ตัวที่ 2 (พร้อมอะไหล่) อาคาร 4 ชั้น ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/08/2023
ซื้อวัสดุโครงการอบรมสัมมนาเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดอำนาจเจริญและจัดทำแผนปฏิบัติราชการของจังหวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/08/2023
จ้างเหมาเช่ารถปรับอากาศและวัสดุเชื้อเพลิงขนาดไม่เกิน 40 ที่นั่ง พร้อมพนักงานขับรถ จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/08/2023
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/08/2023
จ้างซ่อมระบบปั๊มน้ำศาลากลางจังหวัดนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/08/2023
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์) ของกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานจังหวัดเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/08/2023
จ้างล้างเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/08/2023
จ้างเหมาถ่ายเอกสารประกอบโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการให้แก่บุคลากรภาครัฐเพื่อสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/08/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการดำเนินงานการขับเคลื่อนภารกิจของศูนย์ปฎิบัติการต่อต้านการทุจริตของจังหวัด และการดำเนินงานโครงการการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/08/2023
ซื้ออาหารลิง จำนวน ๓,๑๒๐ กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/08/2023
เช่าอุปกรณ์ในการประกอบพิธีทางศาสนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/08/2023
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่