แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างจ้างเหมาประกอบพิธีบวงสรวง พิธีเจริญพระพุทธมนต์ และพิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๔ รัชกาลที่ ๕ รัชกาลที่ ๖ และรัชกาลที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/02/2024
จ้างซ่อมแอร์ห้องทำงานผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/02/2024
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/02/2024
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า เพื่อใช้ในการซ่อมแซมภายในอาคารศาลากลางจังหวัดสตูล จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/02/2024
จ้างจ้างตรวจเช็คสภาพ/ซ่อมบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ ซูซูกิ หมายเลขทะเบียน ฬฉจ 533 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/02/2024
จ้างบำรุงรักษารถยนต์สื่อสารผ่านดาวเทียม ยี่ห้อ Mercedes Benz รุ่น Sprinter 324 VAN ทะเบียน 51-6856 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/02/2024
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/02/2024
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/02/2024
ประกวดราคาจ้างโครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก จังหวัดอุทัยธานี ประจำปี 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28/02/2024
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/02/2024
จ้างตรวจเช็คสภาพ/ซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ (ตู้นั่งสี่ตอน) ยี่ห้อ โฟล์คสวาเกน (สีดำ) หมายเลขทะเบียน นพ 3 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/02/2024
จ้างทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับโครงการส่งเสริมพัฒนากลไกการขับเคลื่อนเพื่อยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของส่วนราชการส่วนภูมิภาค อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/02/2024
จ้างเหมาจัดทำเอกสารสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/02/2024
จ้างกำจัดปลวกบ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/02/2024
จ้างจ้างซ่อมแซมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กค 3451 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/02/2024
จ้างกำจัดปลวกบ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/02/2024
จ้างซ่อมเครื่องทำลายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/02/2024
จ้างเหมาถ่ายเอกสารประกอบการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบที่ 1 ของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/02/2024
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/02/2024
จ้างเหมาปรับปรุงลานจอดรถด้านหน้าอาคารศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี (หลังใหม่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/02/2024
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้อระบบการประชุมทางไกลผ่านเว็บของ cisco (Cisco WebEx) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/09/2023
จ้างเหมาเปลี่ยนกล้องวงจรปิด พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/09/2023
จ้างจ้างเหมาจัดทำและติดตั้งพาร์ทิชั่นภายในห้องปฏิบัติงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดบึงกาฬ จำนวน 1 งาน เป็นเงิน 52,700 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/09/2023
ซื้อรายงานขอความเห็นชอบจัดซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/09/2023
ซื้อถังดับเพลิงเคมีแห้งXFIRE 4A 10B ขนาด 10 ปอนด์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/09/2023
ซื้อซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/09/2023
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/09/2023
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/09/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ ประจำเดือน เมษายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/09/2023
ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/09/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ ประจำเดือน มิถุนายน 2566 ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการอำนวยการบริหารงานราชการ และการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดลำพูน ปี 2566 ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/09/2023
จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กก 8118 ยะลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/09/2023
เช่าห้องประชุมพร้อมอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการจัดอบรมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้นำคลื่นลูกใหม่จังหวัดนราธิวาส (young public and private collaboration YPC) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/09/2023
จ้างเหมาบำรุงรักษาลิฟต์ ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/09/2023
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/09/2023
ซื้อน้ำดื่มเพื่อสำหรับผู้มาติดต่อราชการ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/09/2023
จ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศห้องศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดปราจีนบุรี จำนวน ๕ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/09/2023
ซื้อติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมระบบการจ่ายกระแสไฟฟ้าหลักภายในอาคารศาลากลางจังหวัดอุดรธานี และบำรุงรักษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/09/2023
จ้างปรับปรุงห้องรับรองผู้ว่าราชการจังวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/09/2023
จ้างทำอาหารและเครื่องดื่ม สำหรับเจ้าหน้าที่อารักขาความปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/09/2023
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่