แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/11/2023
จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์และคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/11/2023
จ้างจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ และอาคารหอประชุมจังหวัดบึงกาฬ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/11/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/11/2023
ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศาลากลางจังหวัด และอาคารหอประชุม จังหวัดกาญจนบุรี ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 06/11/2023
จ้างทำความสะอาดอาคารศาลากลางจังหวัดระนอง หอประชุมจังหวัดระนอง และพื้นที่บริเวณโดยรอบศูนย์ราชการจังหวัดระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/11/2023
จ้างปรับปรุงระบบทำความเย็นภายในห้องประชุม ศาลากลางจังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/11/2023
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/11/2023
จ้างปรับปรุงระบบทำความเย็นภายในห้องประชุม ศาลากลางจังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/11/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการอำนวยการบริหารงานราชการ และการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดลำพูน ปี 2567 ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/11/2023
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศห้องสำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/11/2023
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/11/2023
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/11/2023
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/11/2023
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/11/2023
จ้างเหมาซ่อมแซมระบบปั๊มน้ำบ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/11/2023
ซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/11/2023
ซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/11/2023
จ้างเหมาจัดการประกวดนางนพมาศสุโขทัย ในงานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีคัดเลือก 02/11/2023
จ้างจ้างเหมาทำความสะอาดสถานที่ราชการและจ้างเหมาบำรุงรักษาลิฟต์ ของส่วนราชการในภูมิภาคประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/11/2023
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/08/2023
จ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานจังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/08/2023
จ้างเหมาจัดทำรูปเล่มเอกสารระเบียบการประชุมคณะกรรมการอำนวยการประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/08/2023
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ Multifunction โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/08/2023
จ้างเหมารถปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวน 3 คัน กิจกรรมศึกษาดูงานน้อมนำพระปณิธาน สืบสาน รักษา ต่อยอด เพื่อพัฒนาจังหวัดสุพรรณบุรี ณ จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วันที่ 15-17 สิงหาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/08/2023
ซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/08/2023
ซื้อตู้เหล็กกระจกบานเลื่อน จำนวน 24 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/08/2023
ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน จำนวน 18 รายการ เพื่อใช้ในภารกิจของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดและสำนักงานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/08/2023
จ้างติดตั้งไฟเสาส่องสว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/08/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/08/2023
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/08/2023
จ้างเหมาจัดทำป้ายสำหรับห้องประชุมภูเรือ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/08/2023
จ้างเหมาจัดทำบอร์ดแผนผังโครงสร้างสำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/08/2023
ซื้อเครื่องไทยธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/08/2023
ซื้อจัดซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/08/2023
ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/08/2023
จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ TOYOTA FORTONER หมายเลขทะเบียน ๖กศ๗๗๘๖ กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/08/2023
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/08/2023
จ้างเหมาปรับปรุงระบบสายสัญญาณและระบบสายไฟ ห้องปฏิบัติราชการสำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/08/2023
จ้างเหมาซ่อมแซมระบบสายสัญญาณห้องประชุมพระเวสสันดร ชั้น 3 อาคารศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/08/2023
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่